پرسشنامه رفتار نوآورانه کارکنان جنسن (2000)

پرسشنامه رفتار نوآورانه کارکنان جنسن (2000) Jensen’s employees Innovative Behavior questionnaire پرسشنامه رفتار نوآورانه کارکنان توسط جنسن (2000) به منظور سنجش رفتار نوآورانه کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار نوآورانه کارکنان دارای 9 سوال و سه مولفه تولید ایده، پشتیبانی از ایده و اجرایی نمودن ایده می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری اخلاق مدار کیم و برایمر (2011)

پرسشنامه رهبری اخلاق مدار کیم و برایمر (2011) Ethical leadership organizations پرسشنامه رهبری اخلاق مدار توسط کیم و برایمر (2011) به منظور سنجش رهبری اخلاق مدار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری اخلاق مدار دارای 23 سوال و 4 مولفه صداقت، تسهیم قدرت، رهنمودهای اخلاقی و انصاف می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه جانشین پروری (1388)

پرسشنامه جانشین پروری (1388) Succession breeding organizations پرسشنامه جانشین پروری توسط متقی و بهشتی فر(1388) به منظور سنجش جانشین پروری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جانشین پروری دارای 43 سوال و 3 مولفه عوامل سازمانی، عوامل فردی و عوامل فرایندی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتارهای انحرافی بنت و رابینسون (2000)

پرسشنامه رفتارهای انحرافی بنت و رابینسون (2000) Deviant Behaviors questionnaire پرسشنامه رفتارهای انحرافی توسط بنت و رابینسون (2000) به منظور سنجش رفتارهای انحرافی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتارهای انحرافی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(ترک کردن محل کار بدون اجازه و…

ادامه مطلب

پرسشنامه شدت پرخوری گورمالی و همکاران (1982)

پرسشنامه شدت پرخوری گورمالی و همکاران (1982) Binge eating severity questionnaire پرسشنامه شدت پرخوری یا شکم بارگی توسط گورمالی، بلاک، داستون و راردین (1982) به منظور سنجش شدت پرخوری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شدت پرخوری دارای 16 سوال و که ابعاد شناختی عاطفی (مانند احساس گناه، اشتغال ذهنی…

ادامه مطلب

پرسشنامه فشار کاری وندوردوف (1991)

پرسشنامه فشار کاری وندوردوف (1991) Work overload questionnaire پرسشنامه فشار کاری توسط وندوردوف (1991) به منظور سنجش فشار کاری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فشار کاری دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(بسیار سخت کار کردن از ضروریات شغل من است) به سنجش…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد سازمانی ونگ و همکاران (2010)

پرسشنامه عملکرد سازمانی ونگ و همکاران (2010) Organizational performance questionnaire پرسشنامه عملکرد سازمانی توسط ونگ همکاران (2010) به منظور سنجش عملکرد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد سازمانی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(سرعت رسیدگی به شکایات مشتری (در مقایسه با…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی موسی و همکاران(2020)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی موسی و همکاران(2020) Organizational citizenship behavior questionnaire پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط موسی و همکاران (2020) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برای کمك به…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس زناشویی استکلهم (2000)

پرسشنامه استرس زناشویی استکلهم (2000) Stockholm Marital stress Scale پرسشنامه استرس زناشویی توسط اورث گومر و همکاران (2000) به منظور سنجش استرس زناشویی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استرس زناشویی دارای 17 سوال می باشد و بر اساس نمره گذاری صفر و یک با سوالاتی مانند(آیا چیزهایی وجود دارد…

ادامه مطلب

پرسشنامه نشاط سازمانی موسی و همکاران(2020)

پرسشنامه نشاط سازمانی موسی و همکاران(2020) Organizational happiness questionnaire پرسشنامه نشاط سازمانی توسط موسی و همکاران (2020) به منظور سنجش نشاط سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نشاط سازمانی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در کارم همیشه استقامت می کنم، حتی وقتی…

ادامه مطلب