پرسشنامه ترس از درد مک نیل و رین واتر (FPQ-SF) – فرم کوتاه

  دریافت پکیج پرسشنامه ترس از درد مک نیل و رین واتر (FPQ-SF) – فرم کوتاه (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ترس از درد (FPQ) توسط مک نیل و رین واتر (1998) ساخته شده است که از 24 گویه و 4 خرده مقیاس درد شدید (7 سوال)، درد خفیف (7 سوال)، درد…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش رضایتمندی از داروخانه

  دریافت پکیج پرسشنامه سنجش رضایتمندی از داروخانه (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سنجش رضایتمندی از داروخانه از 8 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان رضایتمندی از داروخانه بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که برای گزینه های «بسیار ناراضی»، «ناراضی»،…

ادامه مطلب

پرسشنامه سردرد و داروهای مورد استفاده

  دریافت پکیج پرسشنامه سردرد و داروهای مورد استفاده (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سردرد و داروهای مورد استفاده از 8 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی سردرد و داروهای مورد استفاده بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که برای گزینه های…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایتمندی بیماران در بیمارستان

  دریافت پکیج پرسشنامه رضایتمندی بیماران در بیمارستان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رضایتمندی بیماران در بیمارستان از 11 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان رضایتمندی بیماران در بیمارستان بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً…

ادامه مطلب

مقیاس شکایات روان تنی تاکاتا و ساکاتا

  دریافت پکیج مقیاس شکایات روان تنی تاکاتا و ساکاتا (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس شکایات روان تنی توسط تاکاتا و ساکاتادر سال 2004 در ژاپن ساخته و اعتباریابی شده است که از 30 سوال تشکیل شده است و از ساختار تک عاملی برخوردار است که به منظور سنجش شکایات روان…

ادامه مطلب

مقياس پرسشنامه ترس از حركت تمپا (TSK)

  .  دریافت پکیج مقياس پرسشنامه ترس از حركت تمپا (TSK) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه 11 سوال داشته و هدف آن ارزيابي ميزان ترس از حركت از ابعاد مختلف (باور به آسيب ديدگي، اجتناب از فعاليت) مي باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه كيفيت زندگي در بيماران ديابتي توماس و همكاران (DQOL)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه كيفيت زندگي در بيماران ديابتي توماس و همكاران (DQOL) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن ارزيابي كيفيت زندگي بيماران ديابتي نوع 1 و 2 است. در پژوهش (منبع داخل فايل)  روايي محتوايي و روايي ثبات دروني اين…

ادامه مطلب

مقیاس اندازه گیری عددی درد ون کورف و همکاران (1992)

  .  دریافت پکیج مقیاس اندازه گیری عددی درد ون کورف و همکاران (1992) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه 7 سوال داشته و هدف آن سنجش شدت درد در افراد مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف 11 گزينه اي مي باشد که امتیازات در جدول اصلی پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه نشانه های مرضی نشانگان پیش از قاعدگی

   پرسشنامه نشانه های مرضی نشانگان پیش از قاعدگی  اين پرسشنامه 28 گويه دارد و با هدف ارزیابی نشانگان مرضی پیش از قاعدگی طراحی شده است و دارای دو بخش نشانه های روانشناختی و نشانه های جسمی می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزشيابي كارآموزي مديريت پرستاري (مخصوص نمره مربی)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه ارزشيابي كارآموزي مديريت پرستاري (مخصوص نمره مربی) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 34 سوال بوده و هدف آن ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرسشتاری مربیان از ابعاد مختلف (برنامه ريزي، مشكل گشايي، تهيه برنامه ماهانه براي شيفتهاي كاري پرسنل، سازمان دهي، ارتباطات حرف هاي…

ادامه مطلب