پرسشنامه مدیریت منابع انسانی لی و همکاران (2006) – 8 سوالی