پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ (1999) – 46 سوالی

پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ (1999) – 46 سوالی (The Big Five Personality Questionnaire (BFPQ پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت توسط گلدبرگ (1999) به منظور سنجش ویژگی های شخصیتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت دارای 46 سوال و 5 مولفه برون گرایی، توافق پذیري،…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد شغلی کوپمنز (2011)

پرسشنامه عملکرد شغلی کوپمنز (2011) Job Performance questionnaire Koopmans (2011) پرسشنامه عملکرد شغلی توسط کوپمنز (2011) به منظور سنجش عملکرد شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد شغلی  دارای 40 سوال و 4 مولفه عملکرد زمینه ای، عملکرد وظیفه ای، عملکرد انطباقی و رفتارهای ضدبهره وری می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه ویژگی شخصیتی کارآفرینانه کردنائیج (1386) – 95 سوالی

پرسشنامه ویژگی شخصیتی کارآفرینانه کردنائیج (1386) Entrepreneurial personality questionnaire پرسشنامه ویژگی شخصیتی کارآفرینانه توسط کردنائیج (1386) به منظور سنجش ویژگی شخصیتی کارآفرینانه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ویژگی شخصیتی کارآفرینانه  دارای 95 سوال و 8  مولفه ریسک پذیری متعادل، کانون کنترل، نیاز به موفقیت، سلامت فکری، عملگرایی، تحمل ابهام…

ادامه مطلب

پرسشنامه پرسشنامه انگیزش شغلی مازلو (1943) – 14 سوالی

پرسشنامه پرسشنامه انگیزش شغلی مازلو (1943) Job Motivation questionnaire Maslow (1943) پرسشنامه انگیزش شغلی  توسط مازلو (1943) به منظور سنجش انگیزش شغلی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزش شغلی  دارای 14 سوال و پنج بعد نیاز به احساس امنیت ، نیاز به تعلق اجتماعی، نیاز به احساس احترام، نیاز…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودشیفتگی مرضی پینکس و همکاران (2009)

پرسشنامه خودشیفتگی مرضی پینکس و همکاران (2009) Pathological Narcissism Inventory پرسشنامه خودشیفتگی مرضی توسط پینکس و همکاران (2009) به منظور سنجش خودشیفتگی مرضی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودشیفتگی مرضی دارای 52 سوال و 7 مولفه عزت نفس مشروط، بهره کشی ارتقا خود با ازخودگذشتگی، پنهان سازی خود، خیال…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودشکوفایی (1396)

پرسشنامه خودشکوفایی (1396) Human Flourishing Questionnaire پرسشنامه خودشکوفایی توسط سلیمانی و همکاران (1396) به منظور سنجش خودشکوفایی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودشکوفایی دارای 28 سوال و 4  مولفه هیجان مثبت، روابط، معنایابی و پیشرفت می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(طرح ها یا اهداف شخصی…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیازهاي روان شناختی بنیادي نوجوانان در مدرسه تیان و همکاران (2014)

پرسشنامه نیازهاي روان شناختی بنیادي نوجوانان در مدرسه تیان و همکاران (2014) Brief adolescents’ subjective well-being in school scale Tian & et al (2013) پرسشنامه نیازهاي روان شناختی بنیادي نوجوانان در مدرسه توسط تیان و همکاران (2014) به منظور سنجش نیازهاي روان شناختی بنیادي نوجوانان در مدرسه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه تیام و همکاران (2014)

پرسشنامه بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه تیام و همکاران (2014) Brief Adolescents’ Subjective Well-being in School Scale Tian & et al (2014) پرسشنامه بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه توسط تیان و همکاران (2014) به منظور سنجش بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بهزیستی ذهنی نوجوانان…

ادامه مطلب

پرسشنامه امنیت و لذت اجتماعی گیلبرت و همکاران (2009)

پرسشنامه امنیت و لذت اجتماعی گیلبرت و همکاران (2009) Social Safeness & Pleasure Scale Gilbert & et al (2009) پرسشنامه امنیت و لذت اجتماعی توسط گیلبرت و همکاران (2009) به منظور سنجش امنیت و لذت اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه امنیت و لذت اجتماعی دارای 11 سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودآگاهی فراشناختی شراو و دنیسون (1994) – 52 سوالی

پرسشنامه خودآگاهی فراشناختی شراو و دنیسون (1994) – 52 سوالی Metacognition self-awareness questionnaire Schraw & Dennison (1994) پرسشنامه خودآگاهی فراشناختی توسط شراو و دنیسون (2003) به منظور سنجش خودآگاهی فراشناختی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودآگاهی فراشناختی دارای 52 سوال و 2 مولفه دانش فراشناختی (دانش بیانی، دانش روشی…

ادامه مطلب