پرسشنامه پرخاشگری و خشم در ورزش ماکسول و موریس 2007

        پرسشنامه استاندارد پرخاشگری و خشم در ورزش ماکسول و موریس 2007 Competitive Aggressiveness & Anger Scale پرسشنامه پرخاشگری و خشم در ورزش توسط ماکسول و موریس (2007) به منظور سنجش پرخاشگری و خشم در ورزشکاران طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 12 سوال و دو مولفه پرخاشگری و خشم…

ادامه مطلب

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان در ورزش جانگ 2007

      پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان در ورزش جانگ 2007 Word of Mouth Advertising Questionnaire in Sport پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان در ورزش توسط جانگ (2007) به منظور سنجش تبلیغات دهان به دهان در ورزش طراحی و تدوین شده است و توسط کردلو و الهی در سال 1397 در ایران اعتباریابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه دارایی های نامشهود لیگ حرفه ای فوتبال ایران

      پرسشنامه استاندارد دارایی های نامشهود لیگ حرفه ای فوتبال ایران پرسشنامه دارایی های نامشهود لیگ حرفه ای فوتبال ایران توسط حسینی در سال (1397) به منظور سنجش دارایی های نامشهود لیگ حرفه ای فوتبال ایران طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 28 سوال و 4 مولفه دارایی های ساختاری، دارایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودگفتاری خودکار در ورزش تئودوراکیس و پاپائیانو 2008

      پرسشنامه استاندارد خودگفتاری خودکار در ورزش تئودوراکیس و پاپائیانو 2008 Automatic Self-Talk Questionnaire پرسشنامه خود گفتاری خودکار در ورزش توسط تئودوراکیس و پاپائیانو در سال (2008) به منظور سنجش خود گفتاری خودکار در ورزش طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 39 سوال و شامل 8 بعد مجزا است که چهار…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد استراتژیک توماس و همکاران (1999) 64 سوالی

      پرسشنامه عملکرد استراتژیک توماس و همکاران (1999) 64 سوالی Test of performance strategies Scale (TOPS-8) 64 Items   پرسشنامه عملکرد استراتژیک در سال (1999) توسط توماس و همکاران براي سنجش عملکرد استراتژیک ورشکاران طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 64 سوال  دو مقیاس رقابت و تمرین می باشد که هر…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی ایلی نویز  17 سوالی CSAI-2R 

      پرسشنامه استاندارد اضطراب حالتی رقابتی ایلی نویز  17 سوالی CSAI-2R  (The revised competitive state anxiety inventory–2(CSAI-2R پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی یا پرسشنامه خودسنجی ایلی نویز توسط ایلی نویز طراحی شده است و در سال (1990) توسط ماتینز و همکاران براي سنجش اضطراب حالتی رقابتی اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 17 سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی ایلی نویز 27 سوالی

      پرسشنامه استاندارد اضطراب حالتی رقابتی ایلی نویز 27 سوالی (The Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2 پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی یا پرسشنامه خودسنجی ایلی نویز  توسط ایلی نویز طراحی شده است و در سال (1990) توسط ماتینز و همکاران براي سنجش اضطراب حالتی رقابتی اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 27 سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه پرخاشگری و خشم رقابتی (CAAS)ماکسول و موریس 2007

      پرسشنامه استاندارد پرخاشگری و خشم رقابتی (CAAS)ماکسول و موریس 2007 (Competitive Aggressiveness & Anger Scale (CAAS پرسشنامه پرخاشگری و خشم رقابتی در سال (2007)  توسط ماکسول و موریس برای سنجش پرخاشگری و خشم رقابتی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 12 سوال و دو مولفه پرخاشگري با شش گویه و…

ادامه مطلب

پرسشنامه خلق و خوی ورزشکاران POMS مک نیر و همکاران (1992)

    آزمون استاندارد خلق و خوی ورزشکاران POMS مک نیر و همکاران (1992) پرسشنامه آزمون خلق و خوی ورزشکاران در سال (1992) توسط مک نیر و همکاران براي سنجش خلق و خوی ورزشکاران طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 65 سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت به…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی

    پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی در سال (1382) تعيين عوامل اصلی مؤثر در گرايش به ورزش همگانی و قهرمانی در ايران (رسانه‌های گروهی، تقاضای اجتماعی، سازمان‌های غیرورزشی، ساختار سازمان‌های ورزشی، جهانی‌سازی و ارتباطات)) طراحی و تدوین شده…

ادامه مطلب