پرسشنامه سوالات تعیین کننده ساختار ارجح از دیدگاه کارکنان

. دریافت پرسشنامه استاندارد سوالات تعیین کننده ساختار ارجح از دیدگاه کارکنان(به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) اين پرسشنامه داراي 16 گويه مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن

. دریافت پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار – آن(به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) این پرسشنامه شامل 90 سوال می باشد که توسط بار – ان طراحی شده است.همچنین منبع و پایایی پرسشنامه در انتها ذکر شده است. بار- ان (1996 نقل از بار – ان و پارکر 2000) مفهوم بهره هیجانی را که…

ادامه مطلب

پرسشنامه میزان اعتماد به نفس

. دریافت پرسشنامه استاندارد میزان اعتماد به نفس اين پرسشنامه داراي 32 گويه است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد. پایایی این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیت تیپ A یا B

. دریافت پرسشنامه استاندارد شخصیت تیپ A  یا B(به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) اين پرسشنامه داراي 25 گويه مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه…

ادامه مطلب

مقياس سخت کوشی

. دریافت مقياس استاندارد سخت کوشی بارتون (به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) این پرسشنامه دارای 45 گویه می باشد و همچنین مقیاس پرسشنامه مقیاس لیکرت می باشدروایی و پایایی و منبع پرسشنامه در انتها ذکر شده است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک رهبری تحولی بس و اولیو

. دریافت پرسشنامه استاندارد سبک رهبری تحولی بس و اولیو(به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) برای اندازه گیری رهبری تحولی از پرسشنامه رهبری تحولی بس و اولیو (1985) استفاده شد . این پرسشنامه شامل 83 عبارت می باشد که (منبع داخل فايل) در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد از آن استفاده نموده اند. پایایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها

. دریافت  پرسشنامه استاندارد میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها(به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) این پرسشنامه به منظور سنجش میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها طراحی شده است. این پرسشنامه محقق ساخته بوده و دارای 38 گویه می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه برای اعتبار یابی این ابزار روایی محتوایی ان…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس توسعه برند

. دریافت پرسشنامه استاندارد مقیاس توسعه برند(به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) هدف: سنجش میزان تناسب برند و محصول توسعه یافته مقیاس توسعه برند توسط (منبع داخل فايل) ساخته شده است که از 7 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان تناسب برند و محصول توسعه یافته بکار می رود. روایی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

. دریافت پرسشنامه استاندارد نگرش به تغییر سازمانی(به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) اين پرسشنامه داراي 18 گويه مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج…

ادامه مطلب

پرسشنامه کار گروهی ایوانز و جارویس

. دریافت پرسشنامه استاندارد کار گروهی ایوانز و جارویس (به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) هدف: سنجش کار گروهی اعضاء پرسشنامه کار گروهی توسط ایوانز و جارویس (1986) ساخته شده است که از 20 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش احساسات فرد نسبت به کار گروهی بکار می رود. روایی و پایایی…

ادامه مطلب