پکیج پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی شکست در عملکرد (PFAI)

        پکیج پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی شکست در عملکرد (PFAI) این پکیج حاوی 2 پرسشنامه در مورد ارزیابی شکست در عملکرد می باشد. تعریف مفهومی ارزیابی شکست در عملکرد ارزیابی شکست در عملکرد: رسيدن به موفقيت براي همة افراد خوشايند و لذت بخش است، اما برخي افراد با قرار گرفتن در موقعيت هاي جديد،…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه عدم تعادل بین تلاش و پاداش سیگریست 2014

        پکیج پرسشنامه عدم تعادل بین تلاش و پاداش سیگریست 2014 این پکیج حاوی 2 پرسشنامه در مورد عدم تعادل بین تلاش و پاداش می باشد. تعریف مفهومی عدم تعادل بین تلاش و پاداش ناهماهنگی بین تلاش و پاداش: مدل عدم تعادل بین تلاش و پاداش را سیگریست (1996) ابداع کرده و معتقد…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه خودکنترل گری تانجني و همکاران 2004

        پکیج پرسشنامه خودکنترل گری تانجني و همکاران 2004 این پکیج حاوی 2 پرسشنامه در مورد خودکنترل گری می باشد. تعریف مفهومی خودکنترل گری خودکنترل گری: خود کنترلی به عنوان اعمال کنترل خود به وسیله خود تعریف می کنند، کنترل خود با حوزه های گوناگونی مانند شناخت ، هیجان عملکرد  و توجه در…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه ارتباطات سازمانی

        پکیج پرسشنامه ارتباطات سازمانی این پکیج حاوی 4 پرسشنامه در مورد پرسشنامه ارتباطات سازمانی می باشد. تعریف مفهومی ارتباطات سازمانی ارتباط سازمانی: ارتباطات سازمانی عبارتست از فرایندها  و تعاملات  یا پردازشی که افراد و اعضای سازمان از طریق آن در پیامها و  اطلاعات، ایده ها و احساسات یکدیگر سهیم می شوند  و پیامها…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه امید تحصیلی

        پکیج پرسشنامه امید تحصیلی این پکیج حاوی 2 پرسشنامه در مورد  پرسشنامه امید تحصیلی  می باشد. تعریف مفهومی امید تحصیلی امید تحصیلی: امروزه یکی از مهمترین شکاف های بین کشورهای غنی و فقیر مربوط به میزان سال های آموزشی است که انتظار می رود یک کودک در طول عمر خود به آن…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده بلکمن و همکاران 2015

        پکیج پرسشنامه عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده بلکمن و همکاران 2015 این پکیج حاوی2 پرسشنامه در مورد عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده می باشد. تعریف مفهومی عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده: يكي از حقوق بيماران…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه چابکی سازمانی

        پکیج پرسشنامه چابکی سازمانی این پکیج حاوی 4 پرسشنامه در مورد چابکی سازمانی می باشد. تعریف مفهومی چابکی سازمانی چابکی سازمانی: سازمان چابک سازمانی فناور است که با ایجاد انسجام درونی و بیرونی مي‌تواند علی رغم تغییرات شدید بازار، رضایت مشتریان را با عرضه محصولات سفارشی تأمین نماید “. تعداد زیادی از…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه رهبری تحول آفرین

        پکیج پرسشنامه رهبری تحول آفرین این پکیج حاوی 5 پرسشنامه در مورد رهبری تحول آفرین می باشد. تعریف مفهومی رهبری تحول آفرین رهبری تحول آفرین: رهبری تحول آفرین فرایند نفوذ آگاهانه در افراد یا گروه ها برای ایجاد تغییر و تحول ناپیوسته در وضع موجود و کارکردهای سازمان است.  رهبران تحول گرا…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه رهبری امنیت مدار

        پکیج پرسشنامه رهبری امنیت مدار این پکیج حاوی 2 پرسشنامه در مورد رهبری امنیت مدار می باشد. تعریف مفهومی رهبری امنیت مدار رهبری امنیت مدار: يك رابطة مثبت، مبتني بر نظريه رهبري است که با ايجاد امنيت از طريق ارزشگذاري، مقبوليت و قدرداني و فراهم آوردن زمينة كاوش از طريق تأكيد بر…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت

        پکیج پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت این پکیج حاوی 4 پرسشنامه در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت می باشد. تعریف مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت مسئولیت اجتماعی شرکت:  امروزه مسئوليت اجتماعي شرکت مفهومي وسيع تر از فعاليتهاي گذشته دارد. مسئوليت اجتماعي به طور اعم، به مجموعه فعاليتهايي گفته مي‌شود که صاحبان سرمايه و بنگاه هاي…

ادامه مطلب