پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه

   .  دریافت پکیج پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه – سیگل و کایمر (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه توسط سیگل و کایمر در سال 1978 ساخته شده است که از 24 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی جو سازمانی نوآورانه بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت…

ادامه مطلب

مقیاس حمایت از هوشیاری همسر – توماس و همکاران

  .  دریافت پکیج مقیاس حمایت از هوشیاری همسر – توماس و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس حمایت از هوشیاری همسر (SSS) توسط ادوین جی. توماس، ماریان یوشیوکا و ریچارد دی. آگر در سال 1993 ساخته شده است که از 7 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش تلاش…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی

    دریافت پکیج پرسشنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی – لی و پارک (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ارتباطات بازاریابی یکپارچه توسط لی و پارک درسال 2007 ساخته شده است که از 18 گویه و 4 خرده مقیاس ارتباطات واحد برای پیام و تصویر ثابت (5 سوال)، ارتباطات متفاوت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه اشتیاق شخصی زایچکوسکی (RPII)

  دریافت پکیج پرسشنامه اشتیاق شخصی زایچکوسکی (RPII) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس اشتیاق شخصی (RPII) توسط Zaichkowsky  در سال 1990 ساخته شده است که از 10 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش اشتیاق شخصی مصرف کننده بکار می رود.تمامی سوالات پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 7 نقطه ای نمره…

ادامه مطلب

پرسشنامه ضریب عاطفی در تبلیغات ولز

  دریافت پکیج پرسشنامه ضریب عاطفی در تبلیغات ولز (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ضریب عاطفی در تبلیغات توسط Wells در سال 1964 ساخته شده است که از 12 گویه و 2 خرده مقیاس شاخص های مثبت (6 سوال) و شاخص های منفی (6 سوال) تشکیل شده است که…

ادامه مطلب

پرسشنامه تفکر استراتژیک

  دریافت پکیج پرسشنامه تفکر استراتژیک (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تفکر استراتژیک از 40 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان تفکر استراتژیک بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه ای می باشد که برای گزینه های «هرگز»، «بندرت»، «بعضی مواقع» و «تقریباً…

ادامه مطلب

پرسشنامه ادراک از قیمت

  دریافت پکیج پرسشنامه ادراک از قیمت (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ادراک از قیمت توسط Lichtenstein، Ridgway و Netemeyer  در سال ساخته شده است که از 42 گویه و 7 خرده مقیاس آگاهی از ارزش (7 سوال)، آگاهی از قیمت (5 سوال)، تمایل به استفاده از کوپن (5…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودباوری مدیران

  دریافت پکیج پرسشنامه خودباوری مدیران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه خودباوری مدیران از 50 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان خودباوری مدیران بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه ای می باشد که برای گزینه های «هرگز»، «به ندرت»، «بعضی مواقع» و «تقریباً…

ادامه مطلب

پرسشنامه تشابه برند مانسی

  دریافت پکیج پرسشنامه تشابه برند مانسی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تشابه برند توسط Muncy در سال 1996 ساخته شده است که از 5 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی ادراک مصرف کننده از پایین بودن تفاوت بین برندهای مختلف در یک طبقه از محصول بکار می رود. نمره…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش رابطه در بازارهای صنعتی

  دریافت پکیج پرسشنامه ارزش رابطه در بازارهای صنعتی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ارزش رابطه در بازارهای صنعتی توسط Ulaga و Eggert در سال 2005 ساخته شده است که از 16 گویه و 7 خرده مقیاس مزایای محصول (3 سوال)، مزایای خدمات (2 سوال)، مزایای دانش (3 سوال)، مزایای…

ادامه مطلب