پکیج پرسشنامه خیانت زناشویی

        پکیج پرسشنامه خیانت زناشویی این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد خیانت زناشویی می باشد. تعریف مفهومی خیانت زناشویی خیانت زناشویی: خیانت بخشی از رفتار انسان و پدیدهای بین فردی است که به راحتی نمی توان آن را مشاهده کرد. اغلب مردم برای داشتن عشق واقعی و روابط متعهد عاشقانه اشتیاق دارند…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه فرهنگ سازمانی

        پکیج پرسشنامه فرهنگ سازمانی این پکیج حاوی ۱۳ پرسشنامه در مورد فرهنگ سازمانی می باشد. تعریف مفهومی فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانی: فرهنگ سازمانی یک ادراک است که افراد از یک سازمان دارند. فرهنگ سازمانی چیزی است که در سازمان وجود دارد نه در افراد. صفات ویژه ای است که به سازمان اختصاص…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه رضایت شغلی

        پکیج پرسشنامه رضایت شغلی این پکیج حاوی ۱۵ پرسشنامه در مورد رضایت شغلی می باشد. تعریف مفهومی رضایت شغلی رضایت شغلی: رضایت شغلی، نوعی احساس رضایت و رضایت خاطر فرد از شغل خود در سازمان است که با کار مناسب با استعدادها، میزان موفقیت در شغل، تأمین نیازهای منطقی، شکوفایی استعدادها، پیشرفت…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه فرهنگ مدرسه

        پکیج پرسشنامه فرهنگ مدرسه این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد فرهنگ مدرسه  می باشد. تعریف مفهومی فرهنگ مدرسه فرهنگ مدرسه: فرهنگ مدرسه شکلی پیچیده از سنت ها و آداب و رسومی است ک در طول زمان از حریق تعامل معلمان، دانش آموزان، اولیا و مدیران و هم چنین برای مقابله با…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه رضایت جنسی

        پکیج پرسشنامه رضایت جنسی این پکیج حاوی ۴ پرسشنامه در مورد رضایت جنسی  می باشد. تعریف مفهومی رضایت جنسی رضایت جنسی: رضایت جنسی به عنوان یک ارزیابی ذهنی، شامل واکنش های تاثیرگذاری است که از ارزیابی روابط جنسی به طور کلی نشات می گیرد و سلامت عمومی فرد را از جنبه های…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه رضایت زناشویی

        پکیج پرسشنامه رضایت زناشویی این پکیج حاوی ۶ پرسشنامه در مورد رضایت زناشویی  می باشد. تعریف مفهومی رضایت زناشویی رضایت زناشویی : زندگی زناشویی باید به منزله رابطه رضایتبخش برای همسران باشد که بتوانند نیازهای  عاطفی و روانی خود را در آن تأمین کرده و هر یک از زوجین بتوانند علاوه بر…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه تعارض زناشویی

        پکیج پرسشنامه تعارض زناشویی این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد تعارض زناشویی  می باشد. تعریف مفهومی تعارض زناشویی تعارض زناشویی : پدید آمدن اختلاف و تعارض بین زن و شوهر امری غیر طبیعی نیست. به دلیل ماهیت کنش وری همسران در فضای زندگی مشترک، گاه پیش می آید که اختلاف دیدگاه…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه درگیری شغلی

        پکیج پرسشنامه درگیری شغلی این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد درگیری شغلی  می باشد. تعریف مفهومی درگیری شغلی درگیری شغلی : درگیری شغلی به میزان هویت روانشناختی فرد با شغل خود اشاره دارد. کارکنان دارای درگیری شغلی بالا، شغل شان با بسیاری از هویتها، علائق و اهداف زندگی ایشان پیوند تنگاتنگ…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه مدیریت تعارض

        پکیج پرسشنامه مدیریت تعارض این پکیج حاوی ۲ پرسشنامه در مورد مدیریت تعارض  می باشد. تعریف مفهومی مدیریت تعارض مدیریت تعارض :یکی از عوامل  مهم در موثر و سازنده بودن مدیریت تعارض بین افراد سبک مدیریت تعارض است که افراد برای حل تعارض استفاده می کنند .داشتن دانش و مهارت مدیریت تعارض…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه نیاز شخصی به ساختار تامپسون و همکاران ۱۹۸۹

        پکیج پرسشنامه نیاز شخصی به ساختار تامپسون و همکاران ۱۹۸۹ این پکیج حاوی ۴ پرسشنامه در مورد نیاز شخصی به ساختار  می باشد. تعریف مفهومی نیاز شخصی به ساختار نیاز شخصی به ساختار : این باور وجود دارد که در فرآیند مداوم پردازش اطلاعات محیطی در جهانی با فناوری پیشرفته و…

ادامه مطلب