پرسشنامه وفاداری مشتریان راندل تیل (2005) – 11 سوالی