پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی کردنول ۲۰۰۷

      پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی کردنول ۲۰۰۷ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط کردنول در سال (۲۰۰۷) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۹ سوال و شامل ۷ مولفه رفتارهای کمکی، اطاعت سازمانی، جوانمردی، وفاداری سازمانی، ابتکار فردی، رفتار مدنی و توسعه خود می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی گروهی معلمان ویگودا و همکاران ۲۰۰۷

      پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی گروهی معلمان ویگودا و همکاران ۲۰۰۷ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی گروهی معلمان توسط ویگودا و همکاران در سال (۲۰۰۷) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی گروهی معلمان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۳ سوال و شامل ۳ مولفه رفتار شهروندی سازمانی در سطح فردی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا و بورادوس ۲۰۰۵، ۱۳ سوالی

      پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی واکولا و بورادوس ۲۰۰۵ – ۱۳ سوالی پرسشنامه سکوت سازمانی توسط واکولا و بورادوس در سال (۲۰۰۵) به منظور سنجش سکوت سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۳ سوال و شامل ۳ مولفه سکوت تدافعی، سکوت مطیع و سکوت نوع دوستانه می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی واکولا و بورادوس ۲۰۰۵ – ۱۵ سوالی

      پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی واکولا و بورادوس ۲۰۰۵ – ۱۵ سوالی پرسشنامه سکوت سازمانی توسط واکولا و بورادوس در سال (۲۰۰۵) به منظور سنجش سکوت سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و شامل ۳ مولفه نگرش مدیریت عالی به سکوت، نگرش سرپرست به سکوت و فرصت های…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد قابلیت یادگیری سازمانی چیوا و همکاران ۲۰۰۷

      پرسشنامه استاندارد قابلیت یادگیری سازمانی چیوا و همکاران ۲۰۰۷ پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی توسط چیوا و همکاران در سال (۲۰۰۷) به منظور سنجش قابلیت یادگیری سازمانی طراحی و تدوین شده و در ایران توسط نادی و سجادیان در سال (۱۳۹۰) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال و شامل ۵ مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد هشیاری سازمانی

      پرسشنامه استاندارد هشیاری سازمانی پرسشنامه هشیاری سازمانی توسط پهلوان صادق و عبدالهی در سال (۱۳۹۵) به منظور سنجش هشیاری سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و شامل ۵ مولفه سرعت عمل و چابکی، انعطاف پذیری، پاسخگویی، یادگیری مشروط و توسعه شناخت، و اعتماد و گشاده رویی می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد یادگیری خود راهبر فیشر و همکاران ۲۰۰۱

      پرسشنامه استاندارد یادگیری خود راهبر فیشر و همکاران ۲۰۰۱ پرسشنامه یادگیری خود راهبر توسط فیشر و همکاران در سال (۲۰۰۱) به منظور سنجش خود راهبری افراد در یادگیری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۹ سوال و شامل ۳ مولفه خودمدیریتی و تمایل به یادگیری و خود کنترلی می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد هوش معنوی فرهوش و همکاران ۱۳۹۸

      پرسشنامه استاندارد هوش معنوی فرهوش و همکاران ۱۳۹۸ پرسشنامه هوش معنوی دانشجوی مسلمان توسط فرهوش و همکاران در سال (۱۳۹۸) به منظور سنجش هوش معنوی دانشجویان مسلمان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و شامل ۳ مولفه تاب آوری معنوی، احساس نزدیکی به خدا و هدفمندی معنوی می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تصمیم گیری حرفه ای دانشجویان بتز و لزو ۱۹۹۶

      پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تصمیم گیری حرفه ای دانشجویان بتز و لزو ۱۹۹۶ پرسشنامه خودکارآمدی تصمیم گیری حرفه ای (شغلی) دانشجویان توسط بتز و لزو در سال (۱۹۹۶) به منظور سنجش خودکارآمدی تصمیم گیری حرفه ای دانشجویان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و شامل ۵ مولفه تعهد حرفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی پژوهشی هولدن و همکاران ۱۹۹۹

      پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی پژوهشی هولدن و همکاران ۱۹۹۹ پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی توسط هولدن و همکاران در سال (۱۹۹۹) به منظور سنجش خودکارآمدی پژوهشی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۹ می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (استفاده از گزینه های مختلف پژوهشی به…

ادامه مطلب