پرسشنامه ارزش های سازمانی فارنهایم و همکاران (2009)

پرسشنامه ارزش های سازمانی فارنهایم و همکاران (2009) Organizational and work values questionnaire پرسشنامه ارزش های سازمانی توسط فارنهایم و همکاران (2009) به منظور سنجش ارزش های سازمانی و کاری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش های سازمانی دارای 36 سوال و 6 مولفه ارزش های رشد انسانی، روابط…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری مثبت گرا کامرون (2008)

پرسشنامه رهبری مثبت گرا کامرون (2008) Positive leadership questionnaire پرسشنامه رهبری مثبت گرا توسط کامرون (2008) به منظور سنجش رهبري مثبت گرا طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبري مثبت گرا دارای 17 سوال و 4 مولفه جو مثبت، روابط انسانی مثبت، ارتباطات مثبت، و معناگرایی مثبت می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوآوری سبز ابراهيمی و مير برگ کار (2017)

پرسشنامه نوآوری سبز ابراهيمی و مير برگ کار (2017) Green innovation questionnaire  پرسشنامه نوآوری سبز توسط ابراهيمی و مير برگ کار (2017) به منظور سنجش نوآوری سبز طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نوآوری سبز دارای 15 سوال و 3 مولفه نوآوری خدمات، نوآوری اداری و نوآوری فرایند می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه مديريت زنجيره تأمين سبز ژو و همکاران (2008)

پرسشنامه مديريت زنجيره تأمين سبز ژو و همکاران (2008) Green supply chain management questionnaire پرسشنامه مديريت زنجيره تأمين سبز توسط ژو و همکاران (2008) به منظور سنجش مديريت زنجيره تأمين سبز طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مديريت زنجيره تأمين سبز دارای 21 سوال و 5 مولفه مدیریت محیط داخلی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش های کاری آلاس (2007)

پرسشنامه ارزش های شغلی آلاس (2007) Job values questionnaire پرسشنامه ارزش های کاری یا شغلی توسط آلاس (2007) به منظور سنجش ارزش های کاری یا شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش های کاری یا شغلی دارای 27 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشروعیت سازمانی الزبک (1994)

پرسشنامه مشروعیت سازمانی الزبک (1994) Organizational Legitimacy questionnaire پرسشنامه مشروعیت سازمانی توسط الزیک (1994) به منظور سنجش مشروعیت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مشروعیت سازمانی دارای 12 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (مدیر مدرسه، کنترل و نظارت مستقیمی برروی فعالیت معلمان دارد.)…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشروعیت سازمانی زیست محیطی لی و همکاران (2017)

پرسشنامه مشروعیت سازمانی زیست محیطی لی و همکاران (2017) Environmental Organizational Legitimacy questionnaire پرسشنامه مشروعیت سازمانی زیست محیطی توسط لی و همکاران (2017) به منظور سنجش مشروعیت سازمانی زیست محیطی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مشروعیت سازمانی زیست محیطی دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت سازمانی سبز چیما و همکاران (2020)

پرسشنامه هویت سازمانی سبز چیما و همکاران (2020) Green Organizational Identity questionnaire پرسشنامه هویت سازمانی سبز توسط روسکو و همکاران (2020) به منظور سنجش هویت سازمانی سبز  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت سازمانی سبز  دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(آینده نگری،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استراتژی نوآوری سبز روسکو و همکاران (2019)

پرسشنامه استراتژی نوآوری سبز روسکو و همکاران (2019) Green Innovation Strategy questionnaire پرسشنامه استراتژی نوآوری سبز  توسط روسکو و همکاران (2019) به منظور سنجش استراتژی نوآوری سبز  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استراتژی نوآوری سبز  دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(خدمات سبز…

ادامه مطلب

پرسشنامه هويت سبز سازمانی چن (2011)

پرسشنامه هويت سبز سازمانی چن (2011) Green Organizational Identity questionnaire پرسشنامه هويت سبز سازمانی  توسط چن (2011) به منظور سنجش هويت سبز سازمانی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هويت سبز سازمانی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من احساس میکنم که شرکت مجموعه…

ادامه مطلب

استاندارد سازی پرسشنامه

مادسیج اولین و بزرگترین مرکز معتبر ابزار پژوهشی و پرسشنامه در ایران می باشد که بیش از 30 هزار پرسشنامه را به واسطه شبکه محققین که دارد استاندارد سازی و در  اختیار جامعه علمی کشور گذاشته است. مهم ترین بخش های یک پرسشنامه استاندارد شامل منبع پرسشنامه، روایی و پایایی می باشد.

منبع پرسشنامه

پرسشنامه که منبع معتبر ندارد یعنی از زیر فیلترهای مانیتورینگ مختلف رد نشده است و نمی‌ شود به آن اتکا کرد، اما پرسشنامه که تایید ه خود را برای چاپ در یک مقاله علمی – پژوهشی دریافت می کند توسط تیمی از داوران و هیئت علمی بررسی و تایید ه دریافت کرده است.

روایی پرسشنامه

روایی پرسشنامه مشخص می کند که آیا می شود برای اندازه گیری متغیر های تحقیق به این سوالات تحقیق تکیه کرد؟  یا به زبان دیگر،  سوالات پرسشنامه چقدر دیتا درست در مورد متغیر ها به ما می دهند؟ به طور مثال پرسشنامه که در حال سنجش  سطح انگیزه است، اما سوالات آن به خوبی طراحی نشده‌اند، روایی  و جمع آوری اطلاعات درست را به خطر می اندازد. برای بدست آوردن روایی پرسشنامه باید یک تیم خبره و متخصص که بر موضوع پرسشنامه مسلط هستند نظارت داشته باشند.

روایی خود دو نوع می باشد، روایی درونی و همچنین روایی بیرونی، در روایی درونی ما به دنبال این هستیم که آیا پرسشنامه طراحی شده با درجه بالایی دقت در حال اندازه گیری مولفه ها و موضوع پرسشنامه است

همچنین در روایی بیرونی ما به دنبال پاسخ گویی به این سوال هستیم که این پرسشنامه  چقدر قابل تعمیم با جوامع دیگر می باشد.

پایایی پرسشنامه

پایایی پرسشنامه یعنی سوالات  طوری طراحی شده‌اند که هر چقدر آنها را تکرار کنیم یا در جوامع مختلفی به کار ببریم، نتایج همه مشابه هم باشد و اختلاف شدیدی بین آنها نباشد، پرسشنامه های وقتی پایایی دارند که کاملا هنرمندانه و گاهی هوشمندانه طراحی شوند، به طوری که بتوانند از سد سو قضاوت یا انحراف های ذهنی مخاطبان در امان باشند.

برای محاسبه قابلیت اعتماد یا پایایی  پرسشنامه از روش های آماری چون آلفای کرونباخ، دو نیمه کردن، اجرای دوباره و روش موازی استفاده می شود.

پرسشنامه استاندارد را چگونه تهیه کنم؟

برای تهیه  پرسشنامه استاندارد برای مقاله یا پایان نامه خود نیاز است به خوبی پرسشنامه های مشابه پژوهش خود را بررسی و ارزیابی کنید، با این بررسی تسلط خوبی به گویه های پرسشنامه، مولفه ها و همچنین ساختار و الگوریتم آنها دست پیدا می کنید، پس از آن می توانید دست به انتخاب نزدیکترین پرسشنامه استاندارد برای پژوهش خود شوید.

برای انتخاب پرسشنامه ها  معمولا پژوهشگران رفتارهای مختلفی در پیش می گیرند، بعضی از افراد ادبیات آن را تغییر می دهند و سعی می کنند برای حفظ روایی آن را به تطبیق بالایی به جامعه برسانند، بعضی از محققین  هم با نظارت اساتید خود چند پرسشنامه را ترکیب  و پرسشنامه  اختصاصی برای موضوع تحقیق و جامعه خود می سازند، هر چند این فرایند می تواند شما را به سمت یک ابزار استاندارد هدایت کند، اما اگر نظارت اساتید و خبرگان موضوع پژوهش را نداشته باشید ممکن است نتوانید به هدف خود دست پیدا کنید.

آیا پرسشنامه باید حتما مولفه داشته باشد؟

در بخش طراحی پرسشنامه در نظر داشته باشید که اگر موضوع پژوهش شما گسترده بود باید آن را به چندین زیر موضوع یا چندین مولفه تقسیم کنید، تا پژوهش شما  دچار  خطا نشود، در صورتی که پژوهش شما یک دایره محدودی را در حال اندازه گیری می باشد می توانید از یک مولفه استفاده کنید.

آیا مادسیج پرسشنامه استاندارد می سازد؟

مادسیج در ابتدا سعی می کند برای شما پرسشنامه استانداردی که از قبل تهیه شده است را در اختیار شما قرار بدهد، چرا که این پرسشنامه ها فرایند تاییدی خود را پاس کرده‌اند،  این پرسشنامه های می تواند فارسی یا انگلیسی باشد.

در صورتی که در موضوع پژوهش شما پرسشنامه استانداردی وجود نداشته باشد، یا ابزار ها ریسک به خطر افتادن پژوهش را داشته باشند، تیم پژوهشی مادسیج آماده طراحی ابزار مختلف می باشد ( پرسشنامه، مصاحبه و..)

Category: پرسشنامه

برخی از پرسشنامه‌ها رایگان هستند ولی اغلب پرسشنامه‌ها رایگان نیستند.

بله، سیستم کاملا اتوماتیک است، پس از پرداخت به صفحه دانلود پرسشنامه هدایت می شوید.

برای خرید راحتر و دست جمعی بهتر است که 1. در سایت ثبت نام کنید 2. کیف پول خود را شارژ کنید 3. وارد صفحه هر پرسشنامه که شدید به وسیله کیف پول خرید را انجام دهید. به این صورت بدون اینکه هر بار وارد درگاه بانک شوید پرسشنامه خود را فورا دریافت خواهید کرد

مادسیج تنها بانک پرسشنامه استاندارد در ایران می باشد، که تمامی پرسشنامه های خود را از شبکه محققین و دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور تهیه و استاندارد سازی می کند.

Category: پرسشنامه

تهیه پرسشنامه‌های با کیفیت و استاندارد نیاز به صرف زمان و هزینه دارد و به همین دلیل امکان ارائه آن‌ها به صورت رایگان وجود ندارد.