پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

. دریافت پرسشنامه استاندارد پرخاشگری باس و پری(به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) اين پرسشنامه داراي 29 گويه مي‌باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی…

ادامه مطلب

مقياس اضطراب امتحان ساراسون

. دریافت مقياس استاندارد اضطراب امتحان ساراسون(به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) این تست به شما کمک می کند خود را بهتر بشناسید . از آن جایی که هیچ دو نفری شبیه به هم نیستند ، پاسخ صحیح به سوالات ، پاسخی است که از نظر شما صحیح است . شما به 25 سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها

. دریافت  پرسشنامه استاندارد میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها(به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) این پرسشنامه به منظور سنجش میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها طراحی شده است. این پرسشنامه محقق ساخته بوده و دارای 38 گویه می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه برای اعتبار یابی این ابزار روایی محتوایی ان…

ادامه مطلب

مقیاس کنترل عواطف (ACS)

دریافت مقیاس استاندارد کنترل عواطف (ACS) / به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان اين مقياس داراي 42 گويه مي باشد. ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار بالای spss بدست آمده است که  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ (توضیحات کامل در…

ادامه مطلب

مقياس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI)

. دریافت مقياس استاندارد  سرسختی روانشناختی اهواز (AHI) / به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان هدف: سنجش سرسختی روانشناختی این پرسشنامه یک آزمون 27 ماده ای است که به منظور نمره گذاری این مقیاس برای هر یک از گزینه ها «هرگز»، «به ندرت»، «گاهی اوقات» و «بیشتر اوقات» به ترتیب مقادیر 0، 1، 2…

ادامه مطلب

مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)/ (رايگان)

. دریافت رايگان مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)/ به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان هدف: سنجش درجه دلزدگی زناشویی در بین زوجین این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد رفتار شهروندی افراد (نوع دوستی، وظیفه شناسی، جوانمردی، ادب و مهربانی، فضیلت مدنی) است. مقیاس دلزدگی زناشویی یک ابزار خود سنجی است…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس توسعه برند

. دریافت پرسشنامه استاندارد مقیاس توسعه برند(به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) هدف: سنجش میزان تناسب برند و محصول توسعه یافته مقیاس توسعه برند توسط (منبع داخل فايل) ساخته شده است که از 7 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان تناسب برند و محصول توسعه یافته بکار می رود. روایی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه مطلوبیت اجتماعی (رايگان)

. دریافت رايگان پرسشنامه استاندارد مطلوبیت اجتماعی(به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) هدف: سنجش میزان مطلوبیت اجتماعی افراد اين پرسشنامه داراي 9 گويه است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس ادراک بیمار از همدلی پزشک جفرسون (JSPPPE)

. دریافت پرسشنامه استاندارد مقیاس ادراک بیمار از همدلی پزشک جفرسون (JSPPPE)/ به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان این مقیاس به منظور ارزیابی ادراک بیمار از همدلی پزشک به کار برده می شود. این ابزار با ارزیابی مهارت های ارتباطی، کیفیت روابط انسانی، و تبحر و مهارت پزشکی در ارتباط است. اين مقياس داراي…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

. دریافت پرسشنامه استاندارد نگرش به تغییر سازمانی(به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) اين پرسشنامه داراي 18 گويه مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج…

ادامه مطلب