پرسشنامه وفاداری سازمانی علی و الکاظمی (2007) – 7 سوالی