پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت ایسلام و همکاران (2021)