پرسشنامه استرس انتظارات تحصیلی انگ و هوان (2006)

پرسشنامه استرس انتظارات تحصیلی انگ و هوان (2006) Academic expectations stress inventory پرسشنامه استرس انتظارات تحصیلی توسط انگ و هوان (2006) به منظور سنجش استرس انتظارات تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استرس انتظارات تحصیلی دارای 9 سوال و 2 مولفه استرس ناشی از انتظارات شخصی و  استرس ناشی…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب ‌مدرسه لینهام و‌ همکاران‌ (2008)

پرسشنامه اضطراب ‌مدرسه لینهام و‌ همکاران‌ (2008) school anxiety scale پرسشنامه اضطراب ‌مدرسه (نسخه معلم) توسط لینهام و‌ همکاران‌ (2008) به منظور سنجش اضطراب ‌مدرسه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اضطراب ‌مدرسه دارای 16 سوال و 2 مولفه اضطراب اجتماعی و اضطراب عمومی می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه شکوفایی روانشناختی داینر (2008)

پرسشنامه شکوفایی روانشناختی داینر (2008) Psychological Flourishing Scale پرسشنامه شکوفایی روانشناختی توسط دایتر (2008) به منظور سنجش شکوفایی روانشناختی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شکوفایی روانشناختی دارای 12 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من عمدتاً به دیگران اعتماد دارم و احساس می کنم عضوی…

ادامه مطلب

پرسشنامه هدفمندی در زندگی اسچیر و همکاران (2006)

پرسشنامه هدفمندی در زندگی اسچیر و همکاران (2006) The Life Engagement Test پرسشنامه هدفمندی در زندگی توسط اسچیر و همکاران (2006) به منظور سنجش هدفمندی در زندگی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هدفمندی در زندگی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (اکثر…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی یادگیری علوم لین و تسای (2013)

پرسشنامه خودکارآمدي یادگیري علوم لین و تسای (2013) Learning Science Self-Efficacy questionnaire پرسشنامه خودکارآمدي یادگیري علوم توسط توسط لین و تسای (2013) به منظور سنجش خودکارآمدي یادگیري علوم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودکارآمدي یادگیري علوم دارای 28 سوال و 5 مولفه درك مفهومی، مهارت هاي شناختی سطح بالا،…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزه ی یادگیری علوم لی و همکاران (2008)

پرسشنامه انگیزه ی یادگیری علوم لی و همکاران (2008) Motivation Learning Science Scale پرسشنامه انگیزه ی یادگیري علوم توسط توسط لی و جانسون و تساي (2008) به منظور سنجش انگیزه ی یادگیري علوم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزه ی یادگیري علوم دارای 24 سوال و 4 مولفه انگیزه…

ادامه مطلب

پرسشنامه یادگیری مفاهیم علوم لی و همکاران (2008)

پرسشنامه یادگیري مفاهیم علوم لی و همکاران (2008) Conception of Learning Science Scale پرسشنامه یادگیري مفاهیم علوم توسط توسط لی و جانسون و تساي (2008) به منظور سنجش یادگیري مفاهیم علوم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه یادگیري مفاهیم علوم دارای 29 سوال و 6 مولفه حفظ کردن، امتحان دادن،…

ادامه مطلب

پرسشنامه باورهاي معرفت شناختی علمی کانلی و همکاران (2004)

پرسشنامه باورهاي معرفت شناختی علمی کانلی و همکاران (2004) Scientific Epistemological Beliefs Scale پرسشنامه باورهاي معرفت شناختی علمی توسط توسط کانلی، پینتریچ، کاري و هریسون (2004) به منظور سنجش باورهاي معرفت شناختی علمی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه باورهاي معرفت شناختی علمی دارای 26 سوال و 4 مولفه منبع…

ادامه مطلب

پرسشنامه کنترل والدینی روهنر (2007)

پرسشنامه کنترل والدینی روهنر (2007) Parental control scale پرسشنامه کنترل والدینی توسط روهنر (2007) به منظور سنجش کنترل والدینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کنترل والدینی دارای 13 سوال و 3 مولفه کمبود قاطعیت و نداشتن اعتماد به نفس، پریشانی و دوری گزینی و گستره کنترل والدینی در ارتباط…

ادامه مطلب

پرسشنامه کمرویی چک و باس (1981)

پرسشنامه کمرویی چک و باس (1981) Cheek and Buss Shyness Scale پرسشنامه کمرویی توسط چک و باس (1981) به منظور سنجش کمرویی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کمرویی دارای 14 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (وقتی در گروه هستم، برایم دشوار است که…

ادامه مطلب