پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (2000) – 16 سوالی

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (2000) – 16 سوالی (Hallipin & Kraft organizational climate questionnaire (2000 پرسشنامه جو سازمانی توسط هالپین و کرافت (2000) به منظور سنجش جو سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جو سازمانی دارای 16 سوال و 4 مولفه روحیه گروهی، صمیمیت، ملاحظه گری، نفوذ…

ادامه مطلب

پرسشنامه راهبردهای یادگیری پینتریچ و دی گروت (1990)

پرسشنامه راهبردهای یادگیری پینتریچ و دی گروت (1990) Pintrich and De Groot’s Learning Strategies Questionnaire پرسشنامه راهبردهای یادگیری توسط پینتریچ و دی گروت (1990) به منظور سنجش راهبردهای یادگیری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه راهبردهای یادگیری دارای 22 سوال و مولفه های راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع…

ادامه مطلب

پرسشنامه اینرسی سازمانی هاگ (2014)

پرسشنامه اینرسی سازمانی هاگ (2014) (Organizational inertia questionnaire Haag (2014 پرسشنامه اینرسی سازمانی توسط هاگ (2014) به منظور سنجش میزان اینرسی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اینرسی سازمانی دارای 15 سوال و 5 مولفه اینرسی شناختی، رفتاری، شناختی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازخورد سازمانی آلدرز (2000)

پرسشنامه بازخورد سازمانی آلدرز (2000) (Organizational Feedback Questionnaire Alders (2000 پرسشنامه بازخورد سازمانی توسط آلدرز (2000) به منظور سنجش میزان بازخورد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازخورد سازمانی دارای 10 سوال و 3 مولفه صحت بازخورد، اهمیت و پیشرفت می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس شغلی استایمنتز (1997)

پرسشنامه استرس شغلی استایمنتز (1997) (Job stress Questionnaire staymntz (1997 پرسشنامه استرس شغلی توسط استایمنتز (1997) به منظور سنجش میزان استرس شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استرس شغلی دارای 36 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (به دلیل ساعات طولانی کار و کار…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (1970) – 17 سوالی

پرسشنامه  عملکرد شغلی پاترسون (1970) – 17 سوالی Job performance Questionnaire پرسشنامه عملکرد شغلی توسط پاترسون (1970) به منظور سنجش میزان عملکرد شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد شغلی دارای 17 سوال و 4 مولفه رعایت نظم و انضباط، احساس مسئولیت، همکاری در کار و بهبود کار می…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی لینز (2003)

پرسشنامه رضایت شغلی لینز (2003) Job satisfaction questionnaires linz (2003) پرسشنامه رضایت شغلی توسط لینز (2003) به منظور سنجش میزان رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت شغلی دارای 13 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (کار من، فرصت کسب تجربه کاری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه تنبلی اجتماعی جورج (1992)

پرسشنامه تنبلی اجتماعی جورج (1992) Social loafing Questionnaire George (1992) پرسشنامه تنبلی اجتماعی توسط جورج (19992) به منظور سنجش میزان تنبلی اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تنبلی اجتماعی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (اگر ببینم که معلمان دیگری برای کمک…

ادامه مطلب

پرسشنامه درک سازمانی کارکنان براساس نظریه برابری آدامز – 7 سوالی

پرسشنامه درک سازمانی کارکنان براساس نظریه برابری آدامز  – 7 سوالی Staff Organizational Perception Questionnaire based on Adams’s theory of equality پرسشنامه درک سازمانی کارکنان براساس نظریه برابری آدامز (1963) به منظور سنجش درک سازمانی کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه درک سازمانی کارکنان دارای 8 سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه صمیمت سازمانی واکر و تامپسون (1983)

پرسشنامه  صمیمت سازمانی واکر و تامپسون (1983) Organizational Intimacy Questionnaire Walker & Thompson (1983) پرسشنامه صمیمت سازمانی  توسط واکر و تامپسون (1983) به منظور سنجش صمیمت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه صمیمت سازمانی دارای 17 سوال و 3 مولفه شامل نزدیکی عاطفی، از خود گذشتگی و رضایت می…

ادامه مطلب