پرسشنامه استاندارد اضطراب حالتی رقابتی ایلی نویز  ۱۷ سوالی CSAI-2R 

      پرسشنامه استاندارد اضطراب حالتی رقابتی ایلی نویز  ۱۷ سوالی CSAI-2R  (The revised competitive state anxiety inventory–۲(CSAI-2R پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی یا پرسشنامه خودسنجی ایلی نویز توسط ایلی نویز طراحی شده است و در سال (۱۹۹۰) توسط ماتینز و همکاران برای سنجش اضطراب حالتی رقابتی اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اضطراب حالتی رقابتی ایلی نویز ۲۷ سوالی

      پرسشنامه استاندارد اضطراب حالتی رقابتی ایلی نویز ۲۷ سوالی (The Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2 پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی یا پرسشنامه خودسنجی ایلی نویز  توسط ایلی نویز طراحی شده است و در سال (۱۹۹۰) توسط ماتینز و همکاران برای سنجش اضطراب حالتی رقابتی اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۷ سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد پرخاشگری و خشم رقابتی (CAAS)ماکسول و موریس ۲۰۰۷

      پرسشنامه استاندارد پرخاشگری و خشم رقابتی (CAAS)ماکسول و موریس ۲۰۰۷ (Competitive Aggressiveness & Anger Scale (CAAS پرسشنامه پرخاشگری و خشم رقابتی در سال (۲۰۰۷)  توسط ماکسول و موریس برای سنجش پرخاشگری و خشم رقابتی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال و دو مولفه پرخاشگری با شش گویه و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خلق و خوی ورزشکاران POMS مک نیر و همکاران (۱۹۹۲)

    آزمون استاندارد خلق و خوی ورزشکاران POMS مک نیر و همکاران (۱۹۹۲) پرسشنامه آزمون خلق و خوی ورزشکاران در سال (۱۹۹۲) توسط مک نیر و همکاران برای سنجش خلق و خوی ورزشکاران طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۶۵ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت به…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی

    پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی در سال (۱۳۸۲) تعیین عوامل اصلی مؤثر در گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی در ایران (رسانه‌های گروهی، تقاضای اجتماعی، سازمان‌های غیرورزشی، ساختار سازمان‌های ورزشی، جهانی‌سازی و ارتباطات)) طراحی و تدوین شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نگرش به تغذیه کارنر و همکاران (EAT-26) (1979)

    پرسشنامه استاندارد نگرش به تغذیه کارنر و همکاران (EAT-26) (1979) پرسشنامه نگرش به تغذیه در سال (۱۹۷۹)  توسط  کارنر و همکاران سنجش نشانگان اختلالات تغذیه و نگرش ها و رفتارهای بیمارگونه خوردن و شناسایی بی اشتهایی عصبی و پراشتهایی عصبی  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال و ۳ بعد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد موانع مدیریتی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

      پرسشنامه استاندارد موانع مدیریتی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال پرسشنامه موانع مدیریتی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال در سال (۱۳۹۵) برای شناسایی و اولویت‌بندی موانع مدیریتی مؤثر بر خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی

    پرسشنامه استاندارد نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی پرسشنامه نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی در سال (۱۳۹۲) برای  ارزیابی نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی

    پرسشنامه استاندارد موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی پرسشنامه موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی در سال (۱۳۹۲) برای ارزیابی موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی (موانع اجتماعی، موانع شخصی، موانع خانوادگی، موانع امکاناتی و اقتصادی، موانع فرهنگی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال و ۵ بعد می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد موفقیت ورزشی

    پرسشنامه استاندارد موفقیت ورزشی پرسشنامه موفقیت ورزشی در سال (۱۳۹۴) برای ارزیابی ابعاد مختلف موفقیت در ورزش (اجرای روان، توجه، تکنیک، حساسیت به خطا، تعهد، پیشرفت) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۹ سوال و ۶ بعد می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (چنان…

ادامه مطلب