پرسشنامه و شاخص تمایل جنسی ( آپت و هالبرت ، 1992 )