پرسشنامه فرهنگ نوآوری اسکرلاواج و همکاران (2010)

پرسشنامه فرهنگ نوآوری اسکرلاواج و همکاران (2010) Innovation Culture questionnaire   پرسشنامه فرهنگ نوآوری توسط اسکرلاواج و همکاران (2010) به منظور سنجش فرهنگ نوآوری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرهنگ نوآوری دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (تا چه میزان نتايج ارزيابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضايت شغلی کارکنان ويسوکی و کروم  (1991) – 10 سوالی

پرسشنامه رضايت شغلی کارکنان ويسوکی و کروم  (1991) – 10 سوالی Employee’s Job Satisfaction questionnaire   پرسشنامه رضايت شغلی کارکنان توسط ويسوکی و کروم (1991) به منظور سنجش رضايت شغلی کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضايت شغلی کارکنان  دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری خدمتگزار اديگوزل و همکاران (2020)

پرسشنامه رهبری خدمتگزار اديگوزل و همکاران (2020) Servant leadership questionnaire   پرسشنامه رهبری خدمتگزار اديگوزل، فاروك و كارادل (2020) و آبردمان، دهلیز و حمد (2020) به منظور سنجش رهبری خدمتگزار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری خدمتگزار دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه مديريت استراتژيک منابع انسانی اديگوزل و همکاران (2020)

پرسشنامه مديريت استراتژيک منابع انسانی اديگوزل و همکاران (2020) Strategic human resource management questionnaire   پرسشنامه مديريت استراتژيک منابع انسانی اديگوزل، فاروك و كارادل (2020) به منظور سنجش مديريت استراتژيک منابع انسانی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مديريت استراتژيک منابع انسانی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد عاطفی اديگوزل و همکاران (2020)

پرسشنامه تعهد عاطفی اديگوزل و همکاران (2020) Affective commitment questionnaire   پرسشنامه تعهد عاطفی اديگوزل، فاروك و كارادل (2020) به منظور سنجش تعهد عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد عاطفی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من بسیار خوشحال میشوم كه…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد شغلی آبردمان و همکاران (2020)

پرسشنامه عملکرد شغلی آبردمان و همکاران (2020) Task performance questionnaire   پرسشنامه عملکرد شغلی آبردمان، دهیلز و حمد (2020) به منظور سنجش عملکرد شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد شغلی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من احساس می كنم از…

ادامه مطلب

پرسشنامه درگیری شغلی آبردمان و همکاران(2020)

پرسشنامه درگیری شغلی آبردمان و همکاران(2020) Work engagement questionnaire   پرسشنامه درگیری شغلی آبردمان، دهیلز و حمد (2020) به منظور سنجش درگیری شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه درگیری شغلی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من انرژی كافی برای انجام وظايفم…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی اديگوزل و همکاران (2020)

پرسشنامه رضایت شغلی اديگوزل و همکاران (2020) Job satisfaction questionnaire   پرسشنامه رضایت شغلی اديگوزل، فاروك و كارادل (2020) و آبردمان، دهیلز و حمد (2020) به منظور سنجش رضایت شغلی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت شغلی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی (1395) – 16 سوالی

پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی (1395) – 16 سوالی Strategic Management of Human Resources questionnaire   پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی توسط رستم زاده و همکاران (1395) به منظور سنجش مدیریت استراتژیک منابع انسانی (1395) طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی دارای 16 سوال و 5…

ادامه مطلب

پرسشنامه راست کرداری مدیران (1395)

پرسشنامه راست کرداری مدیران (1395) Integrity Management questionnaire   پرسشنامه راست کرداری مدیران ضرغامی و دانایی فرد (1395) به منظور سنجش راست کرداری مدیران  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه راست کرداری مدیران  دارای 12 سوال و دو مولفه صداقت در رفتار و صداقت در گفتار می باشد و بر…

ادامه مطلب