پرسشنامه عملکرد استراتژیک توماس و همکاران (1999) 64 سوالی

      پرسشنامه عملکرد استراتژیک توماس و همکاران (1999) 64 سوالی Test of performance strategies Scale (TOPS-8) 64 Items   پرسشنامه عملکرد استراتژیک در سال (1999) توسط توماس و همکاران براي سنجش عملکرد استراتژیک ورشکاران طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 64 سوال  دو مقیاس رقابت و تمرین می باشد که هر…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی ایلی نویز  17 سوالی CSAI-2R 

      پرسشنامه استاندارد اضطراب حالتی رقابتی ایلی نویز  17 سوالی CSAI-2R  (The revised competitive state anxiety inventory–2(CSAI-2R پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی یا پرسشنامه خودسنجی ایلی نویز توسط ایلی نویز طراحی شده است و در سال (1990) توسط ماتینز و همکاران براي سنجش اضطراب حالتی رقابتی اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 17 سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی ایلی نویز 27 سوالی

      پرسشنامه استاندارد اضطراب حالتی رقابتی ایلی نویز 27 سوالی (The Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2 پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی یا پرسشنامه خودسنجی ایلی نویز  توسط ایلی نویز طراحی شده است و در سال (1990) توسط ماتینز و همکاران براي سنجش اضطراب حالتی رقابتی اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 27 سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه پرخاشگری و خشم رقابتی (CAAS)ماکسول و موریس 2007

      پرسشنامه استاندارد پرخاشگری و خشم رقابتی (CAAS)ماکسول و موریس 2007 (Competitive Aggressiveness & Anger Scale (CAAS پرسشنامه پرخاشگری و خشم رقابتی در سال (2007)  توسط ماکسول و موریس برای سنجش پرخاشگری و خشم رقابتی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 12 سوال و دو مولفه پرخاشگري با شش گویه و…

ادامه مطلب

پرسشنامه خلق و خوی ورزشکاران POMS مک نیر و همکاران (1992)

    آزمون استاندارد خلق و خوی ورزشکاران POMS مک نیر و همکاران (1992) پرسشنامه آزمون خلق و خوی ورزشکاران در سال (1992) توسط مک نیر و همکاران براي سنجش خلق و خوی ورزشکاران طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 65 سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت به…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی

    پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی در سال (1382) تعيين عوامل اصلی مؤثر در گرايش به ورزش همگانی و قهرمانی در ايران (رسانه‌های گروهی، تقاضای اجتماعی، سازمان‌های غیرورزشی، ساختار سازمان‌های ورزشی، جهانی‌سازی و ارتباطات)) طراحی و تدوین شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش به تغذیه کارنر و همکاران (EAT-26) (1979)

    پرسشنامه استاندارد نگرش به تغذیه کارنر و همکاران (EAT-26) (1979) پرسشنامه نگرش به تغذیه در سال (1979)  توسط  کارنر و همکاران سنجش نشانگان اختلالات تغذیه و نگرش ها و رفتارهای بیمارگونه خوردن و شناسایی بی اشتهایی عصبی و پراشتهایی عصبی  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 26 سوال و 3 بعد…

ادامه مطلب

پرسشنامه موانع مدیریتی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

      پرسشنامه استاندارد موانع مدیریتی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال پرسشنامه موانع مدیریتی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال در سال (1395) برای شناسایی و اولویت‌بندی موانع مدیریتی مؤثر بر خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 16 سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی

    پرسشنامه استاندارد نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی پرسشنامه نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی در سال (1392) برای  ارزیابی نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی…

ادامه مطلب

پرسشنامه موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی

    پرسشنامه استاندارد موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی پرسشنامه موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی در سال (1392) برای ارزیابی موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی (موانع اجتماعی، موانع شخصی، موانع خانوادگی، موانع امکاناتی و اقتصادی، موانع فرهنگی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 30 سوال و 5 بعد می باشد…

ادامه مطلب