پرسشنامه نظارت و راهنمایی (1394)

پرسشنامه  نظارت و راهنمایی (1394) Supervision and Guidance questionnaire پرسشنامه نظارت و راهنمایی توسط سبحانی نژاد و آقا حسینی (1394) به منظور سنجش میزان نظارت و راهنمایی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نظارت و راهنمایی دارای 48 سوال و 4 مولفه راهنمایی، رهبری، نظارت و تصمیم گیری می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی تعهد محور کو و ما (2017)

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی تعهد محور کو و ما (2017) The commitment-Based Human Resource Management Questionnaire Ko & Ma (2017) پرسشنامه مدیریت منابع انسانی تعهد محور توسط کو و ما (2017) به منظور سنجش مدیریت منابع انسانی تعهد محور  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت منابع انسانی تعهد محور…

ادامه مطلب

پرسشنامه حرفه ای گرایی بالاکال و همکاران (2007)

پرسشنامه حرفه ای گرایی بالاکال و همکاران (2007) The Professionalism Questionnaire Blackall & et al (2007) پرسشنامه حرفه ای گرایی پن استیت توسط بالاکال و همکاران (2007) به منظور سنجش حرفه ای گرایی در آموزش پزشکی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط اکبری لاکه و همکاران (1400) در بین دانشجویان پزشکی…

ادامه مطلب

پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری کارور و وایت (1994)

پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری کارور و وایت (1994) The brain/behavioral systems Inventory of white and carver (1994) پرسشنامه سیستم های مغزی فعال ساز و بازداری رفتاری توسط کارور و وایت (1994) به منظور سنجش سیستم های مغزی رفتاری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه باورهای ارتباطی رومنس و دی بورد (1995)

پرسشنامه باورهای ارتباطی رومنس و دی بورد (1995) Relationship beliefs questionnaire Romance & Dibord (1995) پرسشنامه باورهای ارتباطی توسط رومنس و دی بورد (1995) به منظور سنجش افکار و باورهای غیر منطقی و ناکارآمد در روابط زناشویی و پی بردن به روابط زوج ها طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط ازخوش…

ادامه مطلب

پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران (1988)

پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران (1988) The Self-Harm Inventory (SHI) Sansone & et al (1988) پرسشنامه آسیب به خود توسط سانسون و همکاران (1988) به منظور سنجش سابقه آسیب رساندن به خود را در پاسخ دهندگان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آسیب به خود دارای 22 سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع دی (DS-14)

پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع D    The Type D personality Questionnaire (DS-14) Denollet (2005) پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع D توسط دﻧﻮﻟﺖ  (2005) به منظور سنجش دو وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻠﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﺎزداري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع D دارای ﺷﺎﻣﻞ ١٤ ﺳﻮال ﻣﻲ…

ادامه مطلب

پرسشنامه محتوای سازمان (1398)

پرسشنامه محتوای سازمان (1398) Organizational Content Questionnaire پرسشنامه محتوای سازمان توسط مؤذنی (1398) به منظور سنجش محتوای سازمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه محتوای سازمان دارای 15 سوال و 5 مولفه قدمت سازمان، فناوری سازمان، نوع(اندازه) سازمان، استراتژی سازمان و جایگاه فرد در سازمان می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه صفات همدلی باتسون (1983)

پرسشنامه صفات همدلی باتسون (1983) Batson Empathy Adjectives (1983) پرسشنامه صفات همدلی توسط باتسون و همکاران (1983) به منظور سنجش صفات همدلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه صفات همدلی دارای 8 سوال می باشد و فهرستی از احساسات همدلانه مانند همدردی کردن و نگران بودن را در بر می…

ادامه مطلب

پرسشنامه تربیت اخلاقی (1397)

پرسشنامه تربیت اخلاقی (1397) Ethical Education questionnaire پرسشنامه تربیت اخلاقی توسط عسکریان بیگدلی و همکاران (1397) به منظور سنجش تربیت اخلاقی در دانشجویان دختر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تربیت اخلاقی دارای 39 سوال و 5 مولفه شامل عفت، شرم و حیا، غیرت، وقار و متانت؛ و کرامت و…

ادامه مطلب