پرسشنامه موفقیت تجاری سازی یام و همکاران (2004)- 3 سوالی