پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی (1395) – 16 سوالی