پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا (1394)

پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا (1394)  Perceptions of Constructivist Learning Environments questionnaire پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا توسط حقایقی و کارشکی (1394) به منظور سنجش ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا دارای 45 سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزش یادگیری توان و همکاران (2005)

پرسشنامه انگیزش یادگیری توان و همکاران (2005) Students’ Motivation towards Science Learning questionnaire پرسشنامه انگیزش یادگیری توسط توان، شین و شی (2005) به منظور سنجش انگیزش یادگیری در یادگیری علوم مختلف  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزش یادگیری دارای 35 سوال و 6 مولفه خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری فعال، ارزشمندی…

ادامه مطلب

پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی – عاطفی بزرگسالان دیتوماسو و همکاران (2004)

پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی – عاطفی بزرگسالان دیتوماسو و همکاران (2004) Adult Socio-Emotional Feeling Questionnaire پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی – عاطفی توسط دیتوماسو، برانن و بست (2004) به منظور سنجش احساس تنهایی اجتماعی – عاطفی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی – عاطفی دارای 14 سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک دلبستگی لتر و همکاران (2015)

پرسشنامه سبک دلبستگی لتر و همکاران (2015) Attachment style questionnaire پرسشنامه سبک دلبستگی توسط لتر و همکاران (2015) به منظور سنجش سبک دلبستگی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سبک دلبستگی دارای 10 سوال و دو مولفه دلبستگی اضطرابی و دلبستگی اجتنابی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرسودگی عاطفی گرندی (2003)

پرسشنامه فرسودگی عاطفی گرندی (2003) emotional exhaustion questionnaire پرسشنامه فرسودگی عاطفی توسط گرندی (2003) به منظور سنجش فرسودگی عاطفی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرسودگی عاطفی  دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (وقتی صبح از خواب بیدار میشوم، از اینکه باید به…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتارهای انحرافی نوجوانان سانچز و همکاران (2016)

پرسشنامه رفتارهای انحرافی نوجوانان سانچز و همکاران (2016) Deviant behavior variety scale پرسشنامه رفتارهای انحرافی نوجوانان توسط سانچز، پریرا، ماروکو، گومز و رانکون (2016) به منظور سنجش رفتارهای انحرافی نوجوانان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتارهای انحرافی نوجوانان دارای 19 سوال و 2 مولفه رفتار انحرافی جزئی و ارزش…

ادامه مطلب

پرسشنامه خطاهای شناختی کودکان و نوجوانان کووین و همکاران (2011)

پرسشنامه خطاهای شناختی کودکان و نوجوانان کووین و همکاران (2011) Cognitive errors scale of children and adolescents پرسشنامه خطاهای شناختی کودکان و نوجوانان توسط کووین، دوزس و اوجونویز (2011) به منظور سنجش سوگیری شناختی کودکا ن و نوجوانان 9 تا 11 سال طراحی شده است و 10 خطای فکر (تفکر همه یا هیچ، فیلتر ذهنی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه حساسيت اضطرابی ريس و پترسون (1985)

پرسشنامه حساسيت اضطرابی ريس و پترسون (1985) Anxiety Sensitivity Index (ASI) پرسشنامه حساسيت اضطرابی توسط ريس و پترسون (1985) به منظور سنجش حساسيت اضطرابی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حساسيت اضطرابی  دارای 16 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (وقتی متوجه میشوم که قلبم…

ادامه مطلب

پرسشنامه پردازش هيجانی باکر و همكاران (2010)

پرسشنامه پردازش هيجانی باکر و همكاران (2010) Emotion processing scale پرسشنامه پردازش هیجانی توسط باکر و همكاران (2010) به منظور سنجش پردازش هیجانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه:   پرسشنامه پردازش هیجانی  دارای 25 سوال و 5 مولفه سرکوبي، تجربه هیجانات ناخوشايند، کنترل هیجان، اجتناب و  می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه نشانه های اختلال پانیك ليبوتيز و همكاران (1984)

پرسشنامه نشانه های اختلال پانیك ليبوتيز و همكاران (1984) Panic Inventory پرسشنامه نشانه های اختلال پانیك توسط ليبوتيز و همكاران (1984) به منظور سنجش نشانه های اختلال پانیك طراحی و تدوین شده است.   سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نشانه های اختلال پانیك دارای 27 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب