پرسشنامه فروش شرکت

  دریافت پکیج پرسشنامه فروش شرکت   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده است و روش نمره دهی آن به صورت پاسخ های پنج گزینه ای گزینه ای می باشد و 10 سوال دارد. روایی و پایایی: قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است…

ادامه مطلب

پرسشنامه ادراک از مدیریت

  دریافت پکیج پرسشنامه ادراک از مدیریت   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ادراک از مدیریت با هدف  بررسي و مقایسه ويژگي هاي مدير نمونه و وضعيت مديريت فعلي در قالب 152 سوال تنظیم شده است. روایی و پایایی: قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهره وری

  دریافت پکیج  پرسشنامه بهره وری   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه بهره وری با هدف شناسایی سیکل بهره وری روزانه افراد تنظیم شده است. روایی و پایایی: قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی تکنولوژی در مشاورین و پیمانکاران وزارت راه و ترابری

  دریافت پکیجپرسشنامه ارزیابی تکنولوژی در مشاورین و پیمانکاران وزارت راه و ترابری   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مورد نظر برای ارزیابی تکتولوژی در مشاورید و پیمانکاران وزارت راه و ترابری تنظیم شده است. روایی و پایایی: قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در…

ادامه مطلب

پرسشنامه آناليز وب سايت

  دریافت پکیج پرسشنامه آناليز وب سايت (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه آناليز وب سايت با هدف بررسی میزان استفاده شرکت از سایت اینترنتی در قالب 6 سوال طراحی شده است. روایی و پایایی: قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه…

ادامه مطلب

پرسشنامه «وضعيت فرهنگ آرمانی» در دانشگاه ها

  دریافت پکیج پرسشنامه «وضعيت فرهنگ آرمانی» در دانشگاه ها (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ذیل با هدف ارزیابی «وضعيت فرهنگ كنوني» در جهت فهم «وضعيت فرهنگ آرمانی» دانشگاه ها طراحی شده است روایی و پایایی: قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد کسب و کار هالی و همکاران

  دریافت پکیج  پرسشنامه عملکرد کسب و کار هالی و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه عملکرد کسب و کار هالی و همکاران با هدف ارزیابی عملکرد کسب و کار در قالب 9 سوال طراحی شده است روایی و پایایی: قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد سازمانی در محیط های تجاری

  دریافت پکیج پرسشنامه عملکرد سازمانی در محیط های تجاری (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه عملکرد سازمانی در قالب 24 سوال طراحی شده است که هدف آن بررسی چگونگي انجام مأموريت ها وظايف وفعاليت هاي سازماني و نتايج حاصل از انجام آنها است. روایی و پایایی: قابلیت اعتماد یا پایایی یک…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (MLQ)

  دریافت پکیج پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (MLQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رهبری تحول آرین باس و آولیو (2000) با استفاده از 20 گویه، که از پرسشنامه چندعاملی رهبری (MLQ) گرفته شده است، اندازه گیری می شود. این پرسشنامه دارای چهار بعد ملاحظه فردی، ترغیب ذهنی، انگیزش…

ادامه مطلب

پرسشنامه کارت امتیاز متوازن – ویژه مشتریان

  دریافت پکیج  پرسشنامه کارت امتیاز متوازن – ویژه مشتریان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه کارت امتیاز متوازن – ویژه مشتریان با هدف ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن در شرکت ها و بانک ها روایی و پایایی: قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه…

ادامه مطلب