پرسشنامه هویت سازمانی (1392) – 9 سوالی

پرسشنامه هویت سازمانی (1392) – 9 سوالی Organizational Identity questionnaire پرسشنامه هویت سازمانی توسط نصر اصفهانی (1392) به منظور سنجش میزان هویت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت سازمانی دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (به خاطر این كه بسياری از…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاری شغلی (1391) – 8 سوالی

پرسشنامه سازگاری شغلی (1391) – 8 سوالی Job Adaptability questionnaire پرسشنامه سازگاری شغلی توسط شهرابی فراهانی (1391) به منظور سنجش میزان سازگاری شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سازگاری شغلی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (اگر در محیط کاریتان مسائلی وجود…

ادامه مطلب

پرسشنامه تنوع شغلی (1390) – 3 سوالی

پرسشنامه تنوع شغلی (1390) – 3 سوالی Job Diversity questionnaire پرسشنامه تنوع شغلی توسط خوشنود (1390) به منظور سنجش میزان تنوع شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تنوع شغلی دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (شغل نيازمند كارمندی است كه كارهای مختلفی…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوآوری سازمانی آنا سانکوسا (2013)

پرسشنامه نوآوری سازمانی آنا سانکوسا (2013) Organizational Innovation questionnaire Ana Sanokoska (2013) پرسشنامه نوآوری سازمانی توسط آنا سانکوسا (2013) به منظور سنجش میزان نوآوری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نوآوری سازمانی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (کارکنان این سازمان در…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارت شغلی پترو و همکاران (2012)

پرسشنامه مهارت شغلی پترو و همکاران (2012) (Job skills questionnaire Petro et al (2012  پرسشنامه مهارت شغلی توسط پترو و همکاران (2012) به منظور سنجش میزان مهارت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مهارت شغلی دارای 13 سوال و 3 مولفه منابع جستجو، به دنبال چالش ها و کاهش…

ادامه مطلب

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1996) – 15 سوالی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1996) – 15 سوالی Psychological empowerment questionnaire Spreitzer (1996) پرسشنامه توانمندسازی­ روانشناختی توسط اسپریتزر (1996) به منظور سنجش میزان توانمندسازی روانشناختی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی دارای 15 سوال و 5 مولفه خودکارامدی، خودمختاری، تاثیرگذاری، احساس معناداری و اعتماد می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاری شغلی (1386)

پرسشنامه سازگاری شغلی (1386) Vocational Adjustment Organizational پرسشنامه سازگاری شغلی توسط پورکبیریان (1386) به منظور سنجش میزان سازگاری شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سازگاری شغلی دارای 22 سوال و 5 مولفه رضایتمندی، شخصیت شغلی، رضایت بخشی، واکنشی بودن، تطابق بین شخصیت و محیط شغلی می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری تحول گرا رافرتی و گریفین (2004)

پرسشنامه رهبری تحول گرا رافرتی و گریفین (2004) Transformational leadership questionnaires Rafferty and Griffin’s (2004) پرسشنامه رهبری تحول گرا توسط رافرتی و گریفین (1996) به منظور سنجش میزان رهبری تحول گرا طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری تحول گرا دارای 15 سوال و 5 مولفه چشم انداز، ارتباطات روحی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه درگیری شغلی شوفلی و همکاران (2002)

پرسشنامه  درگیری شغلی شوفلی و همکاران (2002) Job involvement Schoufeli at al (2002) پرسشنامه درگیری شغلی توسط شوفلی و همکاران (2002) به منظور سنجش میزان درگیری شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه درگیری شغلی دارای 17 سوال و 3 مولفه قدرت، فداکاری و جذب شدن می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه جو سازمانی لیمین (2003)

پرسشنامه جو سازمانی لیمین (2003) (Organization Climate Questionnaire lyimyn (2003 پرسشنامه جو سازمانی توسط لیمین (2003) به منظور سنجش میزان جو سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جو سازمانی دارای 42 سوال و 5 مولفه اعتبار، احترام، عدالت، افتخار و صمیمیت می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب