پرسشنامه تمایز برند استوکبرگر و همکاران (2012)

پرسشنامه تمایز برند استوکبرگر و همکاران (2012) Brand distinctiveness questionnaire پرسشنامه تمایز برند توسط استوکبرگر و همکاران (2012) به منظور سنجش تمایز برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تمایز برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برند … نسبت به رقبا برجسته تر…

ادامه مطلب

پرسشنامه تشابه فرد با برند استوکبرگر و همکاران (2012)

پرسشنامه تشابه فرد با برند استوکبرگر و همکاران (2012) Brand-self similarity questionnaire پرسشنامه تشابه فرد با برند توسط استوکبرگر و همکاران (2012) به منظور سنجش تشابه فرد با برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تشابه فرد با برند دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد به برند یوسکج و همکاران (2013) و استوکبرگر و همکاران (2012)

پرسشنامه تعهد به برند یوسکج و همکاران (2013) و استوکبرگر و همکاران (2012) Brand commitment questionnaire پرسشنامه تعهد به برند توسط یوسکج و همکاران (2013) و استوکبرگر و همکاران (2012) به منظور سنجش تعهد به برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد به برند دارای 6 سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه گرمی برند استوکبرگر و همکاران (2012)

پرسشنامه گرمی برند استوکبرگر و همکاران (2012) Brand warmth questionnaire پرسشنامه گرمی برند توسط استوکبرگر و همکاران (2012) به منظور سنجش گرمی برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه گرمی برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برند … برندی احساسی و نه عقلانی…

ادامه مطلب

پرسشنامه مزایای اجتماعی برند استوکبرگر و همکاران (2012)

پرسشنامه مزایای اجتماعی برند استوکبرگر و همکاران (2012) Brand social benefits questionnaire پرسشنامه مزایای اجتماعی برند توسط استوکبرگر و همکاران (2012) به منظور سنجش مزایای اجتماعی برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مزایای اجتماعی برند دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مشتری برند…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربیات به یاد ماندنی از برند استوکبرگر و همکاران (2012)

پرسشنامه تجربیات به یاد ماندنی از برند استوکبرگر و همکاران (2012) Memorable brand experiences questionnaire پرسشنامه تجربیات به یاد ماندنی از برند توسط استوکبرگر و همکاران (2012) به منظور سنجش تجربیات به یاد ماندنی از برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تجربیات به یاد ماندنی از برند دارای 2…

ادامه مطلب

پرسشنامه پرستیژ برند استوکبرگر و همکاران (2012)

پرسشنامه پرستیژ برند استوکبرگر و همکاران (2012) Brand prestige questionnaire پرسشنامه پرستیژ برند توسط استوکبرگر و همکاران (2012) به منظور سنجش پرستیژ برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پرستیژ برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برند … برندی درجه یک و با…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعیین هویت برند برای مصرف کننده سو و همکاران (2017)

پرسشنامه تعیین هویت برند برای مصرف کننده سو و همکاران (2017) Determining the brand identity for the consumer questionnaire پرسشنامه تعیین هویت برند برای مصرف کننده  توسط سو و همکاران (2017) به منظور سنجش تعیین هویت برند برای مصرف کننده  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعیین هویت برند برای…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعامل با برند سو و همکاران (2017)

پرسشنامه تعامل با برند سو و همکاران (2017) Brand interaction questionnaire پرسشنامه تعامل با برند توسط سو و همکاران (2017) به منظور سنجش تعامل با برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعامل با برند دارای 7 سوال و 2 مولفه می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری به برند (1391)

پرسشنامه وفاداری به برند (1391) Brand loyalty questionnaire پرسشنامه وفاداری به برند توسط دهدشتی شاهرخ (1391) به منظور سنجش وفاداری به برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری به برند دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من همیشه تمایل دارم محصولات جدید ارائه…

ادامه مطلب