پرسشنامه اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور کیانتو و همکاران (2017)

پرسشنامه اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور کیانتو و همکاران (2017) Knowledge-based Human resource Management questionnaire پرسشنامه اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور توسط کیانتو و همکاران (2017) به منظور سنجش  اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه  اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه سرمایه فکری کیانتو و همکاران (2017)

پرسشنامه سرمایه فکری کیانتو و همکاران (2017) Intellectual capital questionnaire پرسشنامه سرمایه فکری توسط کیانتو و همکاران (2017) به منظور سنجش سرمایه فکری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سرمایه فکری دارای 10 سوال و 3 مولفه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه یادگیری ســازمانی هوانگ و همکاران (2011)

پرسشنامه یادگیری ســازمانی هوانگ و همکاران (2011) Learning Organization questionnaire پرسشنامه یادگیری ســازمانی توسط هوانگ و همکاران (2011) به منظور سنجش یادگیری ســازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه یادگیری ســازمانی دارای 9 سوال و 2 مولفه فرهنگ یادگیری و استراتژی یادگیری می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد نوآورانه هونگ و همکاران (2011)

پرسشنامه عملکرد نوآورانه هونگ و همکاران (2011) Innovative Performance questionnaire پرسشنامه عملکرد نوآورانه توسط هونگ و همکاران (2011) به منظور سنجش عملکرد نوآورانه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد نوآورانه دارای 16 سوال و 3 مولفه نوآوری محصول، نوآوری فرایند و نوآوری سازمانی می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش سیاسی (1394)

پرسشنامه  هوش سیاسی (1394) Political intelligence questionnaire پرسشنامه هوش سیاسی توسط ممبینی و همکاران (1394) به منظور سنجش هوش سیاسی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوش سیاسی دارای 28 سوال و 5 مولفه بازي هاي اجتماعی، پویایی هاي قدرت، شخصیت سیاسی، صداقت آشکار، تسخیر احساسات می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری قابل اعتماد والومبا و همکاران (2008)

پرسشنامه رهبری قابل اعتماد والومبا و همکاران (2008) Authentic Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری قابل اعتماد توسط والومبا و همکاران (2008) به منظور سنجش رهبری قابل اعتماد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری قابل اعتماد دارای 16 سوال و 4 مولفه شفافیت رابطه، دیدگاه اخلاقی درونی شده، تجزیه و تحلیل…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های حل تعارض در زوجین رحیم 1983 (ROCI-II)

پرسشنامه سبک های حل تعارض در زوجین رحیم 1983 (ROCI-II) Rahim Resolution Styles (ROCI- II, 1393) پرسشنامه سبک های حل تعارض توسط رحیم (1983) به منظور سنجش سبک های حل تعارض طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط ثنایی و همکاران در سال (1387) اعتباریابی شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش بازاریابی ونتر و رنزبرگ (2014)

پرسشنامه هوش بازاریابی ونتر و رنزبرگ (2014) Marketing intelligence questionnaire پرسشنامه هوش بازاریابی توسط ونتر و رنزبرگ (2014) به منظور سنجش هوش بازاریابی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوش بازاریابی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(به عنوان کسی که از هوش بازاریابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه شناخت اجتماعی چن و لین (2019)

پرسشنامه شناخت اجتماعی چن و لین (2019) Social Cognition questionnaire پرسشنامه شناخت اجتماعی توسط چین و لین (2019) به منظور سنجش شناخت اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شناخت اجتماعی دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من نسبت به اقدامات و فعالیت های…

ادامه مطلب

پرسشنامه فعالیت های بازاريابی رسانه های اجتماعی بیلجین (2018)

پرسشنامه فعالیت های بازاريابی رسانه های اجتماعی بیلجین (2018) Social Media Marketing Activities questionnaire پرسشنامه فعالیت هاي بازاريابی رسانه های اجتماعی توسط بیلجین (2018) به منظور سنجش فعالیت های بازاريابی رسانه های اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فعالیت های بازاريابی رسانه های اجتماعی دارای 14 سوال و 5 مولفه…

ادامه مطلب