پرسشنامه انعطاف پذیری روانشناختی (شخصی سازی شده) کاشدن و همکاران (۲۰۲۰)

      پرسشنامه استاندارد انعطاف پذیری روانشناختی (شخصی سازی شده) کاشدن و همکاران (۲۰۲۰) The personalized Psychological Flexibility پرسشنامه انعطاف پذیری روانشناختی (شخصی سازی شده) توسط کاشدن و همکاران (۲۰۲۰) به منظور سنجش انعطاف پذیری روانشناختی طراحی و تدوین شده  و در ایران توسط اکبری و همکاران (۲۰۲۱) اعتباریابی و ترجمه شد.  این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استفاده آسیب زا از اینترنت کاپلان ۲۰۱۰

      پرسشنامه استاندارد استفاده آسیب زا از اینترنت کاپلان ۲۰۱۰ پرسشنامه استفاده آسیب زا از اینترنت توسط کاپلان (۲۰۱۰) به منظور سنجش استفاده آسیب زا اینترنت طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط احمدپور و همکاران در سال (۱۳۹۷) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و ۵ مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه الگوهای استفاده نوجوانان از اینترنت

      پرسشنامه استاندارد الگوهای استفاده نوجوانان از اینترنت پرسشنامه الگوهای استفاده نوجوانان از اینترنت توسط کرباسی (۱۳۹۷) به منظور سنجش الگوهای استفاده نوجوانان از اینترنت طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۳ سوال و ۵ بعد استفاده پنهانی، استفاده تحصیلی، استفاده نظارت شده، استفاده تفریحی (سرگرمی) و استفاده ارتباطی می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت نوجوانان از نظر والدین  واتبرگ و همکاران (۲۰۱۷)

      پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت نوجوانان از نظر والدین  واتبرگ و همکاران (۲۰۱۷) Parental version of the Young Diagnostic Questionnaire (PYDQ) پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت نوجوانان از نظر والدین (نسخه والدینی پرسشنامه تشخیصی یانگ) توسط واتبرگ و همکاران (۲۰۱۷) به منظور سنجش استفاده مشکل زای نوجوانان از اینترنت و به طور…

ادامه مطلب

پرسشنامه میزان استفاده از اینترنت کوهلمایمر و  نایت (۲۰۰۵)

      پرسشنامه استاندارد میزان استفاده از اینترنت کوهلمایمر و  نایت (۲۰۰۵) پرسشنامه میزان استفاده از اینترنت توسط کوهلمایمر و نایت (۲۰۰۵) به منظور سنجش میزان استفاده از اینترنت طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۱ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (اگر من از اینترنت خرید…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار تعارض آمیز (تعارض والد- نوجوانان) پرینز و همکاران ۱۹۷۷ (فرم پدر)

      پرسشنامه استاندارد رفتار تعارض آمیز (تعارض والد- نوجوانان) پرینز و همکاران ۱۹۷۷ (فرم پدر) Conflict Behavior Questionnaire (CBQ) پرسشنامه رفتار تعارض آمیز توسط پرینز  و همکاران (۱۹۹۷) به منظور سنجش رفتار تعارض آمیز طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار تعارض آمیز (تعارض والد- نوجوانان) پرینز و همکاران ۱۹۷۷ (فرم مادر)

      پرسشنامه استاندارد رفتار تعارض آمیز (تعارض والد- نوجوانان) پرینز و همکاران ۱۹۷۷ (فرم مادر) Conflict Behavior Questionnaire (CBQ) پرسشنامه رفتار تعارض آمیز توسط پرینز  و همکاران (۱۹۹۷) به منظور سنجش رفتار تعارض آمیز طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک شیرکوا و همکاران (۲۰۱۲)- ۴۲ سوالی

      پرسشنامه استاندارد کارآفرینی استراتژیک شیرکوا و همکاران (۲۰۱۲)- ۴۲ سوالی پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک توسط شیرکوا و همکاران (۲۰۱۲) به منظور سنجش کارآفرینی استراتژیک طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۲ سوال و ۷ مولفه تغییرات توسعه­ای و اساسی، نوآوری، ریسک­پذیری، تهاجم رقابتی، فوق فعال بودن، بهره برداری از منابع داخلی…

ادامه مطلب

پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز (۲۰۱۳)- ۱۶ سوالی

      پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی رابینز (۲۰۱۳)- ۱۶ سوالی پرسشنامه ساختار سازمانی توسط رابینز (۲۰۱۳) به منظور سنجش ساختار سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال و ۳ مولفه رسمیت، پیچیدگی و تمرکز می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (بیشتر افراد سازمان مقررات کاری خود…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارتباط دهان به دهان پاراسورامان ۱۹۹۵

      پرسشنامه استاندارد ارتباط دهان به دهان پاراسورامان ۱۹۹۵ پرسشنامه ارتباط دهان به دهان توسط پاراسورامان ۱۹۹۵ به منظور سنجش ارتباط دهان به دهان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۵ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من دوستان و بستگان را  به کار با این…

ادامه مطلب