پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی کییز  ۱۹۸۸- ۱۵ سوالی

        پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی کییز  ۱۹۸۸- ۱۵ سوالی social health questionnaire keyes 1988- 15 items پرسشنامه سلامت اجتماعی توسط کییز (۱۹۹۸) به منظور سنجش سلامت اجتماعی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و پنج مولفه انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی و شکوفایی اجتماعی می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی توسط هوی، گیج و تاتر (۲۰۰۶)

        پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی توسط هوی، گیج و تاتر (۲۰۰۶) پرسشنامه اعتماد سازمانی توسط هوی، گیج و تاتر (۲۰۰۶) به منظور سنجش اعتماد سازمانی در معلمان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال و سه مولفه اعتماد به مدیر، همکاران و دانش آموزان و والدین می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خود نظم دهی هانگ و اونیل ۲۰۰۱

      پرسشنامه استاندارد خود نظم دهی هانگ و اونیل ۲۰۰۱ self-regulation Questionnaire پرسشنامه خود نظم دهی توسط هانگ و اونیل (۲۰۰۱) به منظور سنجش خود نظم دهی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال و ۴ مولفه  می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند و لاویبوند ۱۹۹۵ (۴۲سوالی)

      پرسشنامه استاندارد افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند و لاویبوند ۱۹۹۵ (۴۲سوالی) The Depression Anxiety Stress Scale-(DASS) 42 items پرسشنامه فردگرایی اقتصادی توسط لاویبوند و لاویبوند (۱۹۹۵) به منظور سنجش فردگرایی اقتصادی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۲ سوال و شامل ۳ مولفه افسردگی، اضطراب و استرس می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سبک زندگی کرن و همکاران ۱۹۹۳ (BASIS-A)

      پرسشنامه استاندارد سبک زندگی کرن و همکاران ۱۹۹۳ (BASIS-A) پرسشنامه سبک زندگی توسط کرن و همکاران در سال (۱۹۹۳) به منظور سنجش سبک زندگی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۶۲ سوال و شامل پنج خرده مقیاس اصلی تعلق – علاقه؛ کنار آمدن؛ مسئولیت پذیری؛ نیاز به تایید و  محتاط…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد فرهنگ مدرسه گرونرت ۲۰۰۵

      پرسشنامه استاندارد فرهنگ مدرسه گرونرت ۲۰۰۵ school cultures scale (SCS) Gruenert 2005 پرسشنامه فرهنگ مدرسه توسط گرونرت (۲۰۰۵) به منظور سنجش فردگرایی اقتصادی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۵ سوال و شامل ۸ مولفه می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (معلمان به…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد فرهنگ مدرسه الساندر و ساد ۱۹۹۸ – ۲۵ سوالی

      پرسشنامه استاندارد فرهنگ مدرسه الساندر و ساد ۱۹۹۸ – ۲۵ سوالی school culture questionnaire Higgins-D’Alessandro & Sadh 1988 پرسشنامه فرهنگ مدرسه توسط الساندر و ساد (۱۹۸۸) به منظور سنجش فرهنگ مدرسه طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و شامل ۴ مولفه روابط دانش آموزان، روابط دانش آموزان و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد فرهنگ مدرسه الساندر و ساد ۱۹۹۸ – ۱۸ سوالی

      پرسشنامه استاندارد فرهنگ مدرسه الساندر و ساد ۱۹۹۸ – ۱۸ سوالی school culture questionnaire Higgins-D’Alessandro & Sadh 1988 پرسشنامه فرهنگ مدرسه توسط الساندر و ساد (۱۹۸۸) به منظور سنجش فرهنگ مدرسه طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه داری ۲۵ سوال و ۴ مولفه می باشد. در پژوهش غلامی (۱۳۹۲) این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد باورهای غیر منطقی جونز (۱۹۶۹) ۴۰ سوالی

      پرسشنامه استاندارد باورهای غیر منطقی جونز (۱۹۶۹) ۴۰ سوالی (Irrational Belief questionnaire (IBQ پرسشنامه باورهای غیر منطقی توسط جونز در سال (۱۹۶۹) به منظور سنجش باورهای غیر منطقی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال و شامل ۴ مولفه درماندگی در برابر تغییر، توقع تایید از دیگران، اجتناب از…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کنترل اضطراب راپی و همکاران ۱۹۹۶

      پرسشنامه استاندارد کنترل اضطراب راپی و همکاران ۱۹۹۶ (Anxiety Control Questionnaire (ACQ پرسشنامه کنترل اضطراب توسط راپی و همکاران (۱۹۹۶) به منظور سنجش کنترل اضطراب طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال و شامل ۲ مولفه واکنش ها و رویدادها می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای…

ادامه مطلب