پرسشنامه رفتار کنترلی مربی بارثلومیو و همکاران 2010

    پرسشنامه استاندارد رفتار کنترلی مربی بارثلومیو و همکاران 2010 Coach Behavior Scale (CCBS) پرسشنامه رفتار کنترلی مربی توسط بارثلومیو و همکاران (2010) به منظور سنجش رفتار کنترلی مربی طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط ارباب و همکاران (1398) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 15 سوال و 4 مولفه کنترل…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران

    پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران Cultural Intelligence Questionnaire in Iranian Sports Society پرسشنامه هوش فرهنگی توسط آنگ (2007) به منظور سنجش هوش فرهنگی در جامعه ورزش ایران طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط افشاریان و همکاران (1397) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 18 سوال و چهار…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت از تصویر تن سوئوتو و گارسیا 2002

    پرسشنامه استاندارد رضایت از تصویر تن سوئوتو و گارسیا 2002 (Satisfaction with Body Image Scale (SWBIS پرسشنامه رضایت از تصویر تن توسط سوئوتو و گارسیا (2002) به منظور سنجش رضایت از تصویر تن در افراد طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط طاهری تربتی و همکاران (1392) اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل موثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش ایران

    پرسشنامه استاندارد عوامل موثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش ایران پرسشنامه عوامل موثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش ایران توسط قلعه نوئی و همکاران (1398) به منظور سنجش و عوامل موثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش ایران طراحی و تدوین شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه اشتیاق در ورزشکاران 1397

    پرسشنامه استاندارد اشتیاق در ورزشکاران 1397 passion questionnaire among athletes پرسشنامه اشتیاق در ورزشکاران توسط والرند (2003) به منظور سنجش اشتیاق در ورزشکاران طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط جعفری سیاوشانی و همکاران (1397) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 14 سوال و سه مولفه اشتیاق افراطی، اشتیاق هماهنگ و…

ادامه مطلب

پرسشنامه علل نگرانی از آسیب مجدد کاریستوکو و همکاران (2011)

        پرسشنامه استاندارد علل نگرانی از آسیب مجدد کاریستوکو و همکاران (2011) the causes of re-injury worry questionnaire پرسشنامه علل نگرانی از آسیب مجدد در ورزش توسط کاریستوکو و همکاران (2011) به منظور سنجش علل نگرانی از آسیب مجدد در ورزش طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط کاشانی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه پرخاشگری و خشم در ورزش ماکسول و موریس 2007

        پرسشنامه استاندارد پرخاشگری و خشم در ورزش ماکسول و موریس 2007 Competitive Aggressiveness & Anger Scale پرسشنامه پرخاشگری و خشم در ورزش توسط ماکسول و موریس (2007) به منظور سنجش پرخاشگری و خشم در ورزشکاران طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 12 سوال و دو مولفه پرخاشگری و خشم…

ادامه مطلب

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان در ورزش جانگ 2007

      پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان در ورزش جانگ 2007 Word of Mouth Advertising Questionnaire in Sport پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان در ورزش توسط جانگ (2007) به منظور سنجش تبلیغات دهان به دهان در ورزش طراحی و تدوین شده است و توسط کردلو و الهی در سال 1397 در ایران اعتباریابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه دارایی های نامشهود لیگ حرفه ای فوتبال ایران

      پرسشنامه استاندارد دارایی های نامشهود لیگ حرفه ای فوتبال ایران پرسشنامه دارایی های نامشهود لیگ حرفه ای فوتبال ایران توسط حسینی در سال (1397) به منظور سنجش دارایی های نامشهود لیگ حرفه ای فوتبال ایران طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 28 سوال و 4 مولفه دارایی های ساختاری، دارایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودگفتاری خودکار در ورزش تئودوراکیس و پاپائیانو 2008

      پرسشنامه استاندارد خودگفتاری خودکار در ورزش تئودوراکیس و پاپائیانو 2008 Automatic Self-Talk Questionnaire پرسشنامه خود گفتاری خودکار در ورزش توسط تئودوراکیس و پاپائیانو در سال (2008) به منظور سنجش خود گفتاری خودکار در ورزش طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 39 سوال و شامل 8 بعد مجزا است که چهار…

ادامه مطلب