پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه اندرسون و بروک (QOSL)