پرسشنامه سبک های رفتاری و بلوغ

 نام  پرسشنامه:  سبک های رفتاری و بلوغ  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  ۲۰سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :سبک های رفتاری و بلوغ  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک مدیریت

 نام  پرسشنامه:  سبک مدیریت  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  ۲۸سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :سبک مدیریت  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک رهبری

 نام  پرسشنامه:  سبک رهبری ( دریافت پرسشنامه استاندارد از مادسیج  نوع فایل: ورد  تعدا سوالات: مولفه: دارد مقیاس:   لینک دانلود :سبک رهبری 

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک تفکر

 نام  پرسشنامه:  سبک تفکر  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  ۱۴سوال مولفه: ندارد مقیاس:   لینک دانلود :سبک تفکر  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک تصمیم گیری

 نام  پرسشنامه:  سبک تصمیم گیری  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  ۲۵ سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :سبک تصمیم گیریی  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری معنوی

 نام  پرسشنامه: رهبری معنوی  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  ۲۷ سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :رهبری معنوی  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج  

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری در محیط اموزشی

 نام  پرسشنامه: رهبری در محیط اموزشی  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  ۴۵سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :رهبری در محیط اموزشی  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری تحول افرین

   نام  پرسشنامه: رهبری تحول افرین  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  ۶۰سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :رهبری تحول افرین  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج  

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری اخلاقی

 نام  پرسشنامه: رهبری اخلاقی  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  ۶۰سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :رهبری اخلاقی  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار عقلانی مدیران

 نام  پرسشنامه: رفتار عقلانی مدیران  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  ۶۰سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :رفتار عقلانی مدیران  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب