پرسشنامه تعاملات کارکنان و مشتریان کانیبیر و نارت (2012)

  پرسشنامه تعاملات کارکنان و مشتریان کانیبیر و نارت (2012) Customers` interrelation questionnaire Kanibir & Nart (2003) پرسشنامه تعاملات کارکنان و مشتریان توسط کانیبیر و نارت (2012) به منظور سنجش تعاملات کارکنان و مشتریان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعاملات کارکنان و مشتریان دارای 7 سوال می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت خدمات کانیبیر و نارت (2012)

  پرسشنامه کیفیت خدمات کانیبیر و نارت (2012) Services quality questionnaire Kanibir & Nart (2003) پرسشنامه کیفیت خدمات توسط کانیبیر و نارت (2012) به منظور سنجش کیفیت خدمات طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کیفیت خدمات دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(کیفیت خدمات…

ادامه مطلب

پرسشنامه رابطه با مشتریان برتر کانیبیر و نارت (2012)

  پرسشنامه رابطه با مشتریان برتر کانیبیر و نارت (2012) Superior Customer Relations questionnaire Kanibir & Nart (2003) پرسشنامه رابطه با مشتریان برتر توسط کانیبیر و نارت (2012) به منظور سنجش رابطه با مشتریان برتر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رابطه با مشتریان برتر دارای 5 سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش کارکنان به سازمان کانیبیر و نارت (2012)

  پرسشنامه نگرش کارکنان به سازمان کانیبیر و نارت (2012) Staff attitude to organizational questionnaire Kanibir & Nart (2003) پرسشنامه نگرش کارکنان به سازمان توسط کانیبیر و نارت (2012) به منظور سنجش نگرش کارکنان به سازمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نگرش کارکنان به سازمان دارای 5 سوال می…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان کانیبیر و نارت (2012)

  پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان کانیبیر و نارت (2012) Employee job satisfaction questionnaire Kanibir & Nart (2003) پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان توسط کانیبیر و نارت (2012) به منظور سنجش رضایت شغلی کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت کارکنان دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس نقش ساکز و ویتز (1982)

  پرسشنامه استرس نقش ساکز و ویتز (1982) Role stress questionnaire Saxe & Weitz (1982) پرسشنامه استرس نقش توسط ساکز و ویتز (2003) به منظور سنجش استرس نقش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استرس نقش دارای 11 سوال و 2  مولفه تعارض نقش و ابهام نقش می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرسودگی عاطفی مسلش و  جکسون (1981)

  پرسشنامه فرسودگی عاطفی مسلش و  جکسون (1981) Job exhaustion questionnaire Maslach and Jackson (1981) پرسشنامه فرسودگی عاطفی توسط مسلش و جکسون (1981) به منظور سنجش فرسودگی عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرسودگی عاطفی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(صبح که…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهزیستی عاطفی رگو و همکاران (2009)

  پرسشنامه بهزیستی عاطفی رگو و همکاران (2009) Emotional Well-Being questionnaire (2009) پرسشنامه بهزیستی عاطفی توسط رگو و همکاران (2009)  به منظور سنجش بهزیستی عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بهزیستی عاطفی دارای 15 سوال و 5 مولفه راحتی، لذت، شور و شوق، قدرت، آرامش می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه آشفتگی هیجانی سیمونز و گاهر (2005)

  پرسشنامه آشفتگی هیجانی سیمونز و گاهر (2005) Simons and Gaher emotional turmoil questionnaire (2005) پرسشنامه آشفتگی هیجانی توسط سیمونز و گاهر (2005) به منظور سنجش آشفتگی هیجانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آشفتگی هیجانی دارای 15 سوال و 4  مولفه تحمل پریشانی هیجانی، جذب، ارزیابی و تنظیم می…

ادامه مطلب

پرسشنامه کنترل بازداری راجر و نشوور (1987)

  پرسشنامه کنترل بازداری راجر و نشوور (1987) Roger and Nesshoever’s control inhibition questionnaire (1987) پرسشنامه کنترل بازداری توسط راجر و نشوور (1987) به منظور سنجش کنترل بازداری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کنترل بازداری دارای 56 سوال و 4 مولفه بازداری هیجان، مهار پرخاشگری،  نشخوارگری یا مرور ذهنی…

ادامه مطلب