پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی کییز  ۱۹۸۸- ۳۳ سوالی