پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن (1390)

پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن (1390) Body dysmorphic disorder questionnaire پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن توسط ربیعی، صلاحیان، بهرامی و پالاهنگ (1390) به منظور ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن دارای 31 سوال و 4 مولفه راهبردهای کنترل فراشناختی، عینیّت بخشیدن به…

ادامه مطلب

پرسشنامه اختلال خوردن گارنر، المستد و پولیوی (1983)

پرسشنامه اختلال خوردن گارنر، المستد و پولیوی (1983) Eating disorder questionnaire Garner, Olmsted & Polivy (1983) پرسشنامه اختلال خوردن توسط گارنر، المستد و پولیوی (1983) به منظور سنجش اختلال خوردن طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اختلال خوردن دارای 64 سوال و 8 مولفه ناکارآمدی، ترس های بلوغ، کمال گرایی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه بار مراقبت خانواده پاپی و کاپور (1981)

پرسشنامه بار مراقبت خانواده پاپی و کاپور (1981) Caregiving burden family Papi & kapour (1981) پرسشنامه بار مراقبت خانواده توسط پاپی و کاپور (1981) به منظور سنجش بار مراقبت خانواده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بار مراقبت خانواده دارای 24 سوال و 6 مولفه  فشار اقتصادی، اختلال در فعالیت،…

ادامه مطلب

پرسشنامه بلوغ عاطفی شویر سینگ و ماهیش بهار گاوا (2000)

پرسشنامه  بلوغ عاطفی شویر سینگ و ماهیش بهار گاوا (2000) Emotional maturity questionnaire پرسشنامه بلوغ عاطفی توسط شویر سینگ و ماهیش بهار گاوا (2000) به منظور سنجش بلوغ عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بلوغ عاطفی دارای 48 سوال و 5 مولفه عدم ثبات عاطفی، بازگشت عاطفی، ناسازگاری اجتماعی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه گونه های خانواده (1397)

پرسشنامه گونه های خانواده (1397) Family Species questionnaire پرسشنامه گونه های خانواده از ترکیب دو ابزار خودگزارشی فرایندهای خانواده سامانی ( 1382) که شامل 43 سوال و پرسشنامه خودگزارشی محتوای خانواده سامانی (2008) که شامل 38 سوال می باشد، به منظور سنجش گونه های خانواده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرایندهای خانواده (1382)

پرسشنامه فرایندهای خانواده (1382) Family proses questionnaire پرسشنامه فرایندهای خانواده توسط سامانی (1382) به منظور سنجش فرایندهای خانواده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرایندهای خانواده دارای 43 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(چنانچه یکی از اعضای خانواده برای رفع نیازهای خانواده تلاش کند مورد…

ادامه مطلب

پرسشنامه محتوای خانواده (1397)

پرسشنامه محتوای خانواده (1397) Family content questionnaire پرسشنامه خودگزارشی محتوای خانواده توسط سامانی (2008) به منظور سنجش محتوای خانواده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه محتوای خانواده دارای 38 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اعضای خانواده ی ما به راحتی نمیتوانند در مورد افکار و…

ادامه مطلب

پرسشنامه شاخص پنجگانه تشخیص سندروم فرتوتی در جمعیت سالمندان ایران

پرسشنامه شاخص پنجگانه تشخیص سندروم فرتوتی در جمعیت سالمندان ایران Frailty Syndrome Checklist 5-Items in Frail Older Adults in Iran پرسشنامه شاخص پنجگانه تشخیص سندروم فرتوتی در جمعیت سالمندان ایران توسط توان و اسدالهی در سال (2022) به منظور سنجش فرتوتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شاخص پنجگانه تشخیص…

ادامه مطلب

پرسشنامه آگاهی مشتری مداری نارور و اسلاتر (1990)

پرسشنامه آگاهی مشتری مداری نارور و اسلاتر (1990) Customer Orientation questionnaire پرسشنامه آگاهی مشتری مداری  توسط نارور و اسلاتر (1990) به منظور سنجش آگاهی مشتری مداری  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آگاهی مشتری مداری دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اهداف تجاری ما…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودشکوفایی دانش آموزان اهواز (1380) – 15 سوالی

پرسشنامه خودشکوفایی دانش آموزان اهواز (1380) – 15 سوالی Self-actualization questionnaire پرسشنامه خودشکوفایی اهواز توسط اسماعیل خانی و همکاران (1380) به منظور سنجش خودشکوفایی دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودشکوفایی دارای 15 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من می توانم احساساتم را…

ادامه مطلب