پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی فهیم (2018)