پکیج پرسشنامه تاب آوری کونور و دیودسون

        پکیج پرسشنامه تاب آوری کونور و دیودسون این پکیج حاوی ۲ پرسشنامه در مورد تاب آوری می باشد. تعریف مفهومی تاب آوری تاب آوری: سطحی از مقابله با سختی ها است یا درجه ای که افراد به مشکلات پاسخ می دهند و توانایی است که به افراد امکان غلبه بر سختی ها…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به رایانه لوید و گرسارد ۱۹۸۶

    پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به رایانه لوید و گرسارد ۱۹۸۶ (Computer Attitude Scale (CAS پرسشنامه نگرش نسبت به رایانه توسط لوید و گرسارد (۱۹۸۶) به منظور سنجش نگرش نسبت به رایانه در دبیران طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط محمدی و همکاران (۱۳۹۲) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۳۰…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی

    پرسشنامه استاندارد ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی Political Organizational Behavior Perception Questionnaire پرسشنامه ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی به منظور سنجش ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط نقشبندی و میرانی (۱۳۹۸) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و سه مولفه رفتارهای سیاسی عمومی، موفقیت به واسطه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کیفیت آموزشی در مدرسه (QESQ)

    پرسشنامه استاندارد کیفیت آموزشی در مدرسه (QESQ) پرسشنامه کیفیت آموزشی در مدرسه توسط موسوی و همکاران (۱۳۹۶) به منظور سنجش کیفیت آموزشی در مدرسه طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۷ سوال و چهار مولفه ویژگی های رفتار حرفه ای معلمان، امکانات و برنامه ریزی آموزشی، استعدد کلی و رغبت سنجی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد استعداد کاری دانشجویان

    پرسشنامه استاندارد استعداد کاری دانشجویان Work Keys Talent Assessment پرسشنامه استعداد کاری دانشجویان توسط موسسه آزمون سازی آمریکا در سال (۲۰۰۹) به منظور سنجش استعداد کاری دانشجویان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط مطهری نژاد و اسمعیلی ماهانی (۱۳۹۴) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۴۶ سوال و ده مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد شایستگی حرفه ای معلمان

    پرسشنامه استاندارد شایستگی حرفه ای معلمان پرسشنامه شایستگی حرفه ای معلمان توسط مطهری نژاد و جهانگرد (۱۳۹۷) به منظور سنجش شایستگی حرفه ای معلمان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال و سه مولفه برنامه ریزی برای آموزش، اخلاق و مسئولیت حرفه ای و مدیریت منابع می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ابهام نقش ریزو و همکاران ۱۹۷۰

    پرسشنامه استاندارد ابهام نقش ریزو و همکاران ۱۹۷۰ Role ambiguity questionnaire پرسشنامه ابهام نقش توسط ریزو و همکاران (۱۹۷۰) به منظور سنجش ابهام نقش طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط آقایی و همکاران (۱۳۹۰) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۶ سوال می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تعارض نقش ریزو و همکاران ۱۹۷۰

    پرسشنامه استاندارد تعارض نقش ریزو و همکاران ۱۹۷۰ Role conflict questionnaire پرسشنامه تعارض نقش توسط ریزو و همکاران (۱۹۷۰) به منظور سنجش تعارض نقش طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط آقایی و همکاران (۱۳۹۰) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۸ سوال می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خلاقیت کارکنان گانسن و ویتز ۱۹۹۶

      پرسشنامه استاندارد خلاقیت کارکنان گانسن و ویتز ۱۹۹۶  Employee creativity questionnaire پرسشنامه خلاقیت کارکنان توسط گانسن و ویتز (۱۹۹۶) به منظور سنجش خلاقیت کارکنان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط مرتضوی و همکاران (۱۳۹۵) مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه دارای ۳ سوال می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رفتار نوآورانه شغلی جانسن ۲۰۰۰

        پرسشنامه استاندارد رفتار نوآورانه شغلی جانسن ۲۰۰۰ پرسشنامه رفتار نوآورانه شغلی توسط جانسن (۲۰۰۰) بر اساس مدل توسعه یافته اسکات و بروس به منظور سنجش رفتار نوآورانه شغلی کارکنان تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۹ سوال و ۳ مولفه تولید ایده، ارتقاء ایده و تحقق ایده می باشد و بر…

ادامه مطلب