پرسشنامه مدیریت عملکرد برند دوگلاس و همکاران (2019)