پرسشنامه نگرش مثبت کاری کارکنان بر مبنای مدل سونگ ۲۰۰۶

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه نگرش مثبت کاری کارکنان بر مبنای مدل سونگ ۲۰۰۶ working positive attitude questionnaire پرسشنامه نگرش مثبت کاری کارکنان بر مبنای مدل سونگ (۲۰۰۶) به منظور  سنجش نگرش مثبت کاری کارکنان طراحی و تدوین شده است.   سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نگرش مثبت کاری کارکنان دارای ۲۵…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی قابلیت یادگیری سازمانی گومز و همکاران ۲۰۰۵ – ۱۷ سوالی

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی قابلیت یادگیری سازمانی گومز و همکاران ۲۰۰۵- ۱۷ سوالی پرسشنامه ارزیابی قابلیت یادگیری سازمانی توسط گومز و همکاران در سال (۲۰۰۵) به منظور سنجش قابلیت یادگیری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال و ۴ مولفه تعهد مدیریت…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه استراتژی فعال زیست محیطی

ادبیات و پرسشنامه استراتژی فعال زیست محیطی ادبیات و پرسشنامه استراتژی فعال زیست محیطی نظریه قابلیت های پویای شرکت بیان می کند که فواید رقابتی نه تنها بستگی به توسعه قابلیت های ضروری دارند بلکه با توانایی سازمان برای ایجاد، توسعه، ارتقا، پشتیبانی و مرتبط نگاه داشتن با دارایی های منحصر به فرد سازمان نیز…

ادامه مطلب

پرسشنامه  قلدری سازمانی اسپلاگه و هولت ۲۰۰۱ – ۱۸ سوالی

      پرسشنامه  قلدری سازمانی اسپلاگه و هولت ۲۰۰۱ – ۱۸ سوالی پرسشنامه قلدری سازمانی توسط اسپلاگه و هولت در سال (۲۰۰۱) به منظور سنجش قلدری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال و ۳ مولفه قلدری، قربانی و زد و خورد می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتارهای منافقانه مدیریت ارشد در ارتباطات بین فردی

      پرسشنامه رفتارهای منافقانه مدیریت ارشد در ارتباطات بین فردی هادوی نژاد ۱۳۹۴ پرسشنامه رفتارهای منافقانه مدیریت ارشد در ارتباطات بین فردی توسط هادوی نژاد و عبادی در سال (۱۳۹۰) به منظور سنجش رفتارهای منافقانه مدیریت ارشد در ارتباطات بین فردی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان پارکر ۲۰۰۰

      پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان پارکر ۲۰۰۰ پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان توسط پارکر در سال (۲۰۰۰) به منظور سنجش ارزیابی عملکرد کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال و ۶ مولفه دانش و کیفیت رفتار، رابطه با همکاران، ویژگی های فردی، مهارت و سرپرستی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک شیرکوا و همکاران (۲۰۱۲)- ۴۲ سوالی

      پرسشنامه استاندارد کارآفرینی استراتژیک شیرکوا و همکاران (۲۰۱۲)- ۴۲ سوالی پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک توسط شیرکوا و همکاران (۲۰۱۲) به منظور سنجش کارآفرینی استراتژیک طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۲ سوال و ۷ مولفه تغییرات توسعه­ای و اساسی، نوآوری، ریسک­پذیری، تهاجم رقابتی، فوق فعال بودن، بهره برداری از منابع داخلی…

ادامه مطلب

پرسشنامه نهادینه شدن شغلی هولتوم و همکاران ۲۰۰۶

      پرسشنامه استاندارد نهادینه شدن شغلی هولتوم و همکاران ۲۰۰۶ پرسشنامه نهادینه شدن شغلی توسط هولتوم و همکاران (۲۰۰۶) به منظور سنجش نهادینه شدن شغلی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط اردلان، عرفانی زاده و سلطانزاده در سال (۱۴۰۰) در بین کارکنان اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۸…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایل به ترک شغل موبلی و همکاران ۱۹۷۸

      پرسشنامه استاندارد تمایل به ترک شغل موبلی و همکاران ۱۹۷۸ پرسشنامه تمایل به ترک شغل توسط موبلی و همکاران (۱۹۷۸)  طراحی و تدوین شده و توسط یین فا و همکاران (۲۰۱۰) به منظور سنجش تمایل به ترک شغل مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه دارای ۳ سوال می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی جاج و کلینگر ۲۰۰۸- ۵ سوالی

    پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی جاج و کلینگر ۲۰۰۸- ۵ سوالی پرسشنامه رضایت شغلی توسط جج و کلینگر (۲۰۰۸) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۵ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (هر روز در محل کار بنظر می رسد که ساعات…

ادامه مطلب