پرسشنامه خود واقعی و ايده‌آل(رايگان)

دریافت رايگان پرسشنامه خود واقعی و ایده آل (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه سنجش خود آرمانی و خود واقعی  با هدف سنجش خود آرمانی و خود واقعی تهیه و تنظیم شده است. خود واقعی نماد ذهنی فرد از آن چیزی است که خودش یا دیگری معتقد هستند که وی دارد یا آن طور…

ادامه مطلب

آزمون هوشی دومینوها

. دریافت آزمون هوشی دومینوها – D48 (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) آزمون دومینو 48 سوالی در سال 1943 توسط آنستی تهیه شد و شامل 44 سوال (به اضافه چهار مثال ) از روابط میان حالت های دومینوها است که در یک زمان محدود 25 دقیقه اجرا می شود.آزمون D48 هم به صورت فردی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان

. دریافت پرسشنامه دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان(به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان+ نسخه انگلیسی پرسشنامه) پرسشنامه دلبستگی والدین و همسالان (IPPA) توسط آرمسدن و گرینبرگ 1987 جهت اندازه گیری ادراک نوجوانان از ابعاد شناختی / عاطفی مثبت و منفی با والدین و دوستان صمیمی طراحی شده که دارای 75 سوال و 3…

ادامه مطلب

پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر

. دریافت پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) این پرسشنامه در سال 1991 توسط پارکر و کازمایر با هدف ارزیابی ابعاد موفقیت تهیه و تنظیم شد.افراد درباره ی موفقیت ایده های متفاوتی بیان می کنند . در این پرسشنامه تعریف موفقیت زندگی افراد از دید آنها ، کم مورد ارزیابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه اهداف پیشرفت

. دریافت پرسشنامه اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران (1998) (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) این پرسشنامه در سال 1998 توسط میدگلی و همکاران به منظور سنجش میزان اهداف پیشرفت افراد طراحی شده است . این پرسشنامه دارای 18 گویه می باشد و سه مولفه را در بر می گیرد. طی پنجاه سال گذشته نظریه جهت…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزش پیشرفت هلم دیچ و اسپنس

. دریافت پرسشنامه انگیزش پیشرفت هلم دیچ و اسپنس (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) برای سنجش انگیزه پیشرفت از ” آزمون انگیزه پیشرفت هلم دیچ ” استفاده شده است . این آزمون را هلم دیچ و اسپنس در سال 1977 م. تدوین کردند . آن هانوع متفاوتی از پرسش نامه انگیزه پیشرفت را ساختند ، این فرضیه…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان

. دریافت پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان 6 تا 14 ساله( CSI-4) پرسشنامه ارزیابی سلامت روان در کودکان و نوجوانان 41 سوال را دربر میگیرد .این پرسشنامه جهت ارتقاء رشد ، وضعیت تحصیلی و سازگاری می باشد. سلامت یا بهداشت روان شامل نحوه تفکر، احساس و عمل ما در مقابل مواجه شدن با موقعیت هایی است…

ادامه مطلب

پرسشنامه درون گرایی و برون گرایی

. دریافت پرسشنامه درون گرایی و برون گرایی – ویژه مردان (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه درون گرایی – برون گرایی با تعداد 16 سوال برای مردان طراحی و تنظیم شده است. برون گرایی یکی از انواع مزاج و شخصیت می باشدکه خصوصیات یک فرد برون گرا عبارت است از : اجتماعی، دارای دوستان زیاد، تکانشی، حاضرجواب،…

ادامه مطلب

پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب هاسین

. دریافت پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب هاسین (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب در سال 2009 توسط هاسین تهیه و تنظیم شده است. مشتمل بر 8 سوال 5 درجه ای است .این پرسشنامه تک مولفه ای می باشد و  هدف آن بررسی نگرش افراد درباره یادگیری مبتنی بر وب است…

ادامه مطلب

پرسشنامه برتری نیمکره های مغزی

. دریافت پرسشنامه برتری نیمکره های مغزی این آزمون در سال 1985 توسط  رادولف واگنر و کلی ولز تهیه و تنظیم شده است و به طور کلی برتری یکی از نیمکره ها را نسبت به دیگری نشان می دهد.12 موضوع نوشته شده که هر یک دارای 4 گزینه است. واگنر و ولز خاطر نشان کردند که…

ادامه مطلب