پرسشنامه کار احساسی کرومل و گدس (2000) و گرندی (2003)