پرسشنامه پرخاشگری آیزنک و گلین ویلسون (1975)

پرسشنامه پرخاشگری آیزنک و گلین ویلسون (1975) (Aggression questionnaire Eysenck & Glenn Wilson (1975  پرسشنامه پرخاشگری توسط آیزنک و گلین ویلسون (1975) به منظور سنجش پرخاشگری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پرخاشگری دارای 30 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (آيا وقتي خشمگين هستيد،…

ادامه مطلب

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی 1391 – 9 سوالی

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی 1391 – 9 سوالی Academic Vitality questionnaire پرسشنامه سرزندگی تحصیلی توسط دهقانی زاده و حسین چاری (1391) به منظور سنجش سرزندگی تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سرزندگی تحصیلی دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (اگر معلم از من…

ادامه مطلب

پرسشنامه درگیری شغلی بارکر(2006) – 17 سوالی

پرسشنامه درگیری شغلی بارکر(2006) – 17 سوالی (Job burnout questionnaire Bakker (2006  پرسشنامه درگیری شغلی توسط بارکر (2006) به منظور سنجش درگیری شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه درگیری شغلی دارای 17 سوال  می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من به کارم همیشه پایبند هستم،…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرسودگی شغلی رییس و زانتانپولو (2015) – 16 سوالی

پرسشنامه فرسودگی شغلی رییس و زانتانپولو (2015) – 16 سوالی (Job burnout questionnaire Reis & Xanthopoulou (2015  پرسشنامه فرسودگی شغلی توسط رییس و زانتانپولو (2015) به منظور سنجش فرسودگی شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرسودگی شغلی دارای 16 سوال  می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری تبادلی باس و آولیو (2000) – 10 سوالی

پرسشنامه رهبری تبادلی باس و آولیو (2000) – 10 سوالی (Exchange Leadership questionnaire bass & Avolio (2000  پرسشنامه رهبری تبادلی توسط باس و آولیو (2000) به منظور سنجش رهبری تبادلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری تبادلی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه نظام پرداخت حقوق سیفرت و تگ (1998)

پرسشنامه نظام پرداخت حقوق سیفرت و تگ (1998) (System for the distribution of rights questionnaire seifert & tegg (1998  پرسشنامه نظام پرداخت حقوق توسط سیفرت و تگ (1998) به منظور سنجش نظام پرداخت حقوق طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نظام پرداخت حقوق دارای 10 سوال می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی دانت و همکاران (1996) – 25 سوالی

پرسشنامه رضایت شغلی دانت و همکاران (1996) – 25 سوالی (Job satisfaction questionnaire Dunett et al (1996  پرسشنامه رضایت شغلی توسط دانت و همکاران (1996) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت شغلی دارای 25 سوال و 7 مولفه مسئولیت پذیری، رضایت از همکاران، ماهیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (2000) – 16 سوالی

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (2000) – 16 سوالی (Hallipin & Kraft organizational climate questionnaire (2000 پرسشنامه جو سازمانی توسط هالپین و کرافت (2000) به منظور سنجش جو سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جو سازمانی دارای 16 سوال و 4 مولفه روحیه گروهی، صمیمیت، ملاحظه گری، نفوذ…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازخورد سازمانی آلدرز (2000)

پرسشنامه بازخورد سازمانی آلدرز (2000) (Organizational Feedback Questionnaire Alders (2000 پرسشنامه بازخورد سازمانی توسط آلدرز (2000) به منظور سنجش میزان بازخورد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازخورد سازمانی دارای 10 سوال و 3 مولفه صحت بازخورد، اهمیت و پیشرفت می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه شایستگی استراتژیک مدیران منابع انسانی (1397) – 9 سوالی

پرسشنامه شایستگی استراتژیک مدیران منابع انسانی (1397) – 9 سوالی Strategic competence of human resource manager’s questionnaire پرسشنامه شایستگی استراتژیک مدیران منابع انسانی توسط هاشمی تبار (1397) به منظور سنجش میزان شایستگی استراتژیک مدیران منابع انسانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شایستگی استراتژیک مدیران منابع انسانی دارای 9 سوال…

ادامه مطلب