پرسشنامه الگوهای استفاده نوجوانان از اینترنت

      پرسشنامه استاندارد الگوهای استفاده نوجوانان از اینترنت پرسشنامه الگوهای استفاده نوجوانان از اینترنت توسط کرباسی (۱۳۹۷) به منظور سنجش الگوهای استفاده نوجوانان از اینترنت طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۳ سوال و ۵ بعد استفاده پنهانی، استفاده تحصیلی، استفاده نظارت شده، استفاده تفریحی (سرگرمی) و استفاده ارتباطی می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت نوجوانان از نظر والدین  واتبرگ و همکاران (۲۰۱۷)

      پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت نوجوانان از نظر والدین  واتبرگ و همکاران (۲۰۱۷) Parental version of the Young Diagnostic Questionnaire (PYDQ) پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت نوجوانان از نظر والدین (نسخه والدینی پرسشنامه تشخیصی یانگ) توسط واتبرگ و همکاران (۲۰۱۷) به منظور سنجش استفاده مشکل زای نوجوانان از اینترنت و به طور…

ادامه مطلب

پرسشنامه میزان استفاده از اینترنت کوهلمایمر و  نایت (۲۰۰۵)

      پرسشنامه استاندارد میزان استفاده از اینترنت کوهلمایمر و  نایت (۲۰۰۵) پرسشنامه میزان استفاده از اینترنت توسط کوهلمایمر و نایت (۲۰۰۵) به منظور سنجش میزان استفاده از اینترنت طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۱ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (اگر من از اینترنت خرید…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار تعارض آمیز (تعارض والد- نوجوانان) پرینز و همکاران ۱۹۷۷ (فرم پدر)

      پرسشنامه استاندارد رفتار تعارض آمیز (تعارض والد- نوجوانان) پرینز و همکاران ۱۹۷۷ (فرم پدر) Conflict Behavior Questionnaire (CBQ) پرسشنامه رفتار تعارض آمیز توسط پرینز  و همکاران (۱۹۹۷) به منظور سنجش رفتار تعارض آمیز طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار تعارض آمیز (تعارض والد- نوجوانان) پرینز و همکاران ۱۹۷۷ (فرم مادر)

      پرسشنامه استاندارد رفتار تعارض آمیز (تعارض والد- نوجوانان) پرینز و همکاران ۱۹۷۷ (فرم مادر) Conflict Behavior Questionnaire (CBQ) پرسشنامه رفتار تعارض آمیز توسط پرینز  و همکاران (۱۹۹۷) به منظور سنجش رفتار تعارض آمیز طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربه بارداری دی پترو و همکاران ۲۰۰۴

      پرسشنامه استاندارد تجربه بارداری دی پترو و همکاران ۲۰۰۴ پرسشنامه تجربه بارداری توسط دی پترو و همکاران (۲۰۰۴) به منظور سنجش تجربه بارداری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط عبادی و همکاران در سال (۱۳۹۵) در بین زنان باردار اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و …

ادامه مطلب

پرسشنامه نشخوار فکری مشترک دیویدسون و همکاران ۲۰۱۴

      پرسشنامه استاندارد نشخوار فکری مشترک دیویدسون و همکاران ۲۰۱۴ پرسشنامه نشخوار فکری مشترک توسط دیویدسون و همکاران (۲۰۱۴) به منظور سنجش نشخوار فکری مشترک طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط تنهای رشوانلو در سال (۱۴۰۰) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال و ۳ بعد بازسازی، ژرف…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۱۹۸۹- ۴۷ سوالی

      پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی انریچ ۱۹۸۹- ۴۷ سوالی پرسشنامه رضایت زناشویی توسط انریچ(۱۹۸۹) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۷ سوال و ۱۲ مقیاس می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من و همسرم یکدیگر را کاملا درک می کنیم.) به سنجش…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعارضات زناشویی براتی و ثنایی ۱۳۷۲-۵۴ سوالی

      پرسشنامه استاندارد تعارضات زناشویی براتی و ثنایی ۱۳۷۲ پرسشنامه تعارضات زناشویی توسط براتی و ثنایی (۱۳۷۲) به منظور سنجش تعارضات زناشویی طراحی و تدوین شده استاین پرسشنامه دارای ۵۴ سوال و ۸ بعد کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش‌های هیجانی، افزایش جلب حمایت فرزندان، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، کاهش…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعارض های زناشویی (MCQ) براتی و ثنایی ۱۳۷۵- ۴۲ سوالی

      پرسشنامه استاندارد تعارض های زناشویی (MCQ) براتی و ثنایی ۱۳۷۵- ۴۲ سوالی پرسشنامه تعارض های زناشویی توسط براتی و ثنایی (۱۳۷۵) به منظور تعارض های زناشویی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۲ سوال که هفت حیطه تعارض زوجین که شامل کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش هیجانی،افزایش رابطه…

ادامه مطلب