پرسشنامه گسستن از برند

  دریافت پکیج پرسشنامه گسستن از برند (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه گسستن از برند توسط Martinenq درسال 2002 ساخته شده است که از 9 گویه و 4 خرده مقیاس عناصر مرتبط با مصرف کننده (3 سوال)، کاهش کیفت محصول ها (2 سوال)، مشکل های مالی (2 سوال) و تفاوت…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارتباط و بازاریابی توصیه ای – لام و مایزرسکی

  دریافت پکیج پرسشنامه ارتباط و بازاریابی توصیه ای – لام و مایزرسکی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ارتباط و بازاریابی توصیه ای توسط Lam و Mizerski در سال 2005 ساخته شده است که از 8 گویه و 2 خرده مقیاس داخل گروه (4 سوال) و خارج گروه (4 سوال) تشکیل شده است…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار رهبری شبکه توزیع

  دریافت پکیج پرسشنامه رفتار رهبری شبکه توزیع (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رفتار رهبری شبکه توزیع توسط Schul، Pride و Little در سال 1983  ساخته شده است که از 9 گویه و 3 خرده مقیاس رهبری مشارکتی (3 سوال)، رهبری حمایتی (3 سوال) و رهبری دستوری (3 سوال) تشکیل شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی مهارت استراتژیک در تفکر

  دریافت پکیج پرسشنامه ارزیابی مهارت استراتژیک در تفکر (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ارزیابی مهارت استراتژیک در تفکر از 20 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی مهارت استراتژیک در تفکر فرد بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که برای گزینه…

ادامه مطلب

پرسشنامه اخلاق کسب و کار – رابین

  دریافت پکیج پرسشنامه اخلاق کسب و کار – رابین (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اخلاق کسب و کار توسط Robin و Reidenbach درسال 1990 ساخته شده است که از 8 گویه و 3 خرده مقیاس تساوی اخلاقی (4 سوال)، نسبیتی (2 سوال) و قراردادی (2 سوال) تشکیل شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه خبرگی در بازار – فیک و پرایس

  دریافت پکیج پرسشنامه خبرگی در بازار – فیک و پرایس (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه خبرگی در بازار توسط Feick و Price در سال 1987 ساخته شده است که از 6 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی خبرگی در بازار بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت…

ادامه مطلب

پرسشنامه آگاهی از ارزش اقتصادی محصول

  دریافت پکیج پرسشنامه آگاهی از ارزش اقتصادی محصول (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه آگاهی از ارزش اقتصادی محصول توسط Lichtenstein، Netemeyer و Burton در سال 1990 ساخته شده است که از 7 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی آگاهی از ارزش اقتصادی محصول بکار می رود. نمره گذاری…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوع خرید سازمانی – آندرسون نسخه 1

  دریافت پکیج پرسشنامه نوع خرید سازمانی – آندرسون نسخه 1 (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه چارچوب نوع خرید سازمانی توسط Anderson، Chu و Weitz درسال 1987 ساخته شده است که از 15 گویه و 2 خرده مقیاس تازگی و اطلاعات (10 سوال) و جایگزین ها (5 سوال) تشکیل…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد صادرات – زو و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه عملکرد صادرات – زو و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سنجش عملکرد صادرات توسط Zou، Taylor و Osland در سال 1998  ساخته شده است که از 9 گویه و 3 خرده مقیاس عملکرد مالی صادرات (3 سوال)، عملکرد راهبردی صادرات (3 سوال) و رضایت…

ادامه مطلب

پرسشنامه بلوغ حرفه ای

  دریافت پکیج پرسشنامه بلوغ فردی در سازمان (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه بلوغ فردی در سازمان از 20 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان بلوغ فردی در سازمان بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که برای گزینه های «اصلاً مصداق…

ادامه مطلب