پرسشنامه سبك هاي يادگيري (ILS)

. دریافت پرسشنامه استاندارد سبك هاي يادگيري (ILS) اين پرسشنامه شامل 120 گويه مي باشد . ILS براي مطالعه ي سبك هاي يادگيري و مطالعه ي دانش آموزان دوره هاي متوسطه و بالاتر تدوين شده است . اين پرسشنامه چهار مولفه ي عمده را اندازه گيري مي كند كه عبارتند از : 1.راهبردهاي پردازش  2.راهبردهاي…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش خلاقيت (CREE) (رايگان)

. دریافت رايگان پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقيت (CREE) اين پرسشنامه يك آزمون نيمه نهان مربوط به خلاقيت و آفرينندگي است و مي تواند براي شناسايي خلاقيت بالقوه افراد به كار برده شود . در اين آزمون 145 سوال وجود دارد و هر سوال پرسشي را از آزمودني درباره ي خود او مطرح مي سازد ….

ادامه مطلب

پرسشنامه تعارض زناشويي

. دریافت پرسشنامه استاندارد تعارض زناشويي اين پرسشنامه توسط براتي و ثنايي (1375) ساخته شده است و داراي 42 سوال است. بيشترين نمره­ي کل پرسشنامه210 و کمترين نمره 42 است. اين پرسشنامه  تعارض زوج‌ها را درهفت زمينه مي‌سنجد وشدت تعارض زناشويي را برآورد مي‌كند. روايي و پايايي :‌ پايايي کل اين پرسشنامه توسط براتي وثنايي…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصيتي پنج عاملي NEOPI-R – فرم بلند

. دریافت پرسشنامه استاندارد شخصيتي پنج عاملي NEOPI-R – فرم بلند اين پرسشنامه در فرم بلند داراي 240 سوال مي باشد . به منظور نمره گذاري پرسشنامه با تاكيد بر كليد آن ، نمرات هر يك از خرده مقياس ها را به دست مي آوريم و سپس از طريق نمرات حاصله تفسيرهاي مربوط به نمرات…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش افكار خودكشي بك

. دریافت پرسشنامه استاندارد سنجش افكار خودكشي بك مقياس افكار خودكشي بك يك ابزار خودسنجي 19 سوالي مي باشد . اين پرسشنامه به منظور آشكارسازي و اندازه گيري شدت نگرش ها ، رفتارها و طرح ريزي براي ارتكاب به خودكشي در طي هفته ي گذشته تهيه شده است . بر اساس تحليل عامل با بيماران…

ادامه مطلب

پرسشنامه راهبردهاي مقابله با درد (ميگرن)

. دریافت پرسشنامه استاندارد راهبردهاي مقابله با درد (ميگرن) در اين پرسشنامه فرم اوليه به تعداد 50 سوال تهيه شد كه پس اصلاح و بازبيني سوالات نامناسب حذف شدند و پرسشنامه با Alpha = 0/9122 تهيه گرديد . از آنجا كه اين پرسشنامه روي بيماران اجرا مي شد و اكثرا بي حوصله و همراه با…

ادامه مطلب

پرسشنامه روانشناسي رانندگي

. دریافت پرسشنامه استاندارد روانشناسي رانندگي در دنياي مدرن امروز بسياري از افراد مجبورند نوعي وسيله ي نقليه ي موتوري را هدايت كنند و حتي كساني كه رانندگي نمي دانند به عنوان مسافر با اين وسايل سر و كار دارند . ولي با اين حال مسئولين به شرايط رواني متقاضيان گواهينامه ي رانندگي توجه چنداني…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود بيمارانگاري

. دریافت پرسشنامه استاندارد خود بيمارانگاري آزمون يا تست عبارت است از وسيله اي كه به طور علمي تهيه مي شود و براي اندازه گيري عيني استعدادها و توانايي هاي فردي به كار مي رود . نقش اصلي هر آزمون رواني اساسا اندازه گيري تفاوت هاي فردي يا تفاوت هايي است كه در فرد بخصوصي…

ادامه مطلب

آزمون هوش آزماي مختلط ژيل

. دریافت آزمون استاندارد هوش آزماي مختلط ژيل آزمون ژيل : اين آزمون در دبستان ها و به صورت فردي يا گروهي اجرا مي گردد . توضيحات به صورت شفاهي به تمامي دانش آموزان كلاس داده مي شود . قبل از اجرا توجه به برخي نكات ضروري است كه اين نكات را در داخل فايل…

ادامه مطلب

پرسشنامه خوش بيني

. دریافت پرسشنامه استاندارد خوش بيني اين آزمون استاندارد داراي 37 سوال است . براي اينكه بدانيد تا چه اندازه در گروه انسان هاي خوش بين جاي مي گيريد به سوالات اين آزمون پاسخ دهيد .   (توضیحات کامل در داخل فایل)    

ادامه مطلب