پرسشنامه پاسخگویی عمومی کارکنان بوونز (2005)

پرسشنامه پاسخگویی عمومی کارکنان بوونز (2005) General accountability questionnaire پرسشنامه پاسخگویی عمومی توسط تورس و همکارانش (2005) به منظور سنجش پاسخگویی عمومی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پاسخگویی عمومی دارای 24 سوال و 4 مولفه پاسخگویی سازمانی، پاسخگویی قانونی، پاسخگویی حرفه ای و پاسخگویی سیاسی می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی شغلی کارکنان (1395)

پرسشنامه خودکارآمدی شغلی کارکنان (1395) Job self-efficacy questionnaire پرسشنامه خودکارآمدی شغلی کارکنان توسط بهدانی (1395) بر اساس پرسشنامه خودکارآمدی بندورا به منظور سنجش خودکارآمدی شغلی کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودکارآمدی شغلی کارکنان دارای 10 سوال و 3 مولفه حرفه و تجربه، اعتماد به نفس و تلاش، علاقه…

ادامه مطلب

پرسشنامه حساسيت اضطرابی ريس و پترسون (1985)

پرسشنامه حساسيت اضطرابی ريس و پترسون (1985) Anxiety Sensitivity Index (ASI) پرسشنامه حساسيت اضطرابی توسط ريس و پترسون (1985) به منظور سنجش حساسيت اضطرابی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حساسيت اضطرابی  دارای 16 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (وقتی متوجه میشوم که قلبم…

ادامه مطلب

پرسشنامه پردازش هيجانی باکر و همكاران (2010)

پرسشنامه پردازش هيجانی باکر و همكاران (2010) Emotion processing scale پرسشنامه پردازش هیجانی توسط باکر و همكاران (2010) به منظور سنجش پردازش هیجانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه:   پرسشنامه پردازش هیجانی  دارای 25 سوال و 5 مولفه سرکوبي، تجربه هیجانات ناخوشايند، کنترل هیجان، اجتناب و  می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه نشانه های اختلال پانیك ليبوتيز و همكاران (1984)

پرسشنامه نشانه های اختلال پانیك ليبوتيز و همكاران (1984) Panic Inventory پرسشنامه نشانه های اختلال پانیك توسط ليبوتيز و همكاران (1984) به منظور سنجش نشانه های اختلال پانیك طراحی و تدوین شده است.   سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نشانه های اختلال پانیك دارای 27 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه اختلال انفجاری متناوب کاکارو و همکاران (2017)

پرسشنامه اختلال انفجاری متناوب کاکارو و همکاران (2017) Intermittent Explosive Disorder Screening Questionnaire پرسشنامه اختلال انفجاری متناوب توسط کاکارو، برمن و مک‌کلوسکی (2017) به منظور سنجش اختلال انفجاری متناوب طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اختلال انفجاری متناوب  دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه کودک آزاری (1381)

پرسشنامه کودک آزاری  (1381) Child abuse questionnaire پرسشنامه کودک آزاری توسط محمدخانی و همکاران (1381) به منظور سنجش کودک آزاری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کودک آزاری دارای 38 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (در دروان کودکی در متزل به گونه ای کتک…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتارهای خود جرحی (1393)

پرسشنامه رفتارهای خود جرحی (1393) Self-injurious behaviors questionnaire پرسشنامه رفتارهای خودجرحی توسط پورخانی (1393) به منظور سنجش رفتارهای خودجرحی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتارهای خودجرحی  دارای 22 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (بدتر کردن یک بیماری پزشکی از روی عمد مثلاً از…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت خدمات لی و شانگ (2020)

پرسشنامه کیفیت خدمات لی و شانگ (2020) Service Quality questionnaire پرسشنامه کيفيت خدمات توسط لی و شانگ (2020) به منظور سنجش کيفيت خدمات طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کيفيت خدمات  دارای 26 سوال و 7 مولفه کیفیت سیستم، قابلیت، امنیت، دسترسی، کیفیت اطلاعات، پاسخگویی و تعامل می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش خدمات لی و شانگ (2020)

پرسشنامه ارزش خدمات لی و شانگ (2020) Value of Services questionnaire پرسشنامه ارزش خدمات توسط لی و شانگ (2020) به منظور سنجش ارزش خدمات  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش خدمات  دارای 10 سوال و 3 مولفه ارزش کارایی، ارزش دموکراسی و ارزش فراگیر می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

استاندارد سازی پرسشنامه

مادسیج اولین و بزرگترین مرکز معتبر ابزار پژوهشی و پرسشنامه در ایران می باشد که بیش از 30 هزار پرسشنامه را به واسطه شبکه محققین که دارد استاندارد سازی و در  اختیار جامعه علمی کشور گذاشته است. مهم ترین بخش های یک پرسشنامه استاندارد شامل منبع پرسشنامه، روایی و پایایی می باشد.

منبع پرسشنامه

پرسشنامه که منبع معتبر ندارد یعنی از زیر فیلترهای مانیتورینگ مختلف رد نشده است و نمی‌ شود به آن اتکا کرد، اما پرسشنامه که تایید ه خود را برای چاپ در یک مقاله علمی – پژوهشی دریافت می کند توسط تیمی از داوران و هیئت علمی بررسی و تایید ه دریافت کرده است.

روایی پرسشنامه

روایی پرسشنامه مشخص می کند که آیا می شود برای اندازه گیری متغیر های تحقیق به این سوالات تحقیق تکیه کرد؟  یا به زبان دیگر،  سوالات پرسشنامه چقدر دیتا درست در مورد متغیر ها به ما می دهند؟ به طور مثال پرسشنامه که در حال سنجش  سطح انگیزه است، اما سوالات آن به خوبی طراحی نشده‌اند، روایی  و جمع آوری اطلاعات درست را به خطر می اندازد. برای بدست آوردن روایی پرسشنامه باید یک تیم خبره و متخصص که بر موضوع پرسشنامه مسلط هستند نظارت داشته باشند.

روایی خود دو نوع می باشد، روایی درونی و همچنین روایی بیرونی، در روایی درونی ما به دنبال این هستیم که آیا پرسشنامه طراحی شده با درجه بالایی دقت در حال اندازه گیری مولفه ها و موضوع پرسشنامه است

همچنین در روایی بیرونی ما به دنبال پاسخ گویی به این سوال هستیم که این پرسشنامه  چقدر قابل تعمیم با جوامع دیگر می باشد.

پایایی پرسشنامه

پایایی پرسشنامه یعنی سوالات  طوری طراحی شده‌اند که هر چقدر آنها را تکرار کنیم یا در جوامع مختلفی به کار ببریم، نتایج همه مشابه هم باشد و اختلاف شدیدی بین آنها نباشد، پرسشنامه های وقتی پایایی دارند که کاملا هنرمندانه و گاهی هوشمندانه طراحی شوند، به طوری که بتوانند از سد سو قضاوت یا انحراف های ذهنی مخاطبان در امان باشند.

برای محاسبه قابلیت اعتماد یا پایایی  پرسشنامه از روش های آماری چون آلفای کرونباخ، دو نیمه کردن، اجرای دوباره و روش موازی استفاده می شود.

پرسشنامه استاندارد را چگونه تهیه کنم؟

برای تهیه  پرسشنامه استاندارد برای مقاله یا پایان نامه خود نیاز است به خوبی پرسشنامه های مشابه پژوهش خود را بررسی و ارزیابی کنید، با این بررسی تسلط خوبی به گویه های پرسشنامه، مولفه ها و همچنین ساختار و الگوریتم آنها دست پیدا می کنید، پس از آن می توانید دست به انتخاب نزدیکترین پرسشنامه استاندارد برای پژوهش خود شوید.

برای انتخاب پرسشنامه ها  معمولا پژوهشگران رفتارهای مختلفی در پیش می گیرند، بعضی از افراد ادبیات آن را تغییر می دهند و سعی می کنند برای حفظ روایی آن را به تطبیق بالایی به جامعه برسانند، بعضی از محققین  هم با نظارت اساتید خود چند پرسشنامه را ترکیب  و پرسشنامه  اختصاصی برای موضوع تحقیق و جامعه خود می سازند، هر چند این فرایند می تواند شما را به سمت یک ابزار استاندارد هدایت کند، اما اگر نظارت اساتید و خبرگان موضوع پژوهش را نداشته باشید ممکن است نتوانید به هدف خود دست پیدا کنید.

آیا پرسشنامه باید حتما مولفه داشته باشد؟

در بخش طراحی پرسشنامه در نظر داشته باشید که اگر موضوع پژوهش شما گسترده بود باید آن را به چندین زیر موضوع یا چندین مولفه تقسیم کنید، تا پژوهش شما  دچار  خطا نشود، در صورتی که پژوهش شما یک دایره محدودی را در حال اندازه گیری می باشد می توانید از یک مولفه استفاده کنید.

آیا مادسیج پرسشنامه استاندارد می سازد؟

مادسیج در ابتدا سعی می کند برای شما پرسشنامه استانداردی که از قبل تهیه شده است را در اختیار شما قرار بدهد، چرا که این پرسشنامه ها فرایند تاییدی خود را پاس کرده‌اند،  این پرسشنامه های می تواند فارسی یا انگلیسی باشد.

در صورتی که در موضوع پژوهش شما پرسشنامه استانداردی وجود نداشته باشد، یا ابزار ها ریسک به خطر افتادن پژوهش را داشته باشند، تیم پژوهشی مادسیج آماده طراحی ابزار مختلف می باشد ( پرسشنامه، مصاحبه و..)

Category: پرسشنامه

برخی از پرسشنامه‌ها رایگان هستند ولی اغلب پرسشنامه‌ها رایگان نیستند.

بله، سیستم کاملا اتوماتیک است، پس از پرداخت به صفحه دانلود پرسشنامه هدایت می شوید.

برای خرید راحتر و دست جمعی بهتر است که 1. در سایت ثبت نام کنید 2. کیف پول خود را شارژ کنید 3. وارد صفحه هر پرسشنامه که شدید به وسیله کیف پول خرید را انجام دهید. به این صورت بدون اینکه هر بار وارد درگاه بانک شوید پرسشنامه خود را فورا دریافت خواهید کرد

مادسیج تنها بانک پرسشنامه استاندارد در ایران می باشد، که تمامی پرسشنامه های خود را از شبکه محققین و دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور تهیه و استاندارد سازی می کند.

Category: پرسشنامه

تهیه پرسشنامه‌های با کیفیت و استاندارد نیاز به صرف زمان و هزینه دارد و به همین دلیل امکان ارائه آن‌ها به صورت رایگان وجود ندارد.