پرسشنامه استاندارد میزان استفاده از دوچرخه

    پرسشنامه استاندارد میزان استفاده از دوچرخه پرسشنامه میزان استفاده از دوچرخه در سال (۱۳۹۲) برای ارزیابی میزان استفاده از دوچرخه از ابعاد مختلف (تفریحی، کاری)  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال و ۲ بعد می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند ( از…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نگرش به دوچرخه

    پرسشنامه استاندارد نگرش به دوچرخه پرسشنامه نگرش به دوچرخه در سال (۱۳۹۲) برای ارزیابی نگرش به دوچرخه از ابعاد مختلف (شناختی، احساسی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال و ۲ بعد می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (حوادث ناشی از دوچرخه‌سواری نسبت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد وضعیت مراقبت از خود

    پرسشنامه استاندارد وضعیت مراقبت از خود پرسشنامه وضعیت مراقبت از خود برای ارزیابی میزان مهارت‌های مراقبت از خود و انجام فعالیت‌های روزمره زندگی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (شانه زدن موها ،توانایی به‌کارگیری پول) به…

ادامه مطلب

مقیاس سبک های رهبری در ورزش (LSS) چلادورای و صالح ۱۹۸۸

    مقیاس سبک های رهبری در ورزش (LSS) چلادورای و صالح ۱۹۸۸ پرسشنامه سبک های رهبری در ورزش در سال (۱۹۸۸) توسط چلادواری و صالح برای بررسی ادراک رفتار رهبری مربی (تمرین و دستورالعمل، رفتار دموکراتیک، رفتار استبدادی، حمایت اجتماعی، بازخورد مثبت) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال و ۵…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر و مونته آ ۲۰۱۰

    پرسشنامه استاندارد فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر و مونته آ ۲۰۱۰ پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت در سال (۲۰۱۰) توسط بیر و مونته آ برای ارزیابی باورهای فراشناختی در مورد فرایندهای شناختی و هیجانی به هنگام مواجهه با موقعیت‌های چالش‌برانگیز (اعتماد به خاموش‌سازی افکار و هیجانات پایدار، اعتماد به تفسیر هیجانات خود به‌عنوان…

ادامه مطلب

مقیاس ذهن آگاهی ورزشی (MIS) دینات و همکاران، ۲۰۱۴

    مقیاس ذهن آگاهی ورزشی (MIS) دینات و همکاران، ۲۰۱۴ پرسشنامه ذهن آگاهی ورزشی در سال (۲۰۱۴) توسط دینات و همکاران برای ارزیابی ذهن آگاهی در محیط ورزشی از ابعاد مختلف (آگاهی، عدم قضاوت، تمرکز مجدد) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و ۳ بعد می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد منابع اعتماد به نفس ورزشی ویلی و همکاران ۱۹۸۸

    پرسشنامه استاندارد منابع اعتماد به نفس ورزشی ویلی و همکاران ۱۹۸۸ پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی در سال (۱۹۸۸) توسط ویلی و همکاران برای ارزیابی منابع اعتماد به نفس در ورزش (تسلط بر مهارت، نمایش توانایی، آمادگی بدنی و روانی، خود ابرازی بدنی، حمایت اجتماعی، رفتار رهبری، تجربه جایگزین، آسایش محیطی، موقعیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مشکلات کناره‌گیری از ورزش قهرمانی (SCTQ)

    پرسشنامه استاندارد مشکلات کناره‌گیری از ورزش قهرمانی (SCTQ) پرسشنامه مشکلات کناره‌گیری از ورزش قهرمانی توسط صالحی و همکاران در سال (۱۳۹۳) برای ارزیابی مشکلات کناره‌گیری از ورزش قهرمانی از ابعاد مختلف (مشکلات شغلی، مشکلات روانی- اجتماعی، مشکلات شخصیتی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال و ۳ بعد می باشد…

ادامه مطلب

   پرسشنامه استاندارد محیط گروهی در ورزش (GEQ) کارن و همکاران (۱۹۸۸)

       پرسشنامه استاندارد محیط گروهی در ورزش (GEQ) کارن و همکاران (۱۹۸۸) پرسشنامه محیط گروهی در ورزش توسط کارن و همکاران (۱۹۸۸) برای ارزیابی انسجام گروهی در دو بعد انسجام تکلیف و انسجام اجتماعی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال و ۲ بعد می باشد و بر اساس طیف نه…

ادامه مطلب

مقیاس رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی کوپلن و رابین  ۱۹۸۸ (PPBS)

    مقیاس رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی کوپلن و رابین  ۱۹۸۸ (PPBS) پرسشنامه رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی در سال (۱۹۸۸) توسط کوپلن و رابین برای ارزیابی رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی (بازی فعال، بازی انفرادی هدفمند، بازی منفعل) طراحی و تدوین شده است و توسط مربی تکمیل می‌گردد. این پرسشنامه دارای ۱۳ سوال…

ادامه مطلب