پرسشنامه توسعه کارکنان

  دریافت پکیج پرسشنامه توسعه کارکنان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه توسعه کارکنان در قالب 30 سوال طراحی شده است و 5 لیکرتی است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­…

ادامه مطلب

پرسشنامه توانمندسازی مشیرا

  دریافت پکیج پرسشنامه توانمندسازی مشیرا (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسش نامه توانمندسازی روانشناختی مشیرا دارای 18 گویه و پنج بعد احساس معنی دار بودن ، احساس شایستگی ، احساس تاثیر ، احساس خود سامانی ( داشتن حق انتخاب ) ، احساس داشتن اعتماد را اندازه گیری می کند و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه سلامت سازمانی سطح متوسطه-45 گویه

  دریافت پکیج پرسشنامه سلامت سازمانی سطح متوسطه (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سلامت سازمانی- سطح متوسطه ( OHI-RM ) دارای 45 گویه، که شش مولفه سلامت سازمانی مدارس متوسطه را اندازه گیری می کند: روحیه، تاکید علمی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، پشتیبانی منابع و یگانگی نهادی را اندازه گیری می…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری تحول گرا

  دریافت پکیج پرسشنامه رهبری تحول گرا (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ی معنای تحصیل شامل 86 سوال است و 5 لیکرتی است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­ گیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه معنای تحصیل

  دریافت پکیج پرسشنامه معنای تحصیل (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ی معنای تحصیل شامل 86 سوال است و 5 لیکرتی است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­ گیری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه آشنایی با حقوق دانش آموزان

  دریافت پکیج پرسشنامه آشنایی با حقوق دانش آموزان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه آشنایی با حقوق دانش جویان در قالب 25 سوال طراحی شده است و 5 لیکرتی است روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرهنگ یادگیری در مدرسه

  دریافت پکیج فرهنگ یادگیری در مدرسه (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه فرهنگ یادگیری در مدرسه با هدف  ارزیابی فرهنگ یادگیری در مدرسه در قالب 23 سوال طراحی شده است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه…

ادامه مطلب

پرسشنامه ی سیرت نیکوی مدیران ( نصر اصفهانی ، 1391 )

  دریافت پکیج پرسشنامه ی سیرت نیکوی مدیران ( نصر اصفهانی ، 1391 ) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ی سیرت نیکوی مدیران توسط نصر اصفهانی ( 1391)ساخته شده که دارای 6 مولفه  و 22 سوال می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارت های کلیدی مربی گری موثر ، جامعه صنعتی 1996

  دریافت پکیج پرسشنامه مهارت های کلیدی مربی گری موثر ، جامعه صنعتی 1996 (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مهارت های کلیدی مربی گری موثرتوسط جامعه صنعتی 1996 با هدف ارزیابی افراد از لحاظ وجود مهارت های کلیدی مربی گری موثرطراحی شده است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک…

ادامه مطلب

پرسشنامه مفروضات مدیریتی

  دریافت پکیج پرسشنامه مفروضات مدیریتی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مفروضات مدیریتی در قالب 14 سوال توسط محمد مقیمی طراحی شده است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­ گیری در…

ادامه مطلب