پرسشنامه رضایت ارباب رجوع لی و شانگ (2020)

پرسشنامه رضایت ارباب رجوع لی و شانگ (2020) Citizens ‘Satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت ارباب رجوع توسط لی و شانگ (2020) به منظور سنجش رضایت ارباب رجوع طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت ارباب رجوع دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (وب سایت…

ادامه مطلب

پرسشنامه تداوم در قصد استفاده لی و شانگ (2020)

پرسشنامه تداوم در قصد استفاده لی و شانگ (2020) Continuity of Use questionnaire پرسشنامه تداوم در قصد استفاده توسط لی و شانگ (2020) به منظور سنجش تداوم در قصد استفاده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تداوم در قصد استفاده دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی (1398)

پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی (1398) Organizational indifference questionnaire پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی توسط حسین زاده مبارکه (1398) بر اساس مدل دانایی فرد و همکاران (1389) به منظور سنجش بی تفاوتی سازمانی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی  دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش های اخلاقی (1398)

پرسشنامه ارزش های اخلاقی (1398) Moral values questionnaire پرسشنامه ارزش های اخلاقی توسط حسین زاده مبارکه (1398) بر اساس مدل باکر و همکاران (2006) به منظور سنجش ارزش های اخلاقی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش های اخلاقی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود رهبری (1392)

پرسشنامه خود رهبری (1392) Self-leadership questionnaire پرسشنامه خود رهبری توسط رحیمی و همکاران (1392) به منظور سنجش خود رهبری  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خود رهبری  دارای 12 سوال و 4 مولفه خود هدف گذاری، خود تشویقی، خود تنبیهی و خود مشاهده ای می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش های سازمانی ووینهاردت و گلبوویت (2015)

پرسشنامه ارزش های سازمانی ووینهاردت و گلبوویت (2015) Organizational Values questionnaire پرسشنامه ارزش‌های سازمانی توسط ووینهاردت و گلبوویت (2015) به منظور سنجش ارزش‌های سازمانی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش‌های سازمانی  دارای 47 سوال و 7 مولفه ارزش های اقتصادی،، ارزش های اجتماعی، ارزش های اخلاقی، ارزش های معنوی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاری سازمانی استریکمن و مارشود (2010)

پرسشنامه سازگاری سازمانی استریکمن و مارشود (2010) Organizational Compatibility questionnaire پرسشنامه سازگاری سازمانی توسط استریکمن و مارشود (2010) به منظور سنجش سازگاری سازمانی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سازگاری سازمانی  دارای 16 سوال و 5 مولفه چشم انداز مشترک، کنجکاوی، تفکر سیستمی، سرمایه اجتماعی و تمرکز بیرونی می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه بدبینی سازمانی کالاگان و آکسو (2010)

پرسشنامه بدبینی سازمانی کالاگان و آکسو (2010) Organizational Cynicism questionnaire پرسشنامه بدبینی سازمانی توسط کالاگان و آکسو (2010) به منظور سنجش بدبیني سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بدبیني سازمانی دارای 13 سوال و 3 مولفه بدبینی احساسی، بدبینی شناختی و بدبینی رفتاری می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشروعیت سازمانی فیدان و بالسی (2018)

پرسشنامه مشروعیت سازمانی فیدان و بالسی (2018) Organizational legitimacy questionnaire پرسشنامه مشروعیت سازمانی توسط فیدان و بالسی (2018) به منظور سنجش مشروعیت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مشروعیت سازمانی دارای 26 سوال و 3 مولفه مشروعیت عملی، مشروعیت اخلاقی و مشروعیت شناختی می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه شایعه سازمانی داگلی و هان (2018)

پرسشنامه شایعه سازمانی داگلی و هان (2018) Organizational rumor questionnaire پرسشنامه شایعه سازمانی توسط داگلی و هان (2018) به منظور سنجش شایعه سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شایعه سازمانی دارای 24 سوال و 3 مولفه کسب اطلاعات، اجتماعی شدن و اثربدبینانه می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

استاندارد سازی پرسشنامه

مادسیج اولین و بزرگترین مرکز معتبر ابزار پژوهشی و پرسشنامه در ایران می باشد که بیش از 30 هزار پرسشنامه را به واسطه شبکه محققین که دارد استاندارد سازی و در  اختیار جامعه علمی کشور گذاشته است. مهم ترین بخش های یک پرسشنامه استاندارد شامل منبع پرسشنامه، روایی و پایایی می باشد.

منبع پرسشنامه

پرسشنامه که منبع معتبر ندارد یعنی از زیر فیلترهای مانیتورینگ مختلف رد نشده است و نمی‌ شود به آن اتکا کرد، اما پرسشنامه که تایید ه خود را برای چاپ در یک مقاله علمی – پژوهشی دریافت می کند توسط تیمی از داوران و هیئت علمی بررسی و تایید ه دریافت کرده است.

روایی پرسشنامه

روایی پرسشنامه مشخص می کند که آیا می شود برای اندازه گیری متغیر های تحقیق به این سوالات تحقیق تکیه کرد؟  یا به زبان دیگر،  سوالات پرسشنامه چقدر دیتا درست در مورد متغیر ها به ما می دهند؟ به طور مثال پرسشنامه که در حال سنجش  سطح انگیزه است، اما سوالات آن به خوبی طراحی نشده‌اند، روایی  و جمع آوری اطلاعات درست را به خطر می اندازد. برای بدست آوردن روایی پرسشنامه باید یک تیم خبره و متخصص که بر موضوع پرسشنامه مسلط هستند نظارت داشته باشند.

روایی خود دو نوع می باشد، روایی درونی و همچنین روایی بیرونی، در روایی درونی ما به دنبال این هستیم که آیا پرسشنامه طراحی شده با درجه بالایی دقت در حال اندازه گیری مولفه ها و موضوع پرسشنامه است

همچنین در روایی بیرونی ما به دنبال پاسخ گویی به این سوال هستیم که این پرسشنامه  چقدر قابل تعمیم با جوامع دیگر می باشد.

پایایی پرسشنامه

پایایی پرسشنامه یعنی سوالات  طوری طراحی شده‌اند که هر چقدر آنها را تکرار کنیم یا در جوامع مختلفی به کار ببریم، نتایج همه مشابه هم باشد و اختلاف شدیدی بین آنها نباشد، پرسشنامه های وقتی پایایی دارند که کاملا هنرمندانه و گاهی هوشمندانه طراحی شوند، به طوری که بتوانند از سد سو قضاوت یا انحراف های ذهنی مخاطبان در امان باشند.

برای محاسبه قابلیت اعتماد یا پایایی  پرسشنامه از روش های آماری چون آلفای کرونباخ، دو نیمه کردن، اجرای دوباره و روش موازی استفاده می شود.

پرسشنامه استاندارد را چگونه تهیه کنم؟

برای تهیه  پرسشنامه استاندارد برای مقاله یا پایان نامه خود نیاز است به خوبی پرسشنامه های مشابه پژوهش خود را بررسی و ارزیابی کنید، با این بررسی تسلط خوبی به گویه های پرسشنامه، مولفه ها و همچنین ساختار و الگوریتم آنها دست پیدا می کنید، پس از آن می توانید دست به انتخاب نزدیکترین پرسشنامه استاندارد برای پژوهش خود شوید.

برای انتخاب پرسشنامه ها  معمولا پژوهشگران رفتارهای مختلفی در پیش می گیرند، بعضی از افراد ادبیات آن را تغییر می دهند و سعی می کنند برای حفظ روایی آن را به تطبیق بالایی به جامعه برسانند، بعضی از محققین  هم با نظارت اساتید خود چند پرسشنامه را ترکیب  و پرسشنامه  اختصاصی برای موضوع تحقیق و جامعه خود می سازند، هر چند این فرایند می تواند شما را به سمت یک ابزار استاندارد هدایت کند، اما اگر نظارت اساتید و خبرگان موضوع پژوهش را نداشته باشید ممکن است نتوانید به هدف خود دست پیدا کنید.

آیا پرسشنامه باید حتما مولفه داشته باشد؟

در بخش طراحی پرسشنامه در نظر داشته باشید که اگر موضوع پژوهش شما گسترده بود باید آن را به چندین زیر موضوع یا چندین مولفه تقسیم کنید، تا پژوهش شما  دچار  خطا نشود، در صورتی که پژوهش شما یک دایره محدودی را در حال اندازه گیری می باشد می توانید از یک مولفه استفاده کنید.

آیا مادسیج پرسشنامه استاندارد می سازد؟

مادسیج در ابتدا سعی می کند برای شما پرسشنامه استانداردی که از قبل تهیه شده است را در اختیار شما قرار بدهد، چرا که این پرسشنامه ها فرایند تاییدی خود را پاس کرده‌اند،  این پرسشنامه های می تواند فارسی یا انگلیسی باشد.

در صورتی که در موضوع پژوهش شما پرسشنامه استانداردی وجود نداشته باشد، یا ابزار ها ریسک به خطر افتادن پژوهش را داشته باشند، تیم پژوهشی مادسیج آماده طراحی ابزار مختلف می باشد ( پرسشنامه، مصاحبه و..)

Category: پرسشنامه

برخی از پرسشنامه‌ها رایگان هستند ولی اغلب پرسشنامه‌ها رایگان نیستند.

بله، سیستم کاملا اتوماتیک است، پس از پرداخت به صفحه دانلود پرسشنامه هدایت می شوید.

برای خرید راحتر و دست جمعی بهتر است که 1. در سایت ثبت نام کنید 2. کیف پول خود را شارژ کنید 3. وارد صفحه هر پرسشنامه که شدید به وسیله کیف پول خرید را انجام دهید. به این صورت بدون اینکه هر بار وارد درگاه بانک شوید پرسشنامه خود را فورا دریافت خواهید کرد

مادسیج تنها بانک پرسشنامه استاندارد در ایران می باشد، که تمامی پرسشنامه های خود را از شبکه محققین و دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور تهیه و استاندارد سازی می کند.

Category: پرسشنامه

تهیه پرسشنامه‌های با کیفیت و استاندارد نیاز به صرف زمان و هزینه دارد و به همین دلیل امکان ارائه آن‌ها به صورت رایگان وجود ندارد.