کاربرد مدلسازی جوانه زنی در واکنش به دما و پتانسیل آب در تحقیقات علوم بذر