پرسشنامه ارزش های اخلاقی (1398)

پرسشنامه ارزش های اخلاقی (1398) Moral values questionnaire پرسشنامه ارزش های اخلاقی توسط حسین زاده مبارکه (1398) بر اساس مدل باکر و همکاران (2006) به منظور سنجش ارزش های اخلاقی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش های اخلاقی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود رهبری (1392)

پرسشنامه خود رهبری (1392) Self-leadership questionnaire پرسشنامه خود رهبری توسط رحیمی و همکاران (1392) به منظور سنجش خود رهبری  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خود رهبری  دارای 12 سوال و 4 مولفه خود هدف گذاری، خود تشویقی، خود تنبیهی و خود مشاهده ای می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش های سازمانی ووینهاردت و گلبوویت (2015)

پرسشنامه ارزش های سازمانی ووینهاردت و گلبوویت (2015) Organizational Values questionnaire پرسشنامه ارزش‌های سازمانی توسط ووینهاردت و گلبوویت (2015) به منظور سنجش ارزش‌های سازمانی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش‌های سازمانی  دارای 47 سوال و 7 مولفه ارزش های اقتصادی،، ارزش های اجتماعی، ارزش های اخلاقی، ارزش های معنوی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاری سازمانی استریکمن و مارشود (2010)

پرسشنامه سازگاری سازمانی استریکمن و مارشود (2010) Organizational Compatibility questionnaire پرسشنامه سازگاری سازمانی توسط استریکمن و مارشود (2010) به منظور سنجش سازگاری سازمانی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سازگاری سازمانی  دارای 16 سوال و 5 مولفه چشم انداز مشترک، کنجکاوی، تفکر سیستمی، سرمایه اجتماعی و تمرکز بیرونی می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه بدبینی سازمانی کالاگان و آکسو (2010)

پرسشنامه بدبینی سازمانی کالاگان و آکسو (2010) Organizational Cynicism questionnaire پرسشنامه بدبینی سازمانی توسط کالاگان و آکسو (2010) به منظور سنجش بدبیني سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بدبیني سازمانی دارای 13 سوال و 3 مولفه بدبینی احساسی، بدبینی شناختی و بدبینی رفتاری می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشروعیت سازمانی فیدان و بالسی (2018)

پرسشنامه مشروعیت سازمانی فیدان و بالسی (2018) Organizational legitimacy questionnaire پرسشنامه مشروعیت سازمانی توسط فیدان و بالسی (2018) به منظور سنجش مشروعیت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مشروعیت سازمانی دارای 26 سوال و 3 مولفه مشروعیت عملی، مشروعیت اخلاقی و مشروعیت شناختی می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه شایعه سازمانی داگلی و هان (2018)

پرسشنامه شایعه سازمانی داگلی و هان (2018) Organizational rumor questionnaire پرسشنامه شایعه سازمانی توسط داگلی و هان (2018) به منظور سنجش شایعه سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شایعه سازمانی دارای 24 سوال و 3 مولفه کسب اطلاعات، اجتماعی شدن و اثربدبینانه می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش های سازمانی فارنهایم و همکاران (2009)

پرسشنامه ارزش های سازمانی فارنهایم و همکاران (2009) Organizational and work values questionnaire پرسشنامه ارزش های سازمانی توسط فارنهایم و همکاران (2009) به منظور سنجش ارزش های سازمانی و کاری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش های سازمانی دارای 36 سوال و 6 مولفه ارزش های رشد انسانی، روابط…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری مثبت گرا کامرون (2008)

پرسشنامه رهبری مثبت گرا کامرون (2008) Positive leadership questionnaire پرسشنامه رهبری مثبت گرا توسط کامرون (2008) به منظور سنجش رهبري مثبت گرا طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبري مثبت گرا دارای 17 سوال و 4 مولفه جو مثبت، روابط انسانی مثبت، ارتباطات مثبت، و معناگرایی مثبت می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوآوری سبز ابراهيمی و مير برگ کار (2017)

پرسشنامه نوآوری سبز ابراهيمی و مير برگ کار (2017) Green innovation questionnaire  پرسشنامه نوآوری سبز توسط ابراهيمی و مير برگ کار (2017) به منظور سنجش نوآوری سبز طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نوآوری سبز دارای 15 سوال و 3 مولفه نوآوری خدمات، نوآوری اداری و نوآوری فرایند می باشد…

ادامه مطلب