پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک رضائیان و نجفی ۲۰۱۲

      پرسشنامه استاندارد کارآفرینی استراتژیک رضائیان و نجفی ۲۰۱۲ پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک توسط رضائیان و نجفی (۲۰۱۲) به منظور سنجش کارآفرینی استراتژیک طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال و ۳ مولفه تفکر کارآفرینی، متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری و نوآوری مستمر می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد سازمانی رضائیان و نجفی ۲۰۱۲

      پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی رضائیان و نجفی ۲۰۱۲ پرسشنامه عملکرد سازمانی توسط رضائیان و نجفی (۲۰۱۲) به منظور سنجش عملکرد سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۶ سوال و ۳ مولفه سهم بازار، سود بخشی و رقابت می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (در این…

ادامه مطلب

پرسشنامه مزیت رقابتی رضائیان و نجفی ۲۰۱۲

      پرسشنامه استاندارد مزیت رقابتی رضائیان و نجفی ۲۰۱۲ پرسشنامه مزیت رقابتی توسط رضائیان و نجفی (۲۰۱۲) به منظور سنجش مزیت رقابتی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (در این بنگاه پیشرفت مداوم نوآوری به ایجاد مزیت رقابتی می‌کند؟)…

ادامه مطلب

پرسشنامه چابکی سازمانی ۳۲ سوالی

      پرسشنامه استاندارد  چابکی سازمانی ۳۲ سوالی پرسشنامه چابکی سازمان توسط قاسمی (۱۳۸۸) به منظور سنجش چابکی سازمان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۲ سوال و ۷ بعد انعطاف پذیری، پاسخگویی، فرهنگ تغییر، سرعت، یکپارچگی و کاهش یکپارچگی، همکاری متقابل و کارکردهای مدیریتی می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایل به مشارکت اجتماعی

      پرسشنامه استاندارد تمایل به مشارکت اجتماعی پرسشنامه تمایل به مشارکت اجتماعی توسط درستکار و همکاران (۱۳۹۹) به منظور سنجش نهادینه شدن شغلی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و ۲ مولفه مشارکت ناشی از جو سازمانی مطلوب و مشارکت خودانگیخته می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی ۲۷ سوالی

      پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی ۲۷ سوالی پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی توسط یوسفی (۱۳۹۴) به منظور سنجش مسئولیت پذیری اجتماعی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۷ سوال و ۵ بعد شرایط محیط کار، محیط زیست، رفتار کسب و کار، جامعه و اجتماع محلی، راهبردی شرکت می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری مشتری اندوبیسی (Ndubisi, 2013)

      پرسشنامه استاندارد وفاداری مشتری اندوبیسی (Ndubisi, 2013) پرسشنامه وفاداری مشتری توسط اندوبیسی در سال ۲۰۱۳ ساخته شده است. این مقیاس دارای ۲ می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ای و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (این بانک به عنوان انتخاب اول در میان…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیتی دیسک |آزمون DISC

      پرسشنامه استخراج مشخصات فردی بر اساس مدل DISC پرسشنامه استخراج مشخصات فردی بر اساس مدل DISC توسط یلیام مولتون مارستون (۱۹۲۸) به منظور سنجش برای حل مشکل برقراری ارتباط موثر با همکاران و کارمندان و حتی شناخت بهتر ابعاد شخصیتی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۵۶ سوال و ۴…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه ارتباطات دهان به دهان

ادبیات و پرسشنامه ارتباطات دهان به دهان ادبیات و پرسشنامه ارتباطات دهان به دهان ارتباطات دهان به دهان نوعی ترویج رایگان چه شفاهی چه مکتوب است که در آن مشتریانی که از کسب‌وکار، محصول، خدمات، یا رویدادی راضی بوده‌اند، از رضایتمندی‌شان به دیگران می‌گویند. تبلیغ دهان به دهان یکی از موثق‌ترین شیوه‌های تبلیغ است، زیرا افرادی که از…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه بازاریابی رابطه مند

ادبیات و پرسشنامه بازاریابی رابطه ­مند ادبیات و پرسشنامه بازاریابی رابطه ­مند مفهوم بازاریابی رابطه ­مند اولین­بار در ادبیات بازاریابی آمریکا از سوی بری (۱۹۸۳) در زمینه ی سازمان­های خدماتی ارائه شد؛ وی بازاریابی رابطه مند را به عنوان استراتژی جذب، حفظ و ارتقای روابط با مشتریان تعریف کرده است     توجه: این فایل تنها جهت کمک…

ادامه مطلب