پرسشنامه استرس شغلی استایمنتز (1997)

پرسشنامه استرس شغلی استایمنتز (1997) (Job stress Questionnaire staymntz (1997 پرسشنامه استرس شغلی توسط استایمنتز (1997) به منظور سنجش میزان استرس شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استرس شغلی دارای 36 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (به دلیل ساعات طولانی کار و کار…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاری شغلی ساویکاس (2012)

پرسشنامه سازگاری شغلی ساویکاس (2012) Career adaptability questionnaires Savickas (2012) پرسشنامه سازگاری شغلی توسط ساویکاس (1996) به منظور سنجش میزان سازگاری شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سازگاری شغلی دارای 24 سوال و 4 مولفه دغدغه، کنجکاوی، کنترل، اعتماد می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (1984) – 22 سوالی

پرسشنامه  سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (1984) – 22 سوالی (Professional Adjustment Questionnaire Dawis & Lofquist (1984 پرسشنامه سازگاری شغلی توسط دیویس و لافکوایست (1984) به منظور سنجش میزان سازگاری شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سازگاری شغلی دارای 22 سوال و 6 مولفه ارزش پیشرفت، ارزش راحتی، ارزش…

ادامه مطلب

پرسشنامه  گفتمان سازمانی گرویسبرگ و اسلایند (2012)

پرسشنامه  گفتمان سازمانی گرویسبرگ و اسلایند (2012) Organizational discourse Questionnaire  پرسشنامه گفتمان سازمانی بر اساس دیدگاه گرویسبرگ و اسلایند (2012) توسط شیرازی (1394) به منظور سنجش میزان سازگاری شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه گفتمان سازمانی دارای 30 سوال و 4 مولفه صمیمت، تعامل، جامعیت و هدفمندی می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (1970) – 17 سوالی

پرسشنامه  عملکرد شغلی پاترسون (1970) – 17 سوالی Job performance Questionnaire پرسشنامه عملکرد شغلی توسط پاترسون (1970) به منظور سنجش میزان عملکرد شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد شغلی دارای 17 سوال و 4 مولفه رعایت نظم و انضباط، احساس مسئولیت، همکاری در کار و بهبود کار می…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت جنکینز و توملینوسون (2012)

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت جنکینز و توملینوسون (2012) Turnover intention questionnaires jacobinse & Thommelins (2012) پرسشنامه تمایل به ترک خدمت توسط جنکینز و توملینوسون (2012) به منظور سنجش میزان تمایل به ترک خدمت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تمایل به ترک خدمت دارای 9 سوال می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی لینز (2003)

پرسشنامه رضایت شغلی لینز (2003) Job satisfaction questionnaires linz (2003) پرسشنامه رضایت شغلی توسط لینز (2003) به منظور سنجش میزان رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت شغلی دارای 13 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (کار من، فرصت کسب تجربه کاری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری مشتری پارک و همکاران (2018) – 7 سوالی

پرسشنامه وفاداری مشتری پارک و همکاران (2018) – 7 سوالی Human Resource Management Questionnaire پرسشنامه وفاداری مشتری توسط پارک و همکاران (2018) به منظور سنجش  وفاداری مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری مشتری دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (به چه…

ادامه مطلب

پرسشنامه شبکه های اجتماعی لی و همکاران (2006) – 5 سوالی

پرسشنامه شبکه های اجتماعی لی و همکاران (2006) – 5 سوالی Human Resource Management Questionnaire پرسشنامه شبکه های اجتماعی توسط لی و همکاران (2006) به منظور سنجش شبکه های اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شبکه های اجتماعی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار صمیمی کارکنان پادسکاف و همکاران (2005) – 4 سوالی

پرسشنامه رفتار صمیمی کارکنان پادسکاف و همکاران (2005) – 4 سوالی Intimate Personnel Behavior Questionnaire پرسشنامه رفتار صمیمی کارکنان توسط پادسکاف و همکاران (2005) به منظور سنجش رفتار صمیمی کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار صمیمی کارکنان دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب