پرسشنامه نوآوری سازمانی ونگ و احمد (2004)

پرسشنامه نوآوری سازمانی ونگ و احمد (2004) Organizational innovation questionnaire پرسشنامه نوآوري سازمانی توسط ونگ و احمد (2004) به منظور سنجش نوآوری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نوآوری سازمانی دارای 16 سوال و 5 مولفه نوآوری محصول، نوآوری رفتاری، نوآوری استراتژیک، نوآوری فرایندی می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه يادگيري سازماني استرهاوس (2001)

پرسشنامه يادگيري سازماني استرهاوس (2001) Organizational learning questionnaire پرسشنامه يادگيري سازمانی توسط استرهاوس (2001) به منظور سنجش يادگيري سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه يادگيری سازمانی دارای 24 سوال و 5 مولفه تفکر سیستمی، یادگیری تیمی، چشم انداز مشترک، مدل ذهنی، مهارت فردی می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه فراموشی سازمانی (1391)

پرسشنامه فراموشی سازمانی (1391) Organizational forgetfulness questionnaire پرسشنامه فراموشی سازمانی توسط مشبکی (1391) به منظور سنجش فراموشی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فراموشی سازمانی دارای 5 سوال و 2 مولفه پرهیز از عادت بد و یادگیری زدایی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در سازمان…

ادامه مطلب

پرسشنامه پارانویای سازمانی ایهیونخان و ایتوا (2018)

پرسشنامه پارانویای سازمانی ایهیونخان و ایتوا (2018) Organizational Paranoia questionnaire پرسشنامه پارانویای سازمانی توسط ایهیونخان و ایتوا (2018) به منظور سنجش پارانویای سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پارانویای سازمانی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(کارمندان مغرضانه اشتباهات همكارانشان را به رییس…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد کارکنان اسماعیل و همكاران (2016)

پرسشنامه عملکرد کارکنان اسماعیل و همكاران (2016) Staff performance questionnaire پرسشنامه عملکرد کارکنان توسط اسماعیل و همکاران (2016) به منظور سنجش عملکرد کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد کارکنان دارای 17 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(سازمان ما حاضر است تا مزایاي اضافی…

ادامه مطلب

پرسشنامه فراشناخت معلم جیانگ و همکاران (2016)

پرسشنامه فراشناخت معلم جیانگ و همکاران (2016) Teachers’ Metacognition questionnaire پرسشنامه فراشناخت معلم توسط جیانگ، ما و گائو (2016) به منظور سنجش فراشناخت معلم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فراشناخت معلم دارای 24 سوال و 5 مولفه تجارب فراشناختی معلم، دانش فراشناختی در مورد تعلیم و تربیت، تفکر فراشناختی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعدي نظارتی میشل و امبروس (2007)

پرسشنامه تعدی نظارتی میشل و امبروس (2007) Abusive Supervision questionnaire پرسشنامه تعدی نظارتی توسط میشل و امبروس (2007) به منظور سنجش تعدی نظارتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعدي نظارتی دارای 15 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مافوقم زمانی که دیگران او را ناراحت…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور (2000)

پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور (2000) Servant Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری خدمتگزار توسط تیلور (2000) به منظور سنجش رهبری خدمتگزار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری خدمتگزار دارای 24 سوال و 4 مولفه عشق اجتماعی، نوع دوستی، بینش و توانمندسازی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری خدمتگزار (1394)

پرسشنامه رهبری خدمتگزار (1394) Servant Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری خدمتگزار بر اساس پرسشنامه های لیدن و همکاران (2005) و قلی پور و حضرتی (1388) به منظور سنجش رهبری خدمتگزار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری خدمتگزار دارای 28 سوال و 4 مولفه خدمت رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد…

ادامه مطلب

پرسشنامه همکاری معلم هونینگ و هوگ (2014)

پرسشنامه همکاری معلم هونینگ و هوگ (2014) Teacher collaboration questionnaire پرسشنامه همکاری معلم توسط هونینگ و هوگ (2014) به منظور سنجش همکاری معلم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه همکاری معلم دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(همه معلمان راه خود را در آموزش…

ادامه مطلب