پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت

  دریافت پکیج  پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت دارای 17 گویه بوده و شیوه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف 5 درجه ای لیکرت تنظیم شده است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات…

ادامه مطلب

پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت در کتابخانه ها

  دریافت پکیج پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت در کتابخانه ها  (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه توسط اکبری  در قالب 3 بخش (مشخصات جمعیت شناختی ، وضعیت سیستم  اطلاعات مدیریت کتابخانه ، کمیت و کیفیت اطلاعات ارائه شده )، با 75 سوال ( 6 سوال مربوط به مشخصات جمعیت شناختی ،…

ادامه مطلب

پرسشنامه شایستگی مربی

  دریافت پکیجپرسشنامه شایستگی مربی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) حرفه مربیگری با حرکت از مربی – محوری به سمت یادگیرنده – محوری، بسیار متغییر و پیچیده شده است. 70 سوال این پرسشنامه در مجموع آشکار کننده سه نقش حرفه مربیگری است : نقش تشخیصی یا مشاوره ای ، نقش طراحی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه گمرک و مشتریان

  دریافت پکیج پرسشنامه گمرک و مشتریان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ی گمرک و مشتریان یا 65 گویه و از نوع 5 لیکرتی است و میزان رضایت مشتریان از گمرک را مشخص میکند. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه توسعه کارکنان

  دریافت پکیج پرسشنامه توسعه کارکنان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه توسعه کارکنان در قالب 30 سوال طراحی شده است و 5 لیکرتی است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­…

ادامه مطلب

پرسشنامه توانمندسازی مشیرا

  دریافت پکیج پرسشنامه توانمندسازی مشیرا (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسش نامه توانمندسازی روانشناختی مشیرا دارای 18 گویه و پنج بعد احساس معنی دار بودن ، احساس شایستگی ، احساس تاثیر ، احساس خود سامانی ( داشتن حق انتخاب ) ، احساس داشتن اعتماد را اندازه گیری می کند و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه سلامت سازمانی سطح متوسطه-45 گویه

  دریافت پکیج پرسشنامه سلامت سازمانی سطح متوسطه (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سلامت سازمانی- سطح متوسطه ( OHI-RM ) دارای 45 گویه، که شش مولفه سلامت سازمانی مدارس متوسطه را اندازه گیری می کند: روحیه، تاکید علمی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، پشتیبانی منابع و یگانگی نهادی را اندازه گیری می…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری تحول گرا

  دریافت پکیج پرسشنامه رهبری تحول گرا (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ی معنای تحصیل شامل 86 سوال است و 5 لیکرتی است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­ گیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه معنای تحصیل

  دریافت پکیج پرسشنامه معنای تحصیل (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ی معنای تحصیل شامل 86 سوال است و 5 لیکرتی است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­ گیری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه آشنایی با حقوق دانش آموزان

  دریافت پکیج پرسشنامه آشنایی با حقوق دانش آموزان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه آشنایی با حقوق دانش جویان در قالب 25 سوال طراحی شده است و 5 لیکرتی است روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه…

ادامه مطلب