پرسشنامه مقیاس سازگاری هیجانی رابیو و همکاران (۲۰۰۷)

معرفی پرسشنامه پرسشنامه مقیاس سازگاری هیجانی رابیو و همکاران (۲۰۰۷) Emotional adjustment measure Rubio & et al (2007) پرسشنامه سازگاری هیجانی توسط رابیو و همکاران در سال (۲۰۰۷) به منظور سنجش سازگاری هیجانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سازگاری هیجانی دارای ۲۸ سوال و ۲ مولفه فقدان نظم بخشی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری بصیر کانگر و کاننگو (۱۹۸۸)

معرفی پرسشنامه پرسشنامه رهبری بصیر کانگر و کاننگو (۱۹۸۸) Charismatic Leadership questionnaire Conger & Kanungo ۱۹۸۸ پرسشنامه رهبری بصیر (آینده نگر) توسط کانگر و کاننگو (۱۹۸۸) به منظور سنجش رهبری بصیر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری بصیر دارای ۳۳ سوال و ۴ مولفه شامل چشم انداز و فن بیان،…

ادامه مطلب

پرسشنامه تحکیم بنیان خانواده

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه تحکیم بنیان خانواده- فرم بلند پرسشنامه تحکیم بنیان خانواده به منظور سنجش میزان استحکام بنیان خانواده بر اساس تعالیم اسلامی از ابعاد مختلف طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تحکیم بنیان خانواده دارای ۵۴ سوال و ۹ مولفه شامل اعتقادات دینی اخلاق و…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش مثبت کاری کارکنان بر مبنای مدل سونگ ۲۰۰۶

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه نگرش مثبت کاری کارکنان بر مبنای مدل سونگ ۲۰۰۶ working positive attitude questionnaire پرسشنامه نگرش مثبت کاری کارکنان بر مبنای مدل سونگ (۲۰۰۶) به منظور  سنجش نگرش مثبت کاری کارکنان طراحی و تدوین شده است.   سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نگرش مثبت کاری کارکنان دارای ۲۵…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربه قلدری – قربانی سایبری آنتیادو و همکاران ۲۰۱۶- ۲۴ سوالی

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه تجربه قلدری – قربانی سایبری آنتیادو و همکاران ۲۰۱۶- ۲۴ سوالی Cyber-Bullying/Victimization Experiences Questionnaire پرسشنامه تجربه قلدری – قربانی سایبری توسط آنتیادو و همکاران در سال (۲۰۱۶) به منظور سنجش تجربه قلدری – قربانی سایبری در دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه دو بخشی قلدری سایبری مینه سینی و همکاران ۲۰۱۱- ۲۰ سوالی

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه دو بخشی قلدری سایبری مینه سینی و همکاران ۲۰۱۱- ۲۰ سوالی Cyber-Bullying Questionnaire پرسشنامه دو بخشی قلدری سایبری توسط مینه سینی و همکاران در سال (۲۰۱۱) به منظور سنجش قلدری سایبری در دو نسخه برای کسانی که با قلدری سایبری مواجه شده اند و برای کسانی که این…

ادامه مطلب

پرسشنامه هشیاری درونی بدن میلینگ و همکاران ۲۰۱۲

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه هشیاری درونی بدن میلینگ و همکاران ۲۰۱۲ The multidimensional assessment of interceptive awareness (MAIA) پرسشنامه هشیاری درونی بدن توسط میلینگ و همکاران (۲۰۱۲) به منظور سنجش هشیاری درونی بدن طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط عباسی و همکاران اعتباریابی شده است.   سوالات و…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های فرزند پروری ادراک شده (نسخه کالج)گرولینک و همکاران۱۹۹۷

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه سبک های فرزند پروری ادراک شده (نسخه کالج)گرولینک و همکاران۱۹۹۷ پرسشنامه ادراک از والدین توسط گرولینک و همکاران در سال (۱۹۹۷) به منظور سنجش ادراک فرد از نحوه ی عمل والدین طراحی و تدوین شده است.   سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای دو نسخه کودکان…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان میلر۲۰۰۳

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان میلر۲۰۰۳ پرسشنامه ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان توسط میلر در سال (۲۰۰۳) به منظور ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان دارای ۱۴ سوال و دو مولفه فرآیند بررسی عملکرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی قابلیت یادگیری سازمانی گومز و همکاران ۲۰۰۵ – ۱۷ سوالی

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی قابلیت یادگیری سازمانی گومز و همکاران ۲۰۰۵- ۱۷ سوالی پرسشنامه ارزیابی قابلیت یادگیری سازمانی توسط گومز و همکاران در سال (۲۰۰۵) به منظور سنجش قابلیت یادگیری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال و ۴ مولفه تعهد مدیریت…

ادامه مطلب