پرسشنامه فشار مراقبتی نواک و گست (1989)

پرسشنامه فشار مراقبتی نواک و گست (1989) Caregiver Burden Inventory (CBI) Novak & Guest (1989) پرسشنامه فشار مراقبتی توسط نواک و گست (1989) به منظور سنجش فشار مراقبتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فشار مراقبتی دارای 24 سوال و 5 مولفه شامل فشار مراقبتی وابسته به زمان، فشار مراقبتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبي عروقي استکا و همکاران 2015- 9 سوالی

      پرسشنامه خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبي عروقي استکا و همکاران 2015- 9 سوالی پرسشنامه خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبي عروقي توسط استکا و همکاران در سال (2015) به منظور سنجش خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبي عروقي طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای 9 سوال و 3 مولفه خودکارآمدی…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی پرستاران

      پرسشنامه استاندارد ارزیابی جو ایمنی پرستاران پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی پرستاران توسط سرسنگی و همکاران (1394) به منظور ارزیابی جو ایمنی پرستاران طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 22 سوال و 6 مولفه فرسودگی تجمعی، آموزش پرستاری، ارتباط با پزشکان، ارتباط بین پرستاران، نگرش سوپروایزرها و گزارش دهی خطا و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس دوران بارداری (PDQ-17) لوبل و همکاران 2008

    پرسشنامه استاندارد استرس دوران بارداری (PDQ-17) لوبل و همکاران 2008   (PDQ)revised prenatal distress questionnaire پرسشنامه استرس دوران بارداری توسط لوبل و همکاران (2008) به منظور سنجش میزان استرس دوران بارداری طراحی و تدوین شده و در ایران توسط اسفندیاری و همکاران (2020) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 17 سوال و 5…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده بلکمن و همکاران 2015- 17 سوالی

    پرسشنامه استاندارد عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده بلکمن و همکاران 2015- 17 سوالی factors related to missed care nursing Questionnaire پرسشنامه عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده توسط بلکمن و همکاران (2015) به منظور سنجش عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده طراحی و تدوین شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده بلکمن و همکاران 2015- 20 سوالی

    پرسشنامه استاندارد عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده بلکمن و همکاران 2015- 20 سوالی factors related to missed care nursing Questionnaire پرسشنامه عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده توسط بلکمن و همکاران (2015) به منظور سنجش عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده طراحی و تدوین شده است….

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده بلکمن و همکاران 2015

        پکیج پرسشنامه عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده بلکمن و همکاران 2015 این پکیج حاوی2 پرسشنامه در مورد عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده می باشد. تعریف مفهومی عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده: يكي از حقوق بيماران…

ادامه مطلب

پرسشنامه چند بعدی سالمندی موفق در ایران

        پرسشنامه استاندارد چند بعدی سالمندی موفق در ایران successful ageing questionnaire پرسشنامه چند بعدی سالمندی موفق در ایران توسط زنجری و همکاران (2019) به منظور سنجش سالمندی موفق طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 54 سوال و هفت مولفه بهزیستی روانشناختی، حمایت اجتماعی، امنیت مالی و محیطی، سلامت جسم…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت از خدمات واحد اورژانس بیمارستان

  دریافت پکیج پرسشنامه رضایت از خدمات واحد اورژانس بیمارستان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تعریف مفهومی و عملیاتی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رضایت از خدمات واحد اورژانس بیمارستان از 16 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان رضایت از خدمات واحد اورژانس بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه…

ادامه مطلب

پرسشنامه موانع برقراري ارتباط مؤثر پرستار- بيمار

.  دریافت پکیج پرسشنامه موانع برقراري ارتباط مؤثر پرستار- بيمار (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف آن ارزیابی دیدگاه پرستاران در خصوص موانع برقراري ارتباط مؤثر پرستار- بيمار (عوامل فردي واجتماعي، ويژگي هاي شغلي، شرايط باليني بيمار، عوامل محيطي) است. (توضیحات کامل در…

ادامه مطلب