پرسشنامه نگرش به تغذیه کارنر و همکاران (EAT-26) (1979)

    پرسشنامه استاندارد نگرش به تغذیه کارنر و همکاران (EAT-26) (1979) پرسشنامه نگرش به تغذیه در سال (1979)  توسط  کارنر و همکاران سنجش نشانگان اختلالات تغذیه و نگرش ها و رفتارهای بیمارگونه خوردن و شناسایی بی اشتهایی عصبی و پراشتهایی عصبی  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 26 سوال و 3 بعد…

ادامه مطلب

پرسشنامه موانع مدیریتی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

      پرسشنامه استاندارد موانع مدیریتی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال پرسشنامه موانع مدیریتی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال در سال (1395) برای شناسایی و اولویت‌بندی موانع مدیریتی مؤثر بر خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 16 سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی

    پرسشنامه استاندارد نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی پرسشنامه نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی در سال (1392) برای  ارزیابی نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی…

ادامه مطلب

پرسشنامه موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی

    پرسشنامه استاندارد موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی پرسشنامه موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی در سال (1392) برای ارزیابی موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی (موانع اجتماعی، موانع شخصی، موانع خانوادگی، موانع امکاناتی و اقتصادی، موانع فرهنگی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 30 سوال و 5 بعد می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه موفقیت ورزشی

    پرسشنامه استاندارد موفقیت ورزشی پرسشنامه موفقیت ورزشی در سال (1394) برای ارزيابي ابعاد مختلف موفقیت در ورزش (اجرای روان، توجه، تکنیک، حساسیت به خطا، تعهد، پیشرفت) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 29 سوال و 6 بعد می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (چنان…

ادامه مطلب

پرسشنامه میزان استفاده از دوچرخه

    پرسشنامه استاندارد میزان استفاده از دوچرخه پرسشنامه میزان استفاده از دوچرخه در سال (1392) برای ارزيابي میزان استفاده از دوچرخه از ابعاد مختلف (تفریحی، کاری)  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 19 سوال و 2 بعد می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند ( از…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش به دوچرخه

    پرسشنامه استاندارد نگرش به دوچرخه پرسشنامه نگرش به دوچرخه در سال (1392) برای ارزيابي نگرش به دوچرخه از ابعاد مختلف (شناختی، احساسی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 14 سوال و 2 بعد می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (حوادث ناشی از دوچرخه‌سواری نسبت…

ادامه مطلب

پرسشنامه وضعيت مراقبت از خود

    پرسشنامه استاندارد وضعيت مراقبت از خود پرسشنامه وضعیت مراقبت از خود برای ارزیابی میزان مهارت‌های مراقبت از خود و انجام فعالیت‌های روزمره زندگي طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 12 سوال می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (شانه زدن موها ،توانايي به‌کارگیری پول) به…

ادامه مطلب

مقیاس سبک های رهبری در ورزش (LSS) چلادورای و صالح 1988

    مقیاس سبک های رهبری در ورزش (LSS) چلادورای و صالح 1988 پرسشنامه سبک های رهبری در ورزش در سال (1988) توسط چلادواری و صالح برای بررسی ادراک رفتار رهبری مربی (تمرین و دستورالعمل، رفتار دموکراتیک، رفتار استبدادی، حمایت اجتماعی، بازخورد مثبت) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 40 سوال و 5…

ادامه مطلب

پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر و مونته آ 2010

    پرسشنامه استاندارد فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر و مونته آ 2010 پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت در سال (2010) توسط بیر و مونته آ برای ارزیابی باورهای فراشناختی در مورد فرایندهای شناختی و هیجانی به هنگام مواجهه با موقعیت‌های چالش‌برانگیز (اعتماد به خاموش‌سازی افکار و هیجانات پایدار، اعتماد به تفسیر هیجانات خود به‌عنوان…

ادامه مطلب