پرسشنامه مديريت زنجيره تأمين سبز ژو و همکاران (2008)

پرسشنامه مديريت زنجيره تأمين سبز ژو و همکاران (2008) Green supply chain management questionnaire پرسشنامه مديريت زنجيره تأمين سبز توسط ژو و همکاران (2008) به منظور سنجش مديريت زنجيره تأمين سبز طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مديريت زنجيره تأمين سبز دارای 21 سوال و 5 مولفه مدیریت محیط داخلی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش های کاری آلاس (2007)

پرسشنامه ارزش های شغلی آلاس (2007) Job values questionnaire پرسشنامه ارزش های کاری یا شغلی توسط آلاس (2007) به منظور سنجش ارزش های کاری یا شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش های کاری یا شغلی دارای 27 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشروعیت سازمانی الزبک (1994)

پرسشنامه مشروعیت سازمانی الزبک (1994) Organizational Legitimacy questionnaire پرسشنامه مشروعیت سازمانی توسط الزیک (1994) به منظور سنجش مشروعیت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مشروعیت سازمانی دارای 12 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (مدیر مدرسه، کنترل و نظارت مستقیمی برروی فعالیت معلمان دارد.)…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشروعیت سازمانی زیست محیطی لی و همکاران (2017)

پرسشنامه مشروعیت سازمانی زیست محیطی لی و همکاران (2017) Environmental Organizational Legitimacy questionnaire پرسشنامه مشروعیت سازمانی زیست محیطی توسط لی و همکاران (2017) به منظور سنجش مشروعیت سازمانی زیست محیطی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مشروعیت سازمانی زیست محیطی دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت سازمانی سبز چیما و همکاران (2020)

پرسشنامه هویت سازمانی سبز چیما و همکاران (2020) Green Organizational Identity questionnaire پرسشنامه هویت سازمانی سبز توسط روسکو و همکاران (2020) به منظور سنجش هویت سازمانی سبز  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت سازمانی سبز  دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(آینده نگری،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استراتژی نوآوری سبز روسکو و همکاران (2019)

پرسشنامه استراتژی نوآوری سبز روسکو و همکاران (2019) Green Innovation Strategy questionnaire پرسشنامه استراتژی نوآوری سبز  توسط روسکو و همکاران (2019) به منظور سنجش استراتژی نوآوری سبز  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استراتژی نوآوری سبز  دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(خدمات سبز…

ادامه مطلب

پرسشنامه هويت سبز سازمانی چن (2011)

پرسشنامه هويت سبز سازمانی چن (2011) Green Organizational Identity questionnaire پرسشنامه هويت سبز سازمانی  توسط چن (2011) به منظور سنجش هويت سبز سازمانی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هويت سبز سازمانی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من احساس میکنم که شرکت مجموعه…

ادامه مطلب

پرسشنامه ریاکاری سازمانی (1389)

پرسشنامه ریاکاری سازمانی (1389) Organizational Hypocrisy questionnaire پرسشنامه ریاکاری سازمانی توسط هادوی نژاد و همکاران (1389) به منظور سنجش ریاکاری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ریاکاری سازمانی دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (نادیده گرفتن مشکلات مدرسه و اھمیت دادن به…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوآوری سبز کیم و شیم (2018)

پرسشنامه نوآوری سبز کیم و شیم (2018) Green Innovation questionnaire پرسشنامه نوآوری سبز توسط کیم و شیم (2018) به منظور سنجش نوآوری سبز  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نوآوری سبز  دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (شرکت از طریق ایجاد روش های…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشروعیت سازمانی پاتکی و پاندری (2020)

پرسشنامه مشروعیت سازمانی پاتکی و پاندری (2020) Organizational Legitimacy questionnaire پرسشنامه مشروعیت سازمانی  توسط پاتکی و پاندری (2020) به منظور سنجش مشروعیت سازمانی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مشروعیت سازمانی  دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(زمانی یک کارمند کلیدی این سازمان را…

ادامه مطلب