پرسشنامه استاندارد پرخاشگری باس و پری

. دریافت پرسشنامه استاندارد پرخاشگری باس و پری(به همراه دو مقاله بیس معتبر رایگان) این پرسشنامه دارای ۲۹ گویه می‌باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی…

ادامه مطلب

مقیاس استاندارد اضطراب امتحان ساراسون

. دریافت مقیاس استاندارد اضطراب امتحان ساراسون(به همراه دو مقاله بیس معتبر رایگان) این تست به شما کمک می کند خود را بهتر بشناسید . از آن جایی که هیچ دو نفری شبیه به هم نیستند ، پاسخ صحیح به سوالات ، پاسخی است که از نظر شما صحیح است . شما به ۲۵ سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها

. دریافت  پرسشنامه استاندارد میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها(به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان) این پرسشنامه به منظور سنجش میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها طراحی شده است. این پرسشنامه محقق ساخته بوده و دارای ۳۸ گویه می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه برای اعتبار یابی این ابزار روایی محتوایی ان…

ادامه مطلب

مقیاس استاندارد کنترل عواطف (ACS)

دریافت مقیاس استاندارد کنترل عواطف (ACS) / به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان این مقیاس دارای ۴۲ گویه می باشد. ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار بالای spss بدست آمده است که  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ (توضیحات کامل در…

ادامه مطلب

مقیاس استاندارد سرسختی روانشناختی اهواز (AHI)

. دریافت مقیاس استاندارد  سرسختی روانشناختی اهواز (AHI) / به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان هدف: سنجش سرسختی روانشناختی این پرسشنامه یک آزمون ۲۷ ماده ای است که به منظور نمره گذاری این مقیاس برای هر یک از گزینه ها «هرگز»، «به ندرت»، «گاهی اوقات» و «بیشتر اوقات» به ترتیب مقادیر ۰، ۱، ۲…

ادامه مطلب

مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)/ (رایگان)

. دریافت رایگان مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)/ به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان هدف: سنجش درجه دلزدگی زناشویی در بین زوجین این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد رفتار شهروندی افراد (نوع دوستی، وظیفه شناسی، جوانمردی، ادب و مهربانی، فضیلت مدنی) است. مقیاس دلزدگی زناشویی یک ابزار خود سنجی است…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مقیاس توسعه برند

. دریافت پرسشنامه استاندارد مقیاس توسعه برند(به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان) هدف: سنجش میزان تناسب برند و محصول توسعه یافته مقیاس توسعه برند توسط (منبع داخل فایل) ساخته شده است که از ۷ گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان تناسب برند و محصول توسعه یافته بکار می رود. روایی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مطلوبیت اجتماعی (رایگان)

. دریافت رایگان پرسشنامه استاندارد مطلوبیت اجتماعی(به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان) هدف: سنجش میزان مطلوبیت اجتماعی افراد این پرسشنامه دارای ۹ گویه است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مقیاس ادراک بیمار از همدلی پزشک جفرسون (JSPPPE)

. دریافت پرسشنامه استاندارد مقیاس ادراک بیمار از همدلی پزشک جفرسون (JSPPPE)/ به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان این مقیاس به منظور ارزیابی ادراک بیمار از همدلی پزشک به کار برده می شود. این ابزار با ارزیابی مهارت های ارتباطی، کیفیت روابط انسانی، و تبحر و مهارت پزشکی در ارتباط است. این مقیاس دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نگرش به تغییر سازمانی

. دریافت پرسشنامه استاندارد نگرش به تغییر سازمانی(به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان) این پرسشنامه دارای ۱۸ گویه می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج…

ادامه مطلب