آموزش فنون مطالعه ( قسمت هشتم )

آموزش فنون مطالعه (قسمت هشتم) تهیه شده در شبکه علمی ــ پژوهشی مادسیج ﻓﺮﺻﺘﯽﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی همراه کاربران سايت مادسيج هستيم با ادامه آموزش فنون مطالعه، ﺑﺴﯿﺎری ازﻣﻮاﻗﻊ وﻗﺘﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪای را دوﺑﺎره ﺗﮑﺮارﮐﻨﯿﻢ و ﮐﺎری راﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮاﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ، درﻓﺮﺻﺖ ﺟﺪﯾﺪآن ﮐﺎر را ﺑﺎ دﻗﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ…

ادامه مطلب

آموزش فنون مطالعه (قسمت هفتم)

آموزش فنون مطالعه در ادامه آموزشهاي فنون مطالعه در خدمت کاربران سايت مادسيج خواهيم بود. در اين جلسه به آموزش فنون تست زني مي پردازيم. ﻓﻨـﻮن ﺗﺴﺖزﻧﯽ،ﯾﮑﯽ ازﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻻزم دردوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن  وﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻨـﮑﻮراﺳﺖ.ﺗﺴﻠـﻂ ﺑﺮﺗﺴﺖ زﻧﯽ درﻣﻮﻓـﻘﯿﺖ ﮐﻨـﮑﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎری دارد.ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺗﺴﺖزﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد،ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی ﺧﻮ اﻫﺪﺑﻮد.  ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ…

ادامه مطلب

آموزش روشهای جستجو در گوگل

روشهای جستجو در گوگل امروز برای کاربران سایت مادسیج آموزش روشهای جستجو در گوگل را قرار داده ایم ، روشهای جستجو در گوگل به شما این امکان را می دهد تا از  موتور جستجوی گوگل که از پر کاربردترین موتور های جستجو می باشد شناخت و آگاهی  لازم را داشته  تا  از شیوه عملکرد موتورهای جستجو…

ادامه مطلب

آموزش فنون مطالعه (قسمت ششم)

آموزش فنون مطالعه استفاده از توانایی ها وقتی ازدانش آموزان سؤال میکنیم که: از چند درصد توانایی های خود استفاده می کنید ؟ اگر چه پاسخها متفاوت است، اما کمتر کسی ادعا داردکه به طورکامل از تواناییهای خود بهره می برد.تجربه نشان داده است که ارزیابی دانش آموزان درباره ی استفاده ازتواناییهایشان بین 40 –…

ادامه مطلب

آموزش فنون مطالعه (قسمت پنجم)

آموزش فنون مطالعه  (قسمت پنجم) تهیه شده در شبکه علمی ــ پژوهشی مادسیج دلایل عدم پیشرفت با عرض سلام خدمت کاربران سایت مادسیج  ، امروز برای شما قسمت پنجم آموزش فنون مطالعه را قرار داده ایم ، در این مبحث به بررسی دلایل عدم پیشرفت تحصیلی می پردازیم ،فکرمی کنید پیشرفت مطلوبی  ندارید؟ آیا به کار…

ادامه مطلب

استفاده بهینه از سیستم های مداربسته در جهت تحقق اهداف مدیریتی

استفاده بهینه از دوربین های مداربسته در جهت تحقق اهداف مدیریتی تهیه شده در تیم کامپیوتر و مدیریت شبکه علمی ــ پژوهشی مادسیج دوربین های مداربسته از دیر باز مورد استفاده بشر قرار می گرفت، با پیشرفت تکنولوژی و بهره وری های بیشتر از این پیشرفت بشر متوجه شد برای رفع برخی از نیازهای خود باید از…

ادامه مطلب

آموزش فنون مطالعه (قسمت چهارم)

آموزش فنون مطالعه برنامه کاری کلی  در اینجا با قسمت چهارم آموزش فنون مطالعه در خدمت کاربران سایت مادسیج هستیم .هرکار بزرگی نیاز به یک طرح و برنامه دارد.طرح و برنامه ی کلی شما برای کنکور چیست؟ اجرای برنامه های خیلی دقیق و جزیی به دلیل ویژگیهای خاص فرهنگ ما – که فعلا جای بحث…

ادامه مطلب

آموزش فنون مطالعه (قسمت سوم)

آموزش فنون مطالعه در اینجا با قسمت سوم آموزش فنون مطالعه در خدمت کاربرا ن سایت ماد سیج هستیم. با توجه به نزدیک شدن به ایام عید وتعطیلات آن در این قسمت از آموزش فنون مطالعه برای برنامه ریزی و بهره برداری از ایام عید را برای شما در نظر گرفته ایم. ایام عید طبق…

ادامه مطلب

آموزش فنون مطالعه مفید (قسمت دوم)

قسمت دوم : برنامه ریزی برای پیشرفت در قسمت اول از این مبحث در رابطه بافنون مطالعه آمادگی برای مطالعه ، هدفمندی مطالعه و… صحبت کردیم . در این بخش در رابطه با آموزشفنون مطالعه مفیدبرای برنامه ریزی در جهت پیشرفت ، ملاک های پیشرفت ، کنترل روند پیشرفت و… صحبت می کنیم شاید خود شما قسمتهایی از این بخشها…

ادامه مطلب

آموزش فنون مطالعه (قسمت اول)

فنون مطالعه قسمت اول با عرض سلام  وادب خدمت کاربران سایت مادسیج  در این پست قصد داریم به معرفی و بررسی فنون مطالعه که می تواند برای دانش آموزان و همه ی دانشجویان مفید باشد بپردازیم  هدف این است که در تقریباً 10 پست به طور کامل ،مفید و مختصر بهترین فنون مطالعه را در…

ادامه مطلب