پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر

دریافت پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر(به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) این مقیاس توسط شرر، مادوکس، مرکاندانت، پرنتیک-دون، جاکوبس و راجرز (1982) با اهداف زیر ساخته شده است: اول این که ابزاری برای پژوهش های بعدی تهیه گردد. دوم اینکه ابزاری برای تعیین سطوح مختلف خودکارآمدی عمومی افراد تهیه شود. نسخه اصلی آزمن شامل 36 سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه حل مسئله هپنر و پترسون (1982)

دریافت پرسشنامه حل مسئله هپنر و پترسون (1982) (به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه حل مسئله هپنر و پترسون (1982) The Problem-Solving Inventory Heppner & Petersen (1982) پرسشنامه حل مسئله (PSI) توسط هپنر تهیه شد .این پرسشنامه حاوی 35 سوال است و برای سنجش درک پاسخ دهنده از رفتارهای حل مسئله شان  و چگونگی واکنش افراد به مسائل…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایل به جستجوی انگیزش

. دریافت پرسشنامه تمایل به جستجوی انگیزش(به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه تمایل به جستجوی انگیزش توسط Mehrabian و Russell  در سال 1974 ساخته شده است که از 40 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش تمایل به جستجوی انگیزش بکار می رود. انگیزش تمایل به انجام کار در گرو توانایی فرد است تا بدان…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس شغلی الیوت

. دریافت پرسشنامه استرس شغلی الیوت(به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه استرس شغلی توسط  آر. اس. الیوت (1994) ساخته شده است که از 20 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان استرس در افراد بکار می رود. كواتنز، گرانبرك و بوم استرس را اين گونه تعريف كرده اند: استرس به موقعيت دروني…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

. دریافت پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) این پرسشنامه توسط Bagarozzi ،  در سال 2001 تهیه و تنظیم شده است . پرسشنامه شامل 41 سوال است و نیازهای صمیمیت را در هشت بعد .1.عاطفی2. روانشناختی 3. عقلانی 4. جنسی 5. فیزیکی 6. معنوی 7. زیباشناختی 8. تفریحی – اجتماعی در بر…

ادامه مطلب

مقیاس انگیزش تحصیلی والرند

. دریافت مقیاس انگیزش تحصیلی والراند (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) مقیاس انگیزش تحصیلی ، ترجمه نمونه ی انگلیسی مقیاس انگیزش تحصیلی AMS  می باشد که ابتدا در فرانسه با عنوان EME طراحی شده است . این مقیاس ، برمبنای نظریه ( خود- تعیین کنندگی )  که توسط دسی و رایان  ارائه گردیده ساخته شده و…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد اجتماعی (رايگان)

دریافت رايگان پرسشنامه اعتماد اجتماعی پرسشنامه اعتماد اجتماعی توسط صفاری نیا و شریف  و با همکاری متخصصان مربوطه در سال 1389 تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه شامل 25 سوال می باشد که برای هر مولفه  5 سوال در نظر گرفته شده است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از…

ادامه مطلب

پرسشنامه اجتناب یانگ

. دریافت پرسشنامه اجتناب یانگ (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه اجتناب یانگ – رای (1994)40 سوالی است که برای بررسی راهبردهای مقابله ای اجتنابی طراحی شده است. به هر سوال نمره ای بین 1 تا 6 داده می شود. راهبردهای اجتنابی براساس این پرسشنامه عبارتند از: فکر نکردن به طور عمده در مورد مسائل…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو

. دریافت پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه فرسودگی تحصیلی توسط برسو و همکاران در سال 1997 تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه سه حیطه فرسودگی تحصیلی، بی علاقگی تحصیلی، و ناکارآمدی تحصیلی را می سنجد. پرسشنامه مذکور 15 ماده دارد. خستگی تحصیلی 5 ماده (مطالب درسی…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارتباط با مدرسه

. دریافت پرسشنامه ارتباط با مدرسه (به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه ارتباط با مدرسه توسط پتاغی و همکاران اقتباسی از پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SCQ) است که توسط براون و ایوانز(2002) تهیه و تنظیم شده بود.ارتباط با مدرسه را می توان به عنوان ادراک دانش آموزان از این که مدرسه از تلاش های تحصیلی آن…

ادامه مطلب