پرسشنامه رفتارهای تلافی جویانه ویلیام و اندرسون (1999)

پرسشنامه رفتارهای تلافی جویانه ویلیام و اندرسون (1999) Retaliatory Behaviors questionnaire پرسشنامه رفتارهای تلافی جویانه توسط ویلیام و اندرسون (1999) به منظور سنجش رفتارهای تلافی جویانه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتارهای تلافی جویانه دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اگر امکان داشته…

ادامه مطلب

پرسشنامه اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور کیانتو و همکاران (2017)

پرسشنامه اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور کیانتو و همکاران (2017) Knowledge-based Human resource Management questionnaire پرسشنامه اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور توسط کیانتو و همکاران (2017) به منظور سنجش  اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه  اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه سرمایه فکری کیانتو و همکاران (2017)

پرسشنامه سرمایه فکری کیانتو و همکاران (2017) Intellectual capital questionnaire پرسشنامه سرمایه فکری توسط کیانتو و همکاران (2017) به منظور سنجش سرمایه فکری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سرمایه فکری دارای 10 سوال و 3 مولفه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه یادگیری ســازمانی هوانگ و همکاران (2011)

پرسشنامه یادگیری ســازمانی هوانگ و همکاران (2011) Learning Organization questionnaire پرسشنامه یادگیری ســازمانی توسط هوانگ و همکاران (2011) به منظور سنجش یادگیری ســازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه یادگیری ســازمانی دارای 9 سوال و 2 مولفه فرهنگ یادگیری و استراتژی یادگیری می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار کناره گیری کولکیت و همکاران (2010)

پرسشنامه رفتار کناره گیری کولکیت و همکاران (2010) Authentic Leadership questionnaire پرسشنامه رفتار کناره گیری توسط کولیکت و همکاران (2010) به منظور سنجش رفتار کناره گیری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار کناره گیری دارای 19 سوال و 10 مولفه افکار پوچ، مراوده، تظاهر به کار، سوء استفاده از…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش سیاسی (1394)

پرسشنامه  هوش سیاسی (1394) Political intelligence questionnaire پرسشنامه هوش سیاسی توسط ممبینی و همکاران (1394) به منظور سنجش هوش سیاسی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوش سیاسی دارای 28 سوال و 5 مولفه بازي هاي اجتماعی، پویایی هاي قدرت، شخصیت سیاسی، صداقت آشکار، تسخیر احساسات می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری قابل اعتماد والومبا و همکاران (2008)

پرسشنامه رهبری قابل اعتماد والومبا و همکاران (2008) Authentic Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری قابل اعتماد توسط والومبا و همکاران (2008) به منظور سنجش رهبری قابل اعتماد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری قابل اعتماد دارای 16 سوال و 4 مولفه شفافیت رابطه، دیدگاه اخلاقی درونی شده، تجزیه و تحلیل…

ادامه مطلب

پرسشنامه شناخت اجتماعی چن و لین (2019)

پرسشنامه شناخت اجتماعی چن و لین (2019) Social Cognition questionnaire پرسشنامه شناخت اجتماعی توسط چین و لین (2019) به منظور سنجش شناخت اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شناخت اجتماعی دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من نسبت به اقدامات و فعالیت های…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری برند بیلجین (2018)

پرسشنامه وفاداری برند بیلجین (2018) Brand loyalty questionnaire پرسشنامه وفاداری برند توسط بیلجین (2018) به منظور سنجش وفاداری برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(افتخار می کنم که مشتری شرکت های تولید کننده مواد غذایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تصویر برند بیلجین (2018)

پرسشنامه تصویر برند بیلجین (2018) Brand Image questionnaire پرسشنامه تصویر برند توسط بیلجین (2018) به منظور سنجش تصویر برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تصویر برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(حافظه ی چشمگیری در مورد شرکت های تولید کننده مواد غذایی…

ادامه مطلب
logo-samandehi