پرسشنامه خودگردانی تحصیلی بوفارد و همكاران (1995)

پرسشنامه خودگردانی تحصیلی بوفارد و همكاران (1995) Self- Regulated Learning questionnaire Bouffard & et al (1995) پرسشنامه خودگردانی تحصیلی توسط بوفارد و همكاران (1995) به منظور سنجش خودگردانی تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودگردانی تحصیلی دارای 14 سوال و 2  مولفه راهبردهای فراشناختی و راهبردهای شناختی می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا کلارک و همکاران (1953) – 40 سوالی

پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا کلارک و همکاران (1953) – 40 سوالی (Social adaption Questionnaire (1953 پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا توسط کلارک و همکاران (1953) به منظور سنجش سازگاری اجتماعی کالیفرنیا طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا دارای 40 سوال و 4  مولفه مهارت اجتماعی، روابط مدرسه ای،…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود آگاهی فنیگستین و همکاران (1975)

پرسشنامه خود آگاهی فنیگستین، شیر و باس (1975) (Self-awareness Questionnaire (1975 پرسشنامه خود آگاهی توسط فنیگستین، شیر و باس (1975) به منظور سنجش خود آگاهی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خود آگاهی دارای 23 سوال و 3  مولفه خود آگاهی خصوصی، خودآگاهی عمومی و اضطراب اجتماعی می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه شوق و اشتیاق کارکنان چن و همکاران (2019)

  پرسشنامه شوق و اشتیاق کارکنان چن و همکاران (2019) Employees’ Passion questionnaire Chen & et al (2019) پرسشنامه شوق و اشتیاق کارکنان توسط چن و همکاران (2019) به منظور سنجش شوق و اشتیاق کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شوق و اشتیاق کارکنان دارای 14 سوال و 2…

ادامه مطلب

پرسشنامه کار عاطفی شی و همکاران (2016)

  پرسشنامه کار عاطفی شی و همکاران (2016) Emotional Labor questionnaire Hsieh & et al (2016) پرسشنامه کار عاطفی توسط شی و همکاران (2016) بر اساس پرسشنامه دیفندورف و همكاران (2005) به منظور سنجش کار عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کار عاطفی دارای 16 سوال و 4  مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی شوارزر (1993)

  پرسشنامه خودکارآمدی شوارزر (1993) Self-efficacy questionnaire Schwarzer (1993) پرسشنامه خودکارآمدی توسط شوارزر (1993) به منظور سنجش خودکارآمدی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودکارآمدی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در مواجه با دشواری ها من قادرم آرامش خود را حفظ کنم زیرا…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی هاکمن و اولدهام (1975) – 5 سوالی

  پرسشنامه  رضایت شغلی هاکمن و اولدهام (1975) – 5 سوالی Job Satisfaction Hackman & Oldham (1975) پرسشنامه رضایت شغلی توسط هاکمن و اولدهام (1975) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت شغلی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش هیجانی پتریذر و فروهام (2003)

  پرسشنامه هوش هیجانی پتریذر و فروهام (2003) Emotional intelligence questionnaire Petrides & Furuham (2003) پرسشنامه هوش هیجانی توسط پتریذر و فروهام (2003) به منظور سنجش هوش هیجانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوش هیجانی دارای 16 سوال و 4  مولفه عواطف دیگران، خودانگیزشی، خودآگاهی و خود مدیریتی می…

ادامه مطلب

پرسشنامه کار عاطفی کانیبیر و نارت (2012)

  پرسشنامه کار عاطفی کانیبیر و نارت (2012) Emotional work questionnaire Kanibir & Nart (2003) پرسشنامه کار عاطفی توسط کانیبیر و نارت (2012) به منظور سنجش کار عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کار عاطفی دارای 11 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مدیران سازمان…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند داخلی کانیبیر و نارت (2012)

  پرسشنامه بازاریابی رابطه مند داخلی کانیبیر و نارت (2012) Internal Relationship Marketing questionnaire Kanibir & Nart (2003) پرسشنامه بازاریابی رابطه مند داخلی توسط کانیبیر و نارت (2012) به منظور سنجش بازاریابی رابطه مند داخلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاریابی رابطه مند داخلی دارای 7 سوال می باشد…

ادامه مطلب