پکیج پرسشنامه خودپنداره تحصیلی

        پکیج پرسشنامه خودپنداره تحصیلی این پکیج حاوی ۲ پرسشنامه در مورد خودپنداره تحصیلی  می باشد. تعریف مفهومی خودپنداره تحصیلی خودپنداره تحصیلی : خودپنداره تعمیم های شناختی برگرفته از تجارب درباره خود است و یکی از هسته های اصلی آن رابطه با افراد مهم زندگی می باشد. پاپیکا خودپنداره را به عنوان…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی

        پکیج پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد خودکارآمدی تحصیلی  می باشد. تعریف مفهومی خودکارآمدی تحصیلی خودکارآمدی تحصیلی : منظور از خودکارآمدی تحصیلی، باور افراد در توانایی هایشان در انجام امور تحصیلی با موفقیت است یا به عنوان درک فرد در انجام وظایف لازم برای رسیدن به اهداف تحصیلی…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه خودکارآمدی

        پکیج پرسشنامه خودکارآمدی  این پکیج حاوی ۵ پرسشنامه در مورد خودکارآمدی  می باشد. تعریف مفهومی خودکارآمدی  خودکارآمدی : به قضاوت افراد در مورد توانایی های آنها برای سازماندهی و انجام یک سلسله کارها جهت رسیدن به انواع تعیین شده عملکرد اطلاق می شود معرفی پرسشنامه ها پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی بندورا ۱۹۸۶-…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی

        پکیج پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد خودکارآمدی پژوهشی می باشد. تعریف مفهومی خودکارآمدی پژوهشی خودکارآمدی پژوهشی:  احساس اطمینان دانشجویان نسبت به توانایی ها و تصور آنها از مهارت پژوهشی شان را خودکارآمدی پژوهشی می نامند. معرفی پرسشنامه ها پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی پژوهشی هولدن و همکاران ۱۹۹۹ –…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه آمادگی برای تغییر

        پکیج پرسشنامه آمادگی برای تغییر این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد آمادگی برای تغییر می باشد. تعریف مفهومی آمادگی برای تغییر آمادگی برای تغییر مجموعه ای از تصورات و اهداف نسبت به تلاش های ویژه تغییر افراد است. این تصورات شامل  اداراک افراد از نیاز سازمان به تغییر، مناسب بودن تغییر…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه اخلاق حرفه ای

        پکیج پرسشنامه اخلاق حرفه ای این پکیج حاوی ۵ پرسشنامه در مورد اخلاق حرفه ای می باشد. تعریف مفهومی اخلاق حرفه ای اخلاق حرفه ای: اخلاق حرفه‌ای یک فرآیند عقلانی شدن ارزش های نهادی یک حرفه خاص بر اثر فرایند جامعه پذیری بوده و هدف اصلی آن حفظ و اشاعه آن در…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد درگیری تحصیلی فریدریکس و همکاران ۲۰۰۴

    پرسشنامه استاندارد درگیری تحصیلی فریدریکس و همکاران ۲۰۰۴ School Engagement Scale پرسشنامه درگیری تحصیلی توسط فریدریکس و همکاران (۲۰۰۴) به منظور سنجش درگیری تحصیلی در دانشجویان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط طالبی و همکاران (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و سه مولفه  درگیری شناختی، درگیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ذهن آگاهی لانگر ۲۰۰۴

    پرسشنامه استاندارد ذهن آگاهی لانگر ۲۰۰۴ langer mindfulness scale پرسشنامه ذهن آگاهی توسط لانگر و همکاران (۲۰۰۴) به منظور سنجش ذهن آگاهی در معلمان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط معماری و حمیدی (۱۳۹۷)اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال و چهار مولفه آگاهی از پیرامون، تازه جویی، انعطاف…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری شخصی برای نوجوانان مرگلر و شیلد ۲۰۱۶

    پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری شخصی برای نوجوانان مرگلر و شیلد ۲۰۱۶ Personal Responsibility Scale for Adolescents پرسشنامه مسئولیت پذیری شخصی برای نوجوانان توسط مرگلر و شیلد (۲۰۱۶) به منظور سنجش مسئولیت پذیری شخصی برای نوجوانان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط جوکار و همکاران (۱۳۹۸) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خشونت معلم نسبت به دانش آموزان پیشکین و همکاران ۲۰۱۴

    پرسشنامه استاندارد خشونت معلم نسبت به دانش آموزان پیشکین و همکاران ۲۰۱۴ Teacher Violence Scale پرسشنامه خشونت معلم نسبت به دانش آموزان توسط پیشکین و همکاران (۲۰۱۴) به منظور سنجش خشونت معلم نسبت به دانش آموزان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط پژوهی و نادی (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب