پرسشنامه نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی

    پرسشنامه استاندارد نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی پرسشنامه نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی در سال (۱۳۹۲) برای  ارزیابی نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی…

ادامه مطلب

پرسشنامه موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی

    پرسشنامه استاندارد موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی پرسشنامه موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی در سال (۱۳۹۲) برای ارزیابی موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی (موانع اجتماعی، موانع شخصی، موانع خانوادگی، موانع امکاناتی و اقتصادی، موانع فرهنگی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال و ۵ بعد می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه موفقیت ورزشی

    پرسشنامه استاندارد موفقیت ورزشی پرسشنامه موفقیت ورزشی در سال (۱۳۹۴) برای ارزیابی ابعاد مختلف موفقیت در ورزش (اجرای روان، توجه، تکنیک، حساسیت به خطا، تعهد، پیشرفت) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۹ سوال و ۶ بعد می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (چنان…

ادامه مطلب

پرسشنامه میزان استفاده از دوچرخه

    پرسشنامه استاندارد میزان استفاده از دوچرخه پرسشنامه میزان استفاده از دوچرخه در سال (۱۳۹۲) برای ارزیابی میزان استفاده از دوچرخه از ابعاد مختلف (تفریحی، کاری)  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال و ۲ بعد می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند ( از…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش به دوچرخه

    پرسشنامه استاندارد نگرش به دوچرخه پرسشنامه نگرش به دوچرخه در سال (۱۳۹۲) برای ارزیابی نگرش به دوچرخه از ابعاد مختلف (شناختی، احساسی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال و ۲ بعد می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (حوادث ناشی از دوچرخه‌سواری نسبت…

ادامه مطلب

پرسشنامه وضعیت مراقبت از خود

    پرسشنامه استاندارد وضعیت مراقبت از خود پرسشنامه وضعیت مراقبت از خود برای ارزیابی میزان مهارت‌های مراقبت از خود و انجام فعالیت‌های روزمره زندگی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (شانه زدن موها ،توانایی به‌کارگیری پول) به…

ادامه مطلب

مقیاس سبک های رهبری در ورزش (LSS) چلادورای و صالح ۱۹۸۸

    مقیاس سبک های رهبری در ورزش (LSS) چلادورای و صالح ۱۹۸۸ پرسشنامه سبک های رهبری در ورزش در سال (۱۹۸۸) توسط چلادواری و صالح برای بررسی ادراک رفتار رهبری مربی (تمرین و دستورالعمل، رفتار دموکراتیک، رفتار استبدادی، حمایت اجتماعی، بازخورد مثبت) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال و ۵…

ادامه مطلب

پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر و مونته آ ۲۰۱۰

    پرسشنامه استاندارد فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر و مونته آ ۲۰۱۰ پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت در سال (۲۰۱۰) توسط بیر و مونته آ برای ارزیابی باورهای فراشناختی در مورد فرایندهای شناختی و هیجانی به هنگام مواجهه با موقعیت‌های چالش‌برانگیز (اعتماد به خاموش‌سازی افکار و هیجانات پایدار، اعتماد به تفسیر هیجانات خود به‌عنوان…

ادامه مطلب

مقیاس ذهن آگاهی ورزشی (MIS) دینات و همکاران، ۲۰۱۴

    مقیاس ذهن آگاهی ورزشی (MIS) دینات و همکاران، ۲۰۱۴ پرسشنامه ذهن آگاهی ورزشی در سال (۲۰۱۴) توسط دینات و همکاران برای ارزیابی ذهن آگاهی در محیط ورزشی از ابعاد مختلف (آگاهی، عدم قضاوت، تمرکز مجدد) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و ۳ بعد می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی ویلی و همکاران ۱۹۸۸

    پرسشنامه استاندارد منابع اعتماد به نفس ورزشی ویلی و همکاران ۱۹۸۸ پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی در سال (۱۹۸۸) توسط ویلی و همکاران برای ارزیابی منابع اعتماد به نفس در ورزش (تسلط بر مهارت، نمایش توانایی، آمادگی بدنی و روانی، خود ابرازی بدنی، حمایت اجتماعی، رفتار رهبری، تجربه جایگزین، آسایش محیطی، موقعیت…

ادامه مطلب