پکیج پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند و لاویبوند ۱۹۹۵

        پکیج پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند و لاویبوند ۱۹۹۵ این پکیج حاوی ۲ پرسشنامه در مورد افسردگی، اضطراب و استرس می باشد. تعریف مفهومی افسردگی، اضطراب و استرس افسردگی، اضطراب و استرس : افسردگی یک وضعیت هیجانی اندوه مداوم با دامنه ای از دلسردی و غم نسبتا خفیف تا یاس و ناامیدی…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

        پکیج پرسشنامه افسردگی در کودکان و نوجوانان این پکیج حاوی ۴ پرسشنامه در مورد افسردگی در کودکان و نوجوانان می باشد. تعریف مفهومی افسردگی در کودکان و نوجوانان افسردگی در کودکان و نوجوانان : افسردگی یک وضعیت هیجانی اندوه مداوم با دامنه ای از دلسردی و غم نسبتا خفیف تا یاس و ناامیدی…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه افسردگی

        پکیج پرسشنامه افسردگی این پکیج حاوی ۷ پرسشنامه در مورد افسردگی می باشد. تعریف مفهومی افسردگی افسردگی : افسردگی عبارت است از حالتی که در آن حال و حالت‌های درونی ضعیف شده، بدون آن که اختلال کلی در فهم و درک مطالب و مسائل ظاهر شده باشد. افسردگی واکنشی است در مقابل…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه

        پکیج پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد کیفیت زندگی در مدرسه می باشد. تعریف مفهومی کیفیت زندگی در مدرسه کیفیت زندگی در مدرسه : به عنوان یک مفهوم میان رشته ای، کیفیت زندگی به عنوان یک مسئله پژوهشی در مراقبت سلامتی در سایر رشته های دیگر اهمیت…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

        پکیج پرسشنامه کیفیت زندگی کاری این پکیج حاوی ۵ پرسشنامه در مورد کیفیت زندگی کاری می باشد. تعریف مفهومی کیفیت زندگی کاری کیفیت زندگی کاری : کیفیت زندگی کاری عبارت است از تصور و طرز تلقی افراد از کیفیت زندگی بطور اخص می باشد. به تعبیر دیگر کیفیت زندگی کاری برای هر…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه کیفیت زندگی

        پکیج پرسشنامه کیفیت زندگی این پکیج حاوی ۵ پرسشنامه در مورد کیفیت زندگی می باشد. تعریف مفهومی کیفیت زندگی کیفیت زندگی : فیلیپز( ۲۰۰۶)، دو رویکرد برای کیفیت زندگی ارائه می‌دهد : اولین و مهمترین رویکرد، رویکرد ذهنی است که ادراک فرد از زندگی را شامل می‌شود و دومین رویکرد، رویکرد عینی…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه بهزیستی تحصیلی

        پکیج پرسشنامه بهزیستی تحصیلی این پکیج حاوی ۲ پرسشنامه در مورد بهزیستی تحصیلی  می باشد. تعریف مفهومی بهزیستی تحصیلی بهزیستی تحصیلی : شامل میزان  احساس امنیت و سلامتی دانشجویان یا دانش آموزان  از محیط آموزشی است و احساس آنها از اینکه دانشگاه ها و  مدارسشان چه میزان منطقی هستند. معرفی پرسشنامه…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه اشتیاق تحصیلی

        پکیج پرسشنامه اشتیاق تحصیلی این پکیج حاوی ۲ پرسشنامه در مورد اشتیاق تحصیلی  می باشد. تعریف مفهومی اشتیاق تحصیلی اشتیاق  تحصیلی : اشتیاق تحصیلی سرمایه روانی دانش آموزان و تلاش مستقیم آنها برای یادگیری و کسب مهارت ها و تمایل به ارتقاء سطح موفقیت ها است که می تواند منجر به…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه فرسودگی تحصیلی

        پکیج پرسشنامه فرسودگی تحصیلی این پکیج حاوی ۲ پرسشنامه در مورد فرسودگی تحصیلی  می باشد. تعریف مفهومی فرسودگی تحصیلی فرسودگی تحصیلی : فرسودگی تحصیلی می تواند در دانش آموزان و دانشجویان احساس خستگی نسبت به انجام تکالیف درسی و مطالعه ایجاد و در نگرش بدبینانه آنها نسبت به تحصیل و مطالب…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه درگیری تحصیلی

        پکیج پرسشنامه درگیری تحصیلی این پکیج حاوی ۷ پرسشنامه در مورد درگیری تحصیلی  می باشد. تعریف مفهومی درگیری تحصیلی درگیری تحصیلی : سرمایه گذاری روانشناختی و تلاش برای یادگیری، فهمیدن، هدایت یادگیری و مهارت های است که امر تحصیل را تقویت می کند.  معرفی پرسشنامه ها پرسشنامه استاندارد درگیری تحصیل اسچوفیلی…

ادامه مطلب