پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۱۹۸۹- ۴۷ سوالی

      پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی انریچ ۱۹۸۹- ۴۷ سوالی پرسشنامه رضایت زناشویی توسط انریچ(۱۹۸۹) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۷ سوال و ۱۲ مقیاس می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من و همسرم یکدیگر را کاملا درک می کنیم.) به سنجش…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعارضات زناشویی براتی و ثنایی ۱۳۷۲-۵۴ سوالی

      پرسشنامه استاندارد تعارضات زناشویی براتی و ثنایی ۱۳۷۲ پرسشنامه تعارضات زناشویی توسط براتی و ثنایی (۱۳۷۲) به منظور سنجش تعارضات زناشویی طراحی و تدوین شده استاین پرسشنامه دارای ۵۴ سوال و ۸ بعد کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش‌های هیجانی، افزایش جلب حمایت فرزندان، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، کاهش…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعارض های زناشویی (MCQ) براتی و ثنایی ۱۳۷۵- ۴۲ سوالی

      پرسشنامه استاندارد تعارض های زناشویی (MCQ) براتی و ثنایی ۱۳۷۵- ۴۲ سوالی پرسشنامه تعارض های زناشویی توسط براتی و ثنایی (۱۳۷۵) به منظور تعارض های زناشویی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۲ سوال که هفت حیطه تعارض زوجین که شامل کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش هیجانی،افزایش رابطه…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD) 1992

      پرسشنامه استاندارد  تمایل جنسی هالبرت (HISD) 1992 Hurlbert Index of Sexual Desire (HISD) پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت توسط اپت و هالبرت (۱۹۹۲) به منظور سنجش میزان تمایل جنسی بارز در فعالیت‌های جنسی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه احقاق جنسی هالبرت (HISA) 1991

      پرسشنامه استاندارد احقاق جنسی هالبرت (HISA) 1991 پرسشنامه احقاق جنسی توسط دیوید فارلی هالبرت (۱۹۹۱) به منظور سنجش میزان احقاق جنسی زنان در تعامل با دیگران طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (احساس می‌کنم در رابطه جنسی خجالتی هستم.)…

ادامه مطلب

پرسشنامه علائم روان تنی لاکورت ۲۰۱۳

      پرسشنامه استاندارد علائم روان تنی لاکورت ۲۰۱۳ پرسشنامه علائم روان تنی توسط لاکورت و همکاران (۲۰۱۳) به منظور سنجش علائم روان تنی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط حیدری و همکاران در سال (۲۰۲۱) در بین کارکنان اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۳۹ سوال می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه میزان آگاهی از سرطان سینه لینسل و همکاران ۲۰۱۰

      پرسشنامه استاندارد میزان آگاهی از سرطان سینه لینسل و همکاران ۲۰۱۰ پرسشنامه میزان آگاهی از سرطان سینه توسط لینسل و همکاران (۲۰۱۰) به منظور سنجش آگاهی از سرطان سینه طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط حیدری و فیضی در سال (۲۰۱۸) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۲…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان بولینگ و همکاران ۲۰۱۳- (OPQOL‑brief)

      پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی سالمندان بولینگ و همکاران ۲۰۱۳- (OPQOL‑brief) پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان توسط بولینگ و همکاران (۲۰۱۳) به منظور سنجش کیفیت زندگی سالمندان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط فیضی و حیدری (۲۰۲۰) در بین سالمندان اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۳ سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه فعالیت فیزیکی سالمندان واشبورن و همکاران ۱۹۹۱

      پرسشنامه استاندارد فعالیت فیزیکی سالمندان واشبورن و همکاران ۱۹۹۱ پرسشنامه فعالیت فیزیکی سالمندان توسط واشبورن و همکاران (۱۹۹۳) به منظور سنجش فعالیت فیزیکی در سالمندان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط حاتمی و همکاران در سال (۲۰۲۰۱) در بین کارکنان اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک و اختلال شخصیت (PSDI-S) کوهل و کازن ۲۰۰۹

      پرسشنامه استاندارد سبک و اختلال شخصیت (PSDI-S) کوهل و کازن ۲۰۰۹ پرسشنامه سبک و اختلال شخصیت توسط کوهل و کازن (۲۰۰۹) به منظور سنجش تمامی ابعاد اختلالات شخصیت طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۵۶ سوال و ۱۴ نوع اختلال می باشد. این پرسشنامه در ایران توسط اعتباریابی شده و…

ادامه مطلب