پرسشنامه شخصيتي پنج عاملي NEOPI-R – فرم بلند

. دریافت پرسشنامه استاندارد شخصيتي پنج عاملي NEOPI-R – فرم بلند اين پرسشنامه در فرم بلند داراي 240 سوال مي باشد . به منظور نمره گذاري پرسشنامه با تاكيد بر كليد آن ، نمرات هر يك از خرده مقياس ها را به دست مي آوريم و سپس از طريق نمرات حاصله تفسيرهاي مربوط به نمرات…

ادامه مطلب

پرسشنامه قدرت تخيل (رايگان)

. دریافت رايگان پرسشنامه استاندارد قدرت تخيل كلمه تخيل دقيقا به توانايي ما در تشكيل تصاوير ذهني اشاره دارد . در واقع به علت خاصي كه تعداد معدودي از روانشناسان قادر به درك آن هستند هر كسي توانايي تشكيل تصاوير ذهني را ندارد . تخيل يكي از اساسي ترين بخش هاي حيات ذهني است ….

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش افكار خودكشي بك

. دریافت پرسشنامه استاندارد سنجش افكار خودكشي بك مقياس افكار خودكشي بك يك ابزار خودسنجي 19 سوالي مي باشد . اين پرسشنامه به منظور آشكارسازي و اندازه گيري شدت نگرش ها ، رفتارها و طرح ريزي براي ارتكاب به خودكشي در طي هفته ي گذشته تهيه شده است . بر اساس تحليل عامل با بيماران…

ادامه مطلب

پرسشنامه راهبردهاي مقابله با درد (ميگرن)

. دریافت پرسشنامه استاندارد راهبردهاي مقابله با درد (ميگرن) در اين پرسشنامه فرم اوليه به تعداد 50 سوال تهيه شد كه پس اصلاح و بازبيني سوالات نامناسب حذف شدند و پرسشنامه با Alpha = 0/9122 تهيه گرديد . از آنجا كه اين پرسشنامه روي بيماران اجرا مي شد و اكثرا بي حوصله و همراه با…

ادامه مطلب

پرسشنامه روانشناسي رانندگي

. دریافت پرسشنامه استاندارد روانشناسي رانندگي در دنياي مدرن امروز بسياري از افراد مجبورند نوعي وسيله ي نقليه ي موتوري را هدايت كنند و حتي كساني كه رانندگي نمي دانند به عنوان مسافر با اين وسايل سر و كار دارند . ولي با اين حال مسئولين به شرايط رواني متقاضيان گواهينامه ي رانندگي توجه چنداني…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود بيمارانگاري

. دریافت پرسشنامه استاندارد خود بيمارانگاري آزمون يا تست عبارت است از وسيله اي كه به طور علمي تهيه مي شود و براي اندازه گيري عيني استعدادها و توانايي هاي فردي به كار مي رود . نقش اصلي هر آزمون رواني اساسا اندازه گيري تفاوت هاي فردي يا تفاوت هايي است كه در فرد بخصوصي…

ادامه مطلب

آزمون هوش آزماي مختلط ژيل

. دریافت آزمون استاندارد هوش آزماي مختلط ژيل آزمون ژيل : اين آزمون در دبستان ها و به صورت فردي يا گروهي اجرا مي گردد . توضيحات به صورت شفاهي به تمامي دانش آموزان كلاس داده مي شود . قبل از اجرا توجه به برخي نكات ضروري است كه اين نكات را در داخل فايل…

ادامه مطلب

پرسشنامه خوش بيني

. دریافت پرسشنامه استاندارد خوش بيني اين آزمون استاندارد داراي 37 سوال است . براي اينكه بدانيد تا چه اندازه در گروه انسان هاي خوش بين جاي مي گيريد به سوالات اين آزمون پاسخ دهيد .   (توضیحات کامل در داخل فایل)    

ادامه مطلب

پرسشنامه وسواس فكري عملي ييل براون

. دریافت پرسشنامه استاندارد وسواس فكري عملي ييل براون اين مقياس كه در سال 1986 توسط گودمن و همكاران ابداع شده است داراي 10 ماده است كه 5 ماده براي ارزيابي افكار وسوسي و 5 ماده براي ارزيابي اعمال اجباري در نظر گرفته شده است . اعتبار و روايي : داده هاي مربوط به اعتبار…

ادامه مطلب

پرسشنامه تشخيص هيجان و احساسات (رايگان)

. دریافت پرسشنامه رايگان تشخيص هيجان و احساسات براي دستيابي به يك تعادل هيجاني ، بايد قدرت احساسات خود را بشناسيد و بر آن كنترل داشته باشيد ، بدين معني كه واكنش هيجاني شما نسبت به موقعيت هاي ايجاد شده متناسب باشد . اين پرسشنامه در تعيين نقطه تعادل شما كمك مي كند كه آيا…

ادامه مطلب