پرسشنامه پشیمانی از برند داوتاس و دیامانتاپلوس (2017)