پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی چانگ و هانگ (2005) – 14 سوالی

پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی چانگ و هانگ (2005) – 14 سوالی Strategic human resources management questionnaire   پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی چانگ و هانگ (2005) به منظور سنجش مدیریت استراتژیک منابع انسانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی دارای 14 سوال و 7 مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه برون سپاری وظایف (1387)

پرسشنامه برون سپاری وظایف (1387) Outsourcing of Organizational Tasks questionnaire   پرسشنامه برون سپاری وظایف رهنورد و خاوندکار (1387) به منظور سنجش برون سپاری وظایف طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه برون سپاری وظایف دارای 22 سوال و 4 مولفه جنبه مالی، جنبه ارباب رجوع، جنبه فرایند های داخلی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون (2005)

پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون (2005) Organizational Virtue questionnaire پرسشنامه فضیلت سازمانی توسط کامرون (2005) به منظور سنجش فضیلت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فضیلت سازمانی دارای 15 سوال و 5 مولفه خوشبینی، اعتماد، همدردی، انسجام و بخشش می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(ما تلاش…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی اوگر یوزگت و همکاران (2015)

پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی اوگر یوزگت و همکاران (2015) Strategic Human Resource Management questionnaire   پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی اوگر یوزگت و همکاران (2015) به منظور سنجش مدیریت استراتژیک منابع انسانی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی دارای 14 سوال و 5 مولفه آموزش،…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوآوری سازمانی اوگر یوزگت و همکاران (2015)

پرسشنامه نوآوری سازمانی اوگر یوزگت و همکاران (2015) Organizational Innovation questionnaire   پرسشنامه نوآوری سازمانی اوگر یوزگت و همکاران (2015) به منظور سنجش نوآوری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نوآوری سازمانی دارای 12 سوال و 2 مولفه اکتشاف و بهره برداری باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه ظرفیت مدیریت دانش اوگر یوزگت و همکاران (2015)

پرسشنامه ظرفیت مدیریت دانش اوگر یوزگت و همکاران (2015) Knowledge Management Capacity questionnaire   پرسشنامه ظرفیت مدیریت دانش اوگر یوزگت و همکاران (2015) به منظور سنجش ظرفیت مدیریت دانش  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ظرفیت مدیریت دانش دارای 10 سوال و سه مولفه کسب دانش، به اشتراک گذاری دانش…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد سازمانی کاناواتاناچی و یو (2002)

پرسشنامه اعتماد سازمانی کاناواتاناچی و یو (2002) Organization trust questionnaire   پرسشنامه اعتماد سازمانی کاناواتاناچی و یو (2002) به منظور سنجش اعتماد سازمانی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد سازمانی دارای 12 سوال و سه مولفه اعتماد مبتنی بر شناخت، اعتماد مبتنی بر تاثیر و گرایش به اعتماد می…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی چانگ و هانگ (2005)

پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی چانگ و هانگ (2005) Strategic Human Resource Management questionnaire   پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی چانگ و هانگ (2005) به منظور سنجش مدیریت استراتژیک منابع انسانی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی دارای 25 سوال و 5 مولفه کارمندیابی، آموزش و…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهره وری سازمانی هرسی و گلد اسمیت (2002)

پرسشنامه بهره وری سازمانی هرسی و گلد اسمیت (2002) Productivity organization questionnaire   پرسشنامه بهره وری سازمانی هرسی و گلد اسمیت (2002)) به منظور سنجش بهره وری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بهره وری سازمانی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی حمدامین و آتان (2019)

پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی حمدامین و آتان (2019) Strategic Human Resource Management questionnaire   پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی حمدامین و آتان (2019) به منظور سنجش مدیریت استراتژیک منابع انسانی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب