پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی