پرسشنامه استاندارد الگوهای استفاده نوجوانان از اینترنت

      پرسشنامه استاندارد الگوهای استفاده نوجوانان از اینترنت پرسشنامه الگوهای استفاده نوجوانان از اینترنت توسط کرباسی (۱۳۹۷) به منظور سنجش الگوهای استفاده نوجوانان از اینترنت طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۳ سوال و ۵ بعد استفاده پنهانی، استفاده تحصیلی، استفاده نظارت شده، استفاده تفریحی (سرگرمی) و استفاده ارتباطی می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رفتار تعارض آمیز (تعارض والد- نوجوانان) پرینز و همکاران ۱۹۷۷ (فرم مادر)

      پرسشنامه استاندارد رفتار تعارض آمیز (تعارض والد- نوجوانان) پرینز و همکاران ۱۹۷۷ (فرم مادر) Conflict Behavior Questionnaire (CBQ) پرسشنامه رفتار تعارض آمیز توسط پرینز  و همکاران (۱۹۹۷) به منظور سنجش رفتار تعارض آمیز طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی رابینز (۲۰۱۳)- ۱۶ سوالی

      پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی رابینز (۲۰۱۳)- ۱۶ سوالی پرسشنامه ساختار سازمانی توسط رابینز (۲۰۱۳) به منظور سنجش ساختار سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال و ۳ مولفه رسمیت، پیچیدگی و تمرکز می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (بیشتر افراد سازمان مقررات کاری خود…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ارتباط دهان به دهان پاراسورامان ۱۹۹۵

      پرسشنامه استاندارد ارتباط دهان به دهان پاراسورامان ۱۹۹۵ پرسشنامه ارتباط دهان به دهان توسط پاراسورامان ۱۹۹۵ به منظور سنجش ارتباط دهان به دهان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۵ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من دوستان و بستگان را  به کار با این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کارآفرینی استراتژیک رضائیان و نجفی ۲۰۱۲

      پرسشنامه استاندارد کارآفرینی استراتژیک رضائیان و نجفی ۲۰۱۲ پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک توسط رضائیان و نجفی (۲۰۱۲) به منظور سنجش کارآفرینی استراتژیک طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال و ۳ مولفه تفکر کارآفرینی، متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری و نوآوری مستمر می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی ۲۷ سوالی

      پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی ۲۷ سوالی پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی توسط یوسفی (۱۳۹۴) به منظور سنجش مسئولیت پذیری اجتماعی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۷ سوال و ۵ بعد شرایط محیط کار، محیط زیست، رفتار کسب و کار، جامعه و اجتماع محلی، راهبردی شرکت می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیتی دیسک |آزمون DISC

      پرسشنامه استخراج مشخصات فردی بر اساس مدل DISC پرسشنامه استخراج مشخصات فردی بر اساس مدل DISC توسط یلیام مولتون مارستون (۱۹۲۸) به منظور سنجش برای حل مشکل برقراری ارتباط موثر با همکاران و کارمندان و حتی شناخت بهتر ابعاد شخصیتی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۵۶ سوال و ۴…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تجربه بارداری دی پترو و همکاران ۲۰۰۴

      پرسشنامه استاندارد تجربه بارداری دی پترو و همکاران ۲۰۰۴ پرسشنامه تجربه بارداری توسط دی پترو و همکاران (۲۰۰۴) به منظور سنجش تجربه بارداری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط عبادی و همکاران در سال (۱۳۹۵) در بین زنان باردار اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و …

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی

ادبیات و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی ادبیات و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی شخصیت از الگوهای ویژه فکری، احساسی و رفتاری تشکیل شده است که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می‏سازد. شخصیت، سرچشمه درونی دارد و در طول حیات، تقریبا پایدار باقی می ماند. روان شناسان شخصیت، ویژگی های یگانه افراد و نیز مشابهت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد علائم روان تنی لاکورت ۲۰۱۳

      پرسشنامه استاندارد علائم روان تنی لاکورت ۲۰۱۳ پرسشنامه علائم روان تنی توسط لاکورت و همکاران (۲۰۱۳) به منظور سنجش علائم روان تنی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط حیدری و همکاران در سال (۲۰۲۱) در بین کارکنان اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۳۹ سوال می باشد و…

ادامه مطلب