پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه ریزی محروس و جنئدی (2018)

پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه ریزی محروس و جنئدی (2018) Planning flexibility questionnaire پرسشنامه انعطاف پذيری برنامه ريزی توسط محروس و جنئدی (2018) به منظور سنجش انعطاف پذيری برنامه ريزی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انعطاف پذيری برنامه ريزی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتارهای تلافی جویانه ویلیام و اندرسون (1999)

پرسشنامه رفتارهای تلافی جویانه ویلیام و اندرسون (1999) Retaliatory Behaviors questionnaire پرسشنامه رفتارهای تلافی جویانه توسط ویلیام و اندرسون (1999) به منظور سنجش رفتارهای تلافی جویانه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتارهای تلافی جویانه دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اگر امکان داشته…

ادامه مطلب

پرسشنامه اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور کیانتو و همکاران (2017)

پرسشنامه اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور کیانتو و همکاران (2017) Knowledge-based Human resource Management questionnaire پرسشنامه اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور توسط کیانتو و همکاران (2017) به منظور سنجش  اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه  اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه سرمایه فکری کیانتو و همکاران (2017)

پرسشنامه سرمایه فکری کیانتو و همکاران (2017) Intellectual capital questionnaire پرسشنامه سرمایه فکری توسط کیانتو و همکاران (2017) به منظور سنجش سرمایه فکری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سرمایه فکری دارای 10 سوال و 3 مولفه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه یادگیری ســازمانی هوانگ و همکاران (2011)

پرسشنامه یادگیری ســازمانی هوانگ و همکاران (2011) Learning Organization questionnaire پرسشنامه یادگیری ســازمانی توسط هوانگ و همکاران (2011) به منظور سنجش یادگیری ســازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه یادگیری ســازمانی دارای 9 سوال و 2 مولفه فرهنگ یادگیری و استراتژی یادگیری می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار کناره گیری کولکیت و همکاران (2010)

پرسشنامه رفتار کناره گیری کولکیت و همکاران (2010) Authentic Leadership questionnaire پرسشنامه رفتار کناره گیری توسط کولیکت و همکاران (2010) به منظور سنجش رفتار کناره گیری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار کناره گیری دارای 19 سوال و 10 مولفه افکار پوچ، مراوده، تظاهر به کار، سوء استفاده از…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش سیاسی (1394)

پرسشنامه  هوش سیاسی (1394) Political intelligence questionnaire پرسشنامه هوش سیاسی توسط ممبینی و همکاران (1394) به منظور سنجش هوش سیاسی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوش سیاسی دارای 28 سوال و 5 مولفه بازي هاي اجتماعی، پویایی هاي قدرت، شخصیت سیاسی، صداقت آشکار، تسخیر احساسات می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری قابل اعتماد والومبا و همکاران (2008)

پرسشنامه رهبری قابل اعتماد والومبا و همکاران (2008) Authentic Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری قابل اعتماد توسط والومبا و همکاران (2008) به منظور سنجش رهبری قابل اعتماد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری قابل اعتماد دارای 16 سوال و 4 مولفه شفافیت رابطه، دیدگاه اخلاقی درونی شده، تجزیه و تحلیل…

ادامه مطلب

پرسشنامه شناخت اجتماعی چن و لین (2019)

پرسشنامه شناخت اجتماعی چن و لین (2019) Social Cognition questionnaire پرسشنامه شناخت اجتماعی توسط چین و لین (2019) به منظور سنجش شناخت اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شناخت اجتماعی دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من نسبت به اقدامات و فعالیت های…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری برند بیلجین (2018)

پرسشنامه وفاداری برند بیلجین (2018) Brand loyalty questionnaire پرسشنامه وفاداری برند توسط بیلجین (2018) به منظور سنجش وفاداری برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(افتخار می کنم که مشتری شرکت های تولید کننده مواد غذایی…

ادامه مطلب