پرسشنامه وزن

دريافت پرسشنامه وزن هدف از پرسشنامه وزن اندازه گيري توانائي خود مهارگري خوردن از ابعاد مختلف (هیجان های منفی، در دسترس بودن، فشار اجتماعی، ناراحتی جسمانی، فعالیت های مثبت) است. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و طیف پاسخگویی آن از نوع ليكرت ده نقطه ای است. روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی

دريافت پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی هدف پرسشنامه هدف از این پرسشنامه بررسی سبک های مختلف فکر کردن در مربی های ورزشی است که این امر توسط سوالات مختلف (هر سبک شامل 8 سوال و در مجموع 40 سوال) انجام می شود. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه شامل 40 سئوال است و به وسیله استرنبرگ و…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت

دريافت پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت هدف پرسشنامه هدف از این پرسشنامه اندازه گیری رفتارهای ارتقا دهنده سلامت (تغذیه، ورزش، مسئولیت پذیری در مورد سلامت، مدیریت استرس، حمایت بین فردی، خودشکوفایی) است. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای 54 سوال بوده و طیف پاسخگویی آن از نوع ليكرت است. روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش محمدی…

ادامه مطلب

پرسشنامه خشم صفت

دريافت پرسشنامه خشم صفت هدف پرسشنامه هدف از این پرسشنامه سنجش خشم حالت (احساس خشمگینانه، تمایل به بروز کلامی خشم، تمایل به بروز فیزیکی خشم) خشم صفت (خلق و خوی خشمگینانه، واکنش خشمگینانه) و بروز و کنترل خشم (بروز خشم بیرونی، بروز خشم درونی، کنترل خشم بیرونی، کنترل خشم درونی) است. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه يك مقياس…

ادامه مطلب

پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی

دريافت پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی هدف از پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی سنجش میزان ترس افراد از ارزیابی منفی (اضطراب تجربه شده) است.  مقیاس پرسشنامه ﻧــﺴﺨﻪ ﻛﻮﺗــﺎه ﻣﻘﻴــﺎس ﺗــﺮس از ارزﻳــﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔــﻲ (ﻟــﺮي 1983) داراي 12 ﭘﺮﺳــﺶ اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻣﻴــﺰان اﺿــﻄﺮاب ﺗﺠﺮﺑﻪﺷﺪه اﻓﺮاد ﻳﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ آﻧﺎن  را  اﻧﺪازهﮔﻴـﺮي ﻣـﻲﻛﻨـﺪ.  روایی و پایایی پرسشنامه در…

ادامه مطلب

پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن

پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن در روان‌شناسی، اختلال بدشكلي بدن اختلالی است که مهم‌ترین تظاهر آن اشتغال ذهنی مفرط به وجود نقصی خیالی یا بزرگ‌نمایی‌شده در ظاهر است. پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن دارای 31 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد فراشناخت بدشکلی بدن، راهبردهای کنترل فراشناختی، ائتلاف فکر– عمل یا درآمیختگی افکار، باورهای مثبت و منفی فراشناختی…

ادامه مطلب

پرسشنامه وسواس فكري و عملي

پرسشنامه استاندارد وسواس فكري و عملي این پرسشنامه دارای 39 سوال بوده و هدف آن ارزيابي و سنجش ميزان اختلال وسواس فكري و عملي از ابعاد مختلف (وسواس هاي آلودگي، اجبارهاي شست وشو، اجبارهاي نظم و ترتيب، اجبارهاي وارسي، افكار وسواسي آسيب به خود و ديگران، افكار وسواسي خشونت، تكانه هاي وسواسي آسيب به خود…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش اخلاقي

پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی پرسشنامه هوش اخلاقی به عنوان توانایی کاربرد اصول اخلاق جهانی در اخلاقیات، اهداف و مراودات یک فرد از روی قاعده است. این پرسشنامه دارای 40 سوال بوده و هدف آن بررسی ابعاد مختلف هوش عاطفی (عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزشها و باورها، راستگویی، استقامت و پافشاری برای حق(ایستادگی بخاطر حقیقت)،…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي ماتسون 1976

پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون این پرسشنامه دارای 56 سوال بوده و هدف آن سنجش مهارت های اجتماعی از ابعاد مختلف (مهارت های اجتماعی مناسب، رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، برتری طلبی، اطمینان زیاد به خود داشتن، رابطه با همسالان)  است. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه  زمانی که از مهار تهای اجتماعی یاد می…

ادامه مطلب

پرسشنامه كيفيت زندگي در مدرسه ویلیامز و باتن (1981)

     پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه (QOSL) ویلیامز و باتن (1981) پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه که شامل 39 سوال و هدف از آن  بررسی کیفیت زندگی دانش آموزان در مدرسه از ابعاد مختلف (رضایت عمومی، عواطف منفی، رابطه با معلم، فرصت، پیشرفت، ماجراجویی، انسجام اجتماعی) می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه به عنوان یک…

ادامه مطلب