ادبیات و پرسشنامه سرمایه اجتماعی

ادبیات و پرسشنامه سرمایه اجتماعی ادبیات و پرسشنامه سرمایه اجتماعی مفهوم سرمایه اجتماعی در سالهای اخیر در حوزه­های گوناگون علوم اجتماعی ،اقتصاد و اخیرا در علوم سیاسی مطرح شده است .سرمایه اجتماعی عبارت است از ارتباطات و شبکه های اجتماعی که می توانند حس همکاری و اطمینان را در میان افراد یک جامعه  پدید آورند….

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کار تیمی لنچیونی ۲۰۰۲- ۲۵ سوالی

    پرسشنامه استاندارد کار تیمی لنچیونی ۲۰۰۲- ۲۵ سوالی پرسشنامه استاندارد کار تیمی بر اساس مولفه های کار تیمی لنچیونی (۲۰۰۲) به منظور سنجش کار تیمی در افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و ۵ بعد تعهد، اعتماد، مسئولیت پذیری، برخورد سازنده و هدفمندی می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رهبری اخلاقی کالشون و همکاران ۲۰۱۱

    پرسشنامه استاندارد رهبری اخلاقی کالشون و همکاران ۲۰۱۱ (Ethical Leadership at Work Questionnaire (ELW پرسشنامه رهبری اخلاقی توسط کالشون و همکاران (۲۰۱۱) به منظور سنجش میزان رهبری اخلاقی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۳ سوال و ۴ مولفه صداقت، تسهیم قدرت، رهنمود های اخلاقی و انصاف می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد آوای کارکنان زهیر و اردوقان ۲۰۱۱

    پرسشنامه استاندارد آوای کارکنان زهیر و اردوقان ۲۰۱۱ Employee Voice questionnaire Zehir & Erdogan 2011 پرسشنامه آوای کارکنان توسط زهیر و اردوقان (۲۰۱۱) به منظور سنجش آوای کارکنان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و ۳ مولفه آوای مطیع، آوای نوع دوستانه و آوای تدافعی می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای کارکنان

    پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای کارکنان پرسشنامه اخلاق حرفه ای کارکنان توسط یزدان ستا و اسعدی (۱۳۹۵) به منظور سنجش میزان اخلاق حرفه ای کارکنان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال و ۳ بعد فرهنگی، وظیفه ایی و برابری می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد واکنش کارکنان نسبت به تحول تانگ و گائو ۲۰۱۲

    پرسشنامه استاندارد واکنش کارکنان نسبت به تحول تانگ و گائو ۲۰۱۲ پرسشنامه واکنش کارکنان نسبت به تحول توسط تانگ و گائو (۲۰۱۲) به منظور سنجش میزان واکنش کارکنان نسبت به تحول طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط کاظم زاده (۱۳۹۳) با تغییراتی به منظور سنجش واکنش کارکنان نسبت به…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ارتباطات درون واحدی تانگ و گائو ۲۰۱۲

    پرسشنامه استاندارد ارتباطات درون واحدی تانگ و گائو ۲۰۱۲ پرسشنامه ارتباطات درون واحدی توسط تانگ و گائو (۲۰۱۲) به منظور سنجش میزان ارتباطات درون واحدی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط کاظم زاده (۱۳۹۳) با تغییراتی به منظور سنجش ارتباطات درون واحدی اعتباریابی شده است. با این پرسشنامه دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد شادکامی در سازمانها

    پرسشنامه استاندارد شادکامی در سازمان پرسشنامه شادکامی در سازمان توسط کوشش تبار (۱۳۹۶) به منظور سنجش شادکامی در سازمان مبتنی بر فرهنگ ملی (ایرانی- اسلامی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۷۱ سوال و ۶ مولفه فیزیکی، اجتماعی، روانی، معنوی، انسجام، جامعه پذیری می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی مینسوتا ویس و همکاران ۱۹۷۶- ۱۷ سوالی

    پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی مینسوتا ویس و همکاران ۱۹۷۶- ۱۷ سوالی Minnesota satisfaction questionnaire weiss et al. 1967 پرسشنامه رضایت شغلی توسط ویس (۱۹۷۶) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال و دو مولفه رضایت شغلی درونی و رضایت شغلی بیرونی می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اقدامات ارتباطی ۱۰ سوالی

    پرسشنامه استاندارد اقدامات ارتباطی ۱۰ سوالی پرسشنامه اقدامات ارتباطی توسط رضایی درستکار (۱۳۹۲) به منظور سنجش اقدامات ارتباطی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (همکاران من اطلاعات مورد نیاز تاثیرگذار بر کارشان را دریافت می کنند) به سنجش اقدامات…

ادامه مطلب