پرسشنامه مدیریت منابع انسانی لی و همکاران (2006) – 8 سوالی

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی لی و همکاران (2006) – 8 سوالی Human Resource Management Questionnaire پرسشنامه مدیریت منابع انسانی توسط لی و همکاران (2006) به منظور سنجش مدیریت منابع انسانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت منابع انسانی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلد اسمیت (2007) – 7 سوالی

پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلد اسمیت (2007) – 7 سوالی Organizational Performance Questionnaire پرسشنامه عملکرد سازمانی توسط هرسی و گلداسمیت (2007) به منظور سنجش عملکرد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد سازمانی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (روابط دوستانه…

ادامه مطلب

پرسشنامه تنبلی اجتماعی جورج (1992)

پرسشنامه تنبلی اجتماعی جورج (1992) Social loafing Questionnaire George (1992) پرسشنامه تنبلی اجتماعی توسط جورج (19992) به منظور سنجش میزان تنبلی اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تنبلی اجتماعی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (اگر ببینم که معلمان دیگری برای کمک…

ادامه مطلب

پرسشنامه صمیمیت سازمانی (1398) – 21 سوالی

پرسشنامه صمیمیت سازمانی (1398) – 21 سوالی Organizational Intimacy Questionnaire پرسشنامه صمیمیت سازمانی توسط ابراهیم زاده (1398) به منظور سنجش صمیمیت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه صمیمیت سازمانی دارای 21 سوال و 3 مولفه جو سازمانی، درک سازمانی و روابط حسنه می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه درک سازمانی کارکنان براساس نظریه برابری آدامز – 7 سوالی

پرسشنامه درک سازمانی کارکنان براساس نظریه برابری آدامز  – 7 سوالی Staff Organizational Perception Questionnaire based on Adams’s theory of equality پرسشنامه درک سازمانی کارکنان براساس نظریه برابری آدامز (1963) به منظور سنجش درک سازمانی کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه درک سازمانی کارکنان دارای 8 سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد بازرگانی (1386) – 7 سوالی

پرسشنامه عملکرد بازرگانی (1386) – 7 سوالی Business Performance Questionnaire پرسشنامه عملکرد بازرگانی توسط عالی و بختیاری (1386) به منظور سنجش عملکرد بازرگانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد بازرگانی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (وضعیت به دست آوردن سهم بازار…

ادامه مطلب

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (2000) – 8 سوالی

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (2000) – 8 سوالی Organizational Climate Questionnaire پرسشنامه جو سازمانی توسط هالپین و کرافت (2000) به منظور سنجش جو سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جو سازمانی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (تا چه اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه روابط حسنه ماتسون (1983) – 6 سوالی

پرسشنامه  روابط حسنه ماتسون (1983) – 6 سوالی Good Relationships Questionnaire Matson (1983) پرسشنامه روابط حسنه توسط ماتسون (1983) به منظور سنجش روابط حسنه در بین افراد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه روابط حسنه دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من می…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی اورگان و کونوسکی (1996) – 19 سوالی

پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی اورگان و کونوسکی (1996) – 19 سوالی Organizational citizenship behavior Questionnaire Organ & Konovsky (1968) پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی توسط اورگان و کونوسکی (1996) به منظور سنجش میزان رفتار شهروندي سازمانی  افراد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی دارای 19 سوال و 5…

ادامه مطلب

پرسشنامه جو سازمانی لیتوین و استرینجر(1968)

پرسشنامه جو سازمانی لیتوین و استرینجر(1968) Organizational Climate Questionnaire Litwin & Stringer (1968) پرسشنامه جو سازمانی توسط لیتوین و استرینجر (1968) به منظور سنجش میزان جو سازمانی افراد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جو سازمانی دارای 26 سوال و 9 مولفه ساختار، مسئولیت، پاداش، ریسک، صمیمیت، حمایت، ضوابط، برخورد،…

ادامه مطلب