پرسشنامه حمایت ادراک شده مدیر مدرسه هونینگ و هوگ (2014)

پرسشنامه حمایت ادراک شده مدیر مدرسه هونینگ و هوگ (2014) School-leader support questionnaire پرسشنامه حمایت ادراک شده مدیر مدرسه توسط هونینگ و هوگ (2014) به منظور سنجش حمایت ادراک شده مدیر مدرسه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حمایت ادراک شده مدیر مدرسه دارای 5 سوال می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش معلم نسبت به عملکرد دانش آموز هونینگ و هوگ (2014)

پرسشنامه نگرش معلم نسبت به عملکرد دانش آموز هونینگ و هوگ (2014) Teacher’s orientation towards student performance questionnaire پرسشنامه نگرش معلم نسبت به عملکرد دانش آموز توسط هونینگ و هوگ (2014) به منظور سنجش نگرش معلم نسبت به عملکرد دانش آموز معلم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نگرش معلم…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت از مشارکت در تصمیم گیری هونینگ و هوگ (2014)

پرسشنامه رضایت از مشارکت در تصمیم گیری هونینگ و هوگ (2014) Satisfaction concerning participation in decision making questionnaire پرسشنامه رضایت از مشارکت در تصمیم گیری توسط هونینگ و هوگ (2014) به منظور سنجش رضایت از مشارکت در تصمیم گیری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت از مشارکت در تصمیم…

ادامه مطلب

پرسشنامه رسمی سازی مشارکت در تصمیم گیری هونینگ و هوگ (2014)

پرسشنامه رسمی سازی مشارکت در تصمیم گیری هونینگ و هوگ (2014) Formalization of participation in decision making questionnaire پرسشنامه رسمی سازی مشارکت در تصمیم گیری توسط هونینگ و هوگ (2014) به منظور سنجش رسمی سازی مشارکت در تصمیم گیری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رسمی سازی مشارکت در تصمیم…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشارکت واقعی در تصمیم گیری هونینگ و هوگ (2014)

پرسشنامه مشارکت واقعی در تصمیم گیری هونینگ و هوگ (2014) Actual participation in decision making questionnaire پرسشنامه مشارکت واقعی در تصمیم گیری توسط هونینگ و هوگ (2014) به منظور سنجش مشارکت واقعی در تصمیم گیری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مشارکت واقعی در تصمیم گیری دارای 8 سوال می…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزش تدریس معلم گوک (2010)

پرسشنامه انگیزش تدریس معلم گوک (2010) Teacher motivation questionnaire پرسشنامه انگیزش تدریس معلم توسط گوک (2010) به منظور سنجش انگیزش تدریس معلم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزش تدریس معلم دارای 29 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(محل کارم در خصوص مدیریت و نظارت،…

ادامه مطلب

پرسشنامه توسعه حرفه ای معلمان نیوجرسی (2014)

پرسشنامه توسعه حرفه ای معلمان نیوجرسی (2014) Teacher Professional Development questionnaire پرسشنامه توسعه حرفه ای معلمان توسط نیوجرسی (2014) به منظور سنجش توسعه حرفه ای معلمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه توسعه حرفه ای معلمان دارای 11 سوال و 4 مولفه یادگیرنده و یادگیری، دانش محتوا، تمرین آموزشی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش فانگ و چوی (2009) – 38 سوالی

پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش فانگ و چوی (2009) – 38 سوالی Knowledge Management processes questionnaire پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش توسط فانگ و چوی (2009) به منظور سنجش فرایندهای مدیریت دانش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش دارای 38 سوال و 5 مولفه اکتساب دانش، ایجاد دانش، ذخیره…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد بین فردی (1398)

پرسشنامه اعتماد بین فردی (1398) Interpersonal trust questionnaire پرسشنامه اعتماد بین فردی توسط حلیمی (1398) به منظور سنجش اعتماد بین فردی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد بین فردی دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من معتقدم که وقتی یکی از همکارانم به…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود رهبری هافتون و نک (2002)

پرسشنامه خود رهبری هافتون و نک (2002) Self-leadership questionnaire پرسشنامه خود رهبری توسط هافتون و نک (2002) به منظور سنجش خود رهبری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خود رهبری دارای 35 سوال و 3 استراتژی و 9 عامل می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(قبل از…

ادامه مطلب