پرسشنامه مسئولیت پذیری چندبعدی بر مبنای متون اسلامی