پرسشنامه کفایت اجتماعی فلنر 1990

پرسشنامه استاندارد کفایت اجتماعی فلنر 1990 Flener’s social competence questionnaire 1990 پرسشنامه کفایت اجتماعی توسط فلنر (1990) به منظور سنجش کفایت اجتماعی طراحی و تدوین شده است.  این پرسشنامه دارای 47 سوال و شامل 4 مولفه عامل مهارتهای رفتاری، عامل آمایه های انگیزش و انتظارات، عامل مهارتهای شناختی و عامل کفایت هیجانی می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)

. دریافت پرسشنامه استاندارد عقاید وسوسه انگیز (CBQ) / به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان هدف: خودسنجی افکار وسوسه انگیز در گرایش به مواد این پرسشنامه، یک مقیاس خودسنجی است که باورهای مربوط به وسوسه مواد را می سنجد. این پرسشنامه دارای 20 ماده است که هر کدام در یک مقیاس 1-7 درجه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی – دکتر مجید صفاری نیا

. دریافت پرسشنامه استاندارد سهل انگاری اجتماعی – دکتر مجید صفاری نیا(به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی توسط دکتر مجید صفاری نیا ساخته و در شهر تهران بر روی 828 نفر بزرگسال هنجار شده است . این پرسشنامه دارای 23 گویه می باشد. مقیاس پرسشنامه نمره گذاری: نمره گذاری مقیاس…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبك‌هاي يادگيري VARK

. دریافت پرسشنامه استاندارد سبك‌هاي يادگيري VARK اين پرسشنامه داراي 16 گويه مي‌باشد و به زبان انگليسي است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودشناسی

. دریافت پرسشنامه استاندارد خودشناسی اين پرسشنامه داراي 29 گويه است. هدف: سنجش خودشناسی و خودانگاره در بین افراد مختلف آیا از خود انگارة خوبی برخوردارید؟ به واقع در اعماق وجود خود فکر می کنید چه کسی هستید ؟ از لحظۀ تولد همۀ ما به صورت ناخودآگاه ، توان و اندیشۀ فراوانی صرف بر پا…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس خود گسستگی

. دریافت پرسشنامه استاندارد مقیاس خود گسستگی (به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) اين پرسشنامه داراي 27 گويه مي‌باشد. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،1؛ مخالفم،2؛ نه موافقم نه مخالف،3؛موافقم،4؛ کاملا موافقم؛5) می­باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود پنداری کودکان

. دریافت پرسشنامه استاندارد خود پنداری کودکان اس. بى. آهلوواليا اين پرسشنامه شامل 80 عبارت است . روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد….

ادامه مطلب

پرسشنامه خود پنداره SCQ ( راجع کمار ساراسوت )

. دریافت پرسشنامه استاندارد خود پنداره SCQ ( راجع کمار ساراسوت ) / به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان اين پرسشنامه داراي 48 گويه مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه خلاقیت رند سیپ (فرم بلند)

. دریافت پرسشنامه استاندارد خلاقیت رند سیپ (به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) این پرسشنامه شامل 50 سوال است و هر سوال به صورت مقیاس پنج ارزشی لیکرت درجه بندی شده است.(1= کاملا مخالفم، 2= مخالفم،3=بی نظم، 4= موافقم، 5= کاملا موافقم). روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد عاطفی

. دریافت پرسشنامه استاندارد تعهد عاطفی (به همراه يك مقاله معتبر بيس رايگان) اين پرسشنامه داراي 8 گويه مي باشد. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا درست،1؛درست2؛ نظری ندارم،3نادرست؛4؛ کاملا نادرست5) می­باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر…

ادامه مطلب