مقياس ارزيابي توانايي جر و بحث بيهوده

. دریافت  مقياس استاندارد ارزيابي توانايي جر و بحث بيهوده اين مقياس داراي 20 گويه مي باشد و توسط دكتر حمزه گنجي ترجمه شده است . در اين مقياس بهتر خواهد بود كه نتايج شما به جاي قرار گرفتن در يكي از دو انتها در 50 درصد قرار گيرد . كساني كه نمره بالايي به…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش سازگاري بل

. دریافت آزمون استاندارد سنجش سازگاري بل (فرم بزرگسالان) اين آزمون داراي 160 سوال مي باشد . راهنماي اجراي پرسشنامه : آيا دوست داريد شخصيت خود را بهتر بشناسيد ؟ اگر به كليه ي پرسش هاي اين آزمون صادقانه و با تفكر پاسخ دهيد اين امكان وجود دارد كه شناخت و درك بهتري از خودتان…

ادامه مطلب

پرسشنامه خلاقيت سنج تورستون (CREE)

. دریافت پرسشنامه استاندارد خلاقيت سنج تورستون(CREE) پرسشنامه CREE يك آزمون نيمه نهان مربوط به خلاقيت و آفرينندگي است و مي تواند براي شناسايي خلاقيت بالقوه افراد به كار برده شود . در اين آزمون 145 سول وجود دارد و هر سوال پرسشي را از آزمودني درباره خود او مطرح مي سازد . پرسشنامه اوليه…

ادامه مطلب

پرسشنامه راهبردهاي خودانگيخته براي يادگيري

. دریافت پرسشنامه استاندارد راهبردهاي خودانگيخته براي يادگيري پرسشنامه راهبردهاي خودانگيخته براي يادگيري يك ابزار خودسنجي است كه به طور عمده براي ارزيابي جهت گيري مطالعه دانشجويان و شيوه استفاده آنها از انواع راهبردهاي يادگيري طراحي شده است . نسخه كامل اين پرسشنامه كه توسط پينت ريچ و همكاران (1990) تدوين شده است داراي 80…

ادامه مطلب

آزمون تفسير باليني گوديناف

. دریافت آزمون تفسير باليني گوديناف اين آزمون شامل آزمون تصوير آدمك گوديناف و بررسي شخصيت كودك بر اساس ترسيم آدمك مي باشد . آزمون يا تست عبارت است از وسيله اي كه به طور علمي تهيه مي شود و براي اندازه گيري عيني استعدادها و توانايي هاي فردي به كار مي رود . نقش…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصيتي آيزنك

. دریافت پرسشنامه استاندارد شخصيتي آيزنك (نوجوانان) اين پرسشنامه داراي 80 گويه است و شامل سوالاتي درباره ي طرز رفتار ، كردار و احساسات شما مي باشد . هيچ يك از اين سوالات جواب صحيح يا غلط ندارند . منظور ما پي بردن به طرز فكر شماست و هر چه بگوييد از نظر ما محترم…

ادامه مطلب

پرسشنامه رويكردهاي مطالعه

. دریافت پرسشنامه استاندارد رويكردهاي مطالعه اين پرسشنامه كه داراي 52 گويه مي باشد براي توصيف منظم شيوه هاي مطالعه و يادگيري دانش آموزان تدوين شده است . پرسشنامه رويكردهاي مطالعه توسط مارتون و سلجو (1976-1996 ) تدوين شده است كه با كارهاي انت وايستل و رامسدن (2000) كامل تر شده است . روايي و…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبك هاي يادگيري (ILS)

. دریافت پرسشنامه استاندارد سبك هاي يادگيري (ILS) اين پرسشنامه شامل 120 گويه مي باشد . ILS براي مطالعه ي سبك هاي يادگيري و مطالعه ي دانش آموزان دوره هاي متوسطه و بالاتر تدوين شده است . اين پرسشنامه چهار مولفه ي عمده را اندازه گيري مي كند كه عبارتند از : 1.راهبردهاي پردازش  2.راهبردهاي…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش خلاقيت (CREE) (رايگان)

. دریافت رايگان پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقيت (CREE) اين پرسشنامه يك آزمون نيمه نهان مربوط به خلاقيت و آفرينندگي است و مي تواند براي شناسايي خلاقيت بالقوه افراد به كار برده شود . در اين آزمون 145 سوال وجود دارد و هر سوال پرسشي را از آزمودني درباره ي خود او مطرح مي سازد ….

ادامه مطلب

پرسشنامه تعارض زناشويي

. دریافت پرسشنامه استاندارد تعارض زناشويي اين پرسشنامه توسط براتي و ثنايي (1375) ساخته شده است و داراي 42 سوال است. بيشترين نمره­ي کل پرسشنامه210 و کمترين نمره 42 است. اين پرسشنامه  تعارض زوج‌ها را درهفت زمينه مي‌سنجد وشدت تعارض زناشويي را برآورد مي‌كند. روايي و پايايي :‌ پايايي کل اين پرسشنامه توسط براتي وثنايي…

ادامه مطلب