پرسشنامه خود پنداری کودکان

. دریافت پرسشنامه استاندارد خود پنداری کودکان اس. بى. آهلوواليا اين پرسشنامه شامل 80 عبارت است . روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد….

ادامه مطلب

پرسشنامه خود پنداره SCQ ( راجع کمار ساراسوت )

. دریافت پرسشنامه استاندارد خود پنداره SCQ ( راجع کمار ساراسوت ) / به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان اين پرسشنامه داراي 48 گويه مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه خلاقیت رند سیپ (فرم بلند)

. دریافت پرسشنامه استاندارد خلاقیت رند سیپ (به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) این پرسشنامه شامل 50 سوال است و هر سوال به صورت مقیاس پنج ارزشی لیکرت درجه بندی شده است.(1= کاملا مخالفم، 2= مخالفم،3=بی نظم، 4= موافقم، 5= کاملا موافقم). روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است…

ادامه مطلب

پرسشنامه تکانشوری بارات

. دریافت پرسشنامه استاندارد تکانشوری بارات (به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) هدف: ارزیابی میزان تکانشی بودن افراد اين پرسشنامه داراي 30 گويه مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد عاطفی

. دریافت پرسشنامه استاندارد تعهد عاطفی (به همراه يك مقاله معتبر بيس رايگان) اين پرسشنامه داراي 8 گويه مي باشد. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا درست،1؛درست2؛ نظری ندارم،3نادرست؛4؛ کاملا نادرست5) می­باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر…

ادامه مطلب

پرسشنامه تست درخت خودشناسی

. دریافت پرسشنامه استاندارد  تست درخت خودشناسی (به همراه يك مقاله معتبر بيس رايگان) اول درخت نقاشی کنید بعد خود را بشناسید درختی را که کشیده اید با درختانی که در پایین صفحه موجود است مقایسه کنید . ببینید بیشتر شبیه کدام یک است. بعد شرح مربوط به آن درخت را بخوانید تا درباره خود…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو

. دریافت پرسشنامه استاندارد مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) این پرسشنامه دارای 90 سوال می باشد. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا موافقم ،1؛ موافقم 2 ، مخالفم 3؛ 4 کاملا مخالفم) می­باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از…

ادامه مطلب

مقياس افسردگی زونگ

. دریافت مقياس استاندارد افسردگی زونگ (به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) اين مقياس، داراي 20 گويه مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی…

ادامه مطلب

مقیاس استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان

. دریافت مقیاس استاندارد استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان (به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) اين مقياس،‌ داراي 32 گويه مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا…

ادامه مطلب

پرسشنامه احوال شخصی وود ورث

. دریافت پرسشنامه استاندارد احوال شخصی وود ورث در این پرسشنامه 76 جمله نوشته شده است . شما هر جمله را به دقت بخوانید و اگر در مورد شما صادق است در ستون ” آری” و اگر صادق نیست در ستون “نه” (خیر) ضربدر بزنید . به خاطر داشته باشید که باید عقاید واقعی خودتان…

ادامه مطلب