پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی بینزتاک و همکاران ۲۰۰۳

      پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی بینزتاک و همکاران ۲۰۰۳ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط بینزتاک و همکاران در سال (۲۰۰۳) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و شامل ۳ مولفه رفتارهای وفادارانه، رفتارهای اطاعتی و رفتارهای مشارکتی می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی در مدارس دی پاولا و تاچن موران ۲۰۰۱

      پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی در مدارس دی پاولا و تاچن موران ۲۰۰۱ Organizational Citizenship Behavior in Schools Scale پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی در مدارس توسط دی پاولا و تاچن موران در سال (۲۰۰۱) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی معلمان در مدارس طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی در نظام های آموزشی چن و کری  ۲۰۰۹

      پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی در نظام های آموزشی چن و کری  ۲۰۰۹ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی در نظام های آموزشی توسط چن و کری در سال (۲۰۰۹) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی در نظام های آموزشی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و شامل ۲ مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی دی پاولا و هوی ۲۰۰۴

      پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی دی پاولا و هوی ۲۰۰۴ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی در مدارس توسط دی پاولا و هوی در سال (۲۰۰۴) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی معلمان در مدارس طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی کردنول ۲۰۰۷

      پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی کردنول ۲۰۰۷ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط کردنول در سال (۲۰۰۷) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۹ سوال و شامل ۷ مولفه رفتارهای کمکی، اطاعت سازمانی، جوانمردی، وفاداری سازمانی، ابتکار فردی، رفتار مدنی و توسعه خود می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی گروهی معلمان ویگودا و همکاران ۲۰۰۷

      پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی گروهی معلمان ویگودا و همکاران ۲۰۰۷ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی گروهی معلمان توسط ویگودا و همکاران در سال (۲۰۰۷) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی گروهی معلمان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۳ سوال و شامل ۳ مولفه رفتار شهروندی سازمانی در سطح فردی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا و بورادوس ۲۰۰۵، ۱۳ سوالی

      پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی واکولا و بورادوس ۲۰۰۵ – ۱۳ سوالی پرسشنامه سکوت سازمانی توسط واکولا و بورادوس در سال (۲۰۰۵) به منظور سنجش سکوت سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۳ سوال و شامل ۳ مولفه سکوت تدافعی، سکوت مطیع و سکوت نوع دوستانه می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی واکولا و بورادوس ۲۰۰۵ – ۱۵ سوالی

      پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی واکولا و بورادوس ۲۰۰۵ – ۱۵ سوالی پرسشنامه سکوت سازمانی توسط واکولا و بورادوس در سال (۲۰۰۵) به منظور سنجش سکوت سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و شامل ۳ مولفه نگرش مدیریت عالی به سکوت، نگرش سرپرست به سکوت و فرصت های…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد قابلیت یادگیری سازمانی چیوا و همکاران ۲۰۰۷

      پرسشنامه استاندارد قابلیت یادگیری سازمانی چیوا و همکاران ۲۰۰۷ پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی توسط چیوا و همکاران در سال (۲۰۰۷) به منظور سنجش قابلیت یادگیری سازمانی طراحی و تدوین شده و در ایران توسط نادی و سجادیان در سال (۱۳۹۰) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال و شامل ۵ مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد هشیاری سازمانی

      پرسشنامه استاندارد هشیاری سازمانی پرسشنامه هشیاری سازمانی توسط پهلوان صادق و عبدالهی در سال (۱۳۹۵) به منظور سنجش هشیاری سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و شامل ۵ مولفه سرعت عمل و چابکی، انعطاف پذیری، پاسخگویی، یادگیری مشروط و توسعه شناخت، و اعتماد و گشاده رویی می…

ادامه مطلب