پرسشنامه احساس تنهایی راسل (1996)

پرسشنامه احساس تنهایی راسل (1996) Loneliness Questionnaire Russell (1996) پرسشنامه احساس تنهایی توسط راسل (1996) به منظور سنجش احساس تنهایی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه احساس تنهایی دارای 20 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(آیا احساس می کنید که هر وقت که بخواهید می…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرانی از بدشکلی بدن اوستوزین و همکاران (1998)

پرسشنامه نگرانی از بدشکلی بدن اوستوزین و همکاران (1998) Dysmorphic Concern questionnaire پرسشنامه نگرانی از بدشکلی بدن توسط اوستوزین و همکاران (1998) به منظور سنجش نگرانی از بدشکلی بدن طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نگرانی از بدشکلی بدن دارای 7 می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن فلیپس و همکاران (1997)

پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن فلیپس و همکاران (1997) Body Dysmorphic Disorder questionnaire پرسشنامه اصلاح شده وسواس فکری عمل یل- براون برای اختلال بدشکلی بدن توسط فلیپس و همکاران (1997) به منظور سنجش اختلال بدشکلی بدن طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن دارای 12 سوال و 4 مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه حمایت های خانواده بر توسعه شغلی فواد و همکاران (2010)

پرسشنامه حمایت های خانواده بر توسعه شغلی فواد و همکاران (2010) Family influence on career development scale پرسشنامه حمایت های خانواده بر توسعه شغلی توسط شغلی فواد و همکاران (2010) به منظور سنجش  حمایت های خانواده بر توسعه شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حمایت های خانواده بر توسعه…

ادامه مطلب

پرسشنامه بیگانگی تحصیلی مائو و روزالیند (1972) بورباچ ( 1972) و لانگ (1997)

پرسشنامه بیگانگی تحصیلی مائو و روزالیند (1972) بورباچ ( 1972) و لانگ (1997) Educational alienation Questionnaire پرسشنامه بیگانگی تحصیلی توسط مائو و روزالیند (1972) بورباچ ( 1972) و لانگ (1997) به منظور سنجش  مؤلفه های بیگانگی تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه  بیگانگی تحصیلی دارای 15 سوال  و 5…

ادامه مطلب

پرسشنامه دخالت های خانواده گاوازی و رسی (1988)

پرسشنامه دخالت های خانواده گاوازی و رسی (1988) Family intrusiveness scale پرسشنامه  دخالت های خانواده توسط گاوازی و رسی (1988) به منظور سنجش  دخالت های خانواده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه  دخالت های خانواده دارای 13 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اعضای خانواده به…

ادامه مطلب

پرسشنامه مؤلفه های تاثیرگذار بر قصد فرزندآوری نخعی و خواجه (1401)

پرسشنامه مؤلفه های تاثیرگذار بر قصد فرزندآوری نخعی و خواجه (1401) The components affecting Childbearing Intention Questionnaire پرسشنامه مؤلفه های تاثیرگذار بر قصد فرزندآوری توسط نخعی و خواجه (1401) به منظور سنجش  مؤلفه های تاثیرگذار بر قصد فرزندآوری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه  مؤلفه های تاثیرگذار بر قصد فرزندآوری…

ادامه مطلب

پرسشنامه واکنش پذیری بین فردی (همدلی) گلبابایی و همکاران(2022)

پرسشنامه واکنش پذیری بین فردی (همدلی) گلبابایی و همکاران(2022) Interpersonal Reactivity Index Golbabaei & et al نسخه کوتاه پرسشنامه واکنش پذیری بین فردی  توسط گلبابایی و همکاران  (2008) به منظور سنجش همدلی بین فردی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه واکنش پذیری بین فردی دارای 16 سوال و 4 مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه سوگیری شناختی وودی، چامبلس و گلس (1997)

پرسشنامه سوگیری شناختی وودی، چامبلس و گلس (1997) Woody, Chambless & Glass Cognitive Bias scale پرسشنامه سوگیری شناختی توسط وودی، چامبلس و گلس (1997) به منظور سنجش سوگیری شناختی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سوگیری شناختی دارای 10 سوال و 2 مولفه سوگیری متمرکز بر خود و سوگیری متمرکز…

ادامه مطلب

پرسشنامه ترس از ارزیابی مثبت ویکز، هیمبرگ و رودباگ (2008)

پرسشنامه ترس از ارزیابی مثبت ویکز، هیمبرگ و رودباگ (2008) The Fear of Positive Evaluation Scale پرسشنامه ترس از ارزیابی مثبت توسط ویکز، هیمبرگ و رودباگ (2008) به منظور سنجش ترس از ارزیابی مثبت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ترس از ارزیابی مثبت دارای 10 سوال می باشد و…

ادامه مطلب