پرسشنامه ویژگی های شغل جان واگنر (1995)

پرسشنامه ویژگی های شغل جان واگنر (1995) job characteristics questionnaire پرسشنامه ویژگی های شغل بر مبنای مدل هاکمن و اولدهام، توسط جان واگنر (1995) به منظور سنجش ویژگی های شغل طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ویژگی های شغل دارای 15 سوال و 5 مولفه تنوع مهارت، هویت وظایف، اهمیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعلق سازمانی آرمسترانگ (2008)

پرسشنامه تعلق سازمانی آرمسترانگ (2008) Organizational Belonging questionnaire   پرسشنامه تعلق سازمانی توسط آرمسترانگ (2008) به منظور سنجش تعلق سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعلق سازمانی دارای 15 سوال و 5 مولفه تعلق، محیط کار، رهبری، اراده فرصت برای رشد و ارائه فرصت برای مشارکت می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه حکمرانی خوب (1390)

پرسشنامه حکمرانی خوب (1390) Good Governance questionnaire   پرسشنامه حکمرانی خوب توسط مقیمی و رمضان (1390) به منظور سنجش حکمرانی خوب طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حکمرانی خوب دارای 35 سوال و 6 مولفه نتیجه گیری، اثربخشی نقش ها و ظایف، ارتقاء ارزش شفاف سازی، ظرفیت سازی و پاسخگویی…

ادامه مطلب

پرسشنامه عدالت رهبری کولکوییت (2001)

پرسشنامه  عدالت رهبری کولکوییت (2001) Leadership justice questionnaire   پرسشنامه عدالت رهبری توسط کولکوییت (2001) به منظور سنجش عدالت رهبری  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عدالت رهبری  دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مدیران و سرپرستانی که در سازمان با آنها ارتباط کاری…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتارهای تلافی جویانه ویلیام و اندرسون (1999)

پرسشنامه رفتارهای تلافی جویانه ویلیام و اندرسون (1999) Retaliatory Behaviors questionnaire پرسشنامه رفتارهای تلافی جویانه توسط ویلیام و اندرسون (1999) به منظور سنجش رفتارهای تلافی جویانه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتارهای تلافی جویانه دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اگر امکان داشته…

ادامه مطلب

پرسشنامه انسجام سازمانی کاپتین و همکاران (2005)

پرسشنامه انسجام سازمانی کاپتین و همکاران (2005) Organizational Cohesion questionnaire پرسشنامه انسجام سازمانی توسط کاپتین و همکاران (2005) به منظور سنجش انسجام سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انسجام سازمانی دارای 14 سوال و 3 مولفه خط مشی ها و پرداخت ها و ارتقا، پیش رفتن برای موفق شدن…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتیاد به کار رابینسون (1999)

پرسشنامه اعتیاد به کار رابینسون (1999) Work-Addiction Risk Test پرسشنامه اعتیاد به کار توسط رابینسون (1999) به منظور سنجش اعتیاد به کار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتیاد به کار دارای 25 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(قبل از اینکه از تمامی حقایق و…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری کاریزماتیک اولیو و باس (2002)

پرسشنامه رهبری کاریزماتیک اولیو و باس (2002) charismatic leadership questionnaire   پرسشنامه رهبری کاریزماتیک توسط اولیو و باس (2002) به منظور سنجش رهبری کاریزماتیک طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری کاریزماتیک دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(سرپرست من درباره کارهایی که باید…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت از ارتباطات داونز و آدریان (1997)

پرسشنامه رضایت از ارتباطات داونز و آدریان (1997) Communication satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت از ارتباطات توسط داونز و آدریان (1997) به منظور سنجش رضایت از ارتباطات طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت از ارتباطات دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(ارتباطات درون سازمان…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش های سازمانی کمرون و کوئین (1999)

پرسشنامه ارزش های سازمانی کمرون و کوئین (1999) Organizational Values questionnaire پرسشنامه ارزش های سازمانی توسط کمرون و کوئین (1999) به منظور سنجش ارزش های سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش های سازمانی دارای 24 سوال و 6 مولفه مشخصه های برجسته سازمان، رهبری سازمانی، مدیریت کارکنان، چسب…

ادامه مطلب
logo-samandehi