پرسشنامه نگرش ها درباره خرید از اینترنت

  دریافت پکیج پرسشنامه نگرش ها درباره خرید از اینترنت (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) نگرش ها نسبت به خرید از اینترنت عنوان پرسشنامه ای است که شامل 19 گویه است و با هدف بررسی و ارزیابی میزان رضایت افراد از خرید اینترنتی طراحی و معرفی شده است. نمره گذاری پرسشنامه براساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه جو روانی- اجتماعی کلاس(فریزر،گیدینگز و مک روبی،1995)

  دریافت پکیج پرسشنامه جو روانی- اجتماعی کلاس(فریزر،گیدینگز و مک روبی،1995) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس در سال 1995 توسط فریزر،گیدینگز و مک روبی معرفی شد . این پرسشنامه 20 گویه دارد در 4 خرده مقیاس که پاسخ دهی به گویه ها با روش لیکرت سه درجه…

ادامه مطلب

پرسشنامه تنیدگی شغلی

  دریافت پکیج پرسشنامه تنیدگی شغلی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) روشن است که تنیدگی شغلی (فشارهای روانی  وعصبی ناشی از شغل و محیط کار) اثرات زیادی بر زندگی کارکنان و مدیران سازمانها می گذارد. هدف این پرسشنامه بررسی و شناخت میزان تنیدگی شغلی است. این پرسشنامه 30 جمله است که رویدادهای مربوط…

ادامه مطلب

پرسشنامه اصول سازمان یادگیرنده در مدرسه

  دریافت پکیج پرسشنامه اصول سازمان یادگیرنده در مدرسه (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اصول سازمان یادگیرنده در مدرسه به منظور بررسی مدارس به لحاظ برخورداری از اصول سازمان یادگیرنده تهییه شده است . این پرسشنامه 30 گویه دارد . هدف اصلی این پرسشنامه پاسخ به این سوال است که مدارس ما…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارتهای هفتگانه فناوری اطلاعات

  دریافت پکیج پرسشنامه مهارتهای هفتگانه فناوری اطلاعات (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) توسعه علوم و تکنولوژی در زمان حال، موجب می شود که تربیت نیروی انسانی نقش حائز اهمیتی را در جوامع پیدا کند. صاحبنظران از نیروی انسانی به عنوان عالی ترین و مهمترین ثروت هرکشوری نام می برند و در این…

ادامه مطلب

پرسشنامه میزان رضایت پرسنل از دوره های آموزشی ضمن خدمت

  دریافت پکیج پرسشنامه میزان رضایت پرسنل از دوره های آموزشی ضمن خدمت (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اثربخشی آموزش ضمن خدمت عنوان پرسشنامه ای است که شامل 30 گویه است و با هدف بررسی و ارزیابی میزان رضایت کارکنان از برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت  کارکنان اداره اوقاف طراحی و معرفی…

ادامه مطلب

پرسشنامه اثربخشی آموزش ضمن خدمت کارکنان

  دریافت پکیج پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اثربخشی آموزش ضمن خدمت عنوان پرسشنامه ای است که شامل 35 گویه است و با هدف بررسی و ارزیابی میزان اثربخشی آموزش ضمن خدمت برروی کارکنان سازمان طراحی و معرفی شده است. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه میزان انطباق ویژگی های سازمان های یادگیرنده

  دریافت پکیج پرسشنامه میزان انطباق ویژگی های سازمان های یادگیرنده (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) انطباق ویژگی های سازمان یادگیرنده عنوان پرسشنامه ای است که شامل 24گویه است و با هدف بررسی و ارزیابی میزان انطباق ویژگی های سازمان یادگیرنده  در مدارس نمونه دولتی طراحی و معرفی شده است. نمره گذاری پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه شاخص های مهم کیفیت زندگی کاری- 42 آیتمی

  دریافت پکیج پرسشنامه شاخص های مهم کیفیت زندگی کاری- 42 آیتمی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) کیفیت زندگی کاری عنوان پرسشنامه ای است که شامل 42 گویه است و با هدف بررسی و ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان  سازمان طراحی و معرفی شده است. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت 6درجه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری-41آیتمی

  دریافت پکیج پرسشنامه کیفیت زندگی کاری-41آیتمی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) کیفیت زندگی کاری عنوان پرسشنامه ای است که شامل 41 گویه است و با هدف بررسی و ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان  سازمان طراحی و معرفی شده است. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت 6درجه ای و از خیلی زیاد تا…

ادامه مطلب